<
het fonds / organisatie / over het fonds

over het fonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Doel
Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en door samenwerking te streven naar een op cultuur en kennis gedreven creatieve economie. Het Stimuleringsfonds stimuleert de productie en presentatie van vormgeving, architectuur en digitale cultuur uit Nederland in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd draagt het fonds via subsidies en programma's bij aan het formuleren van breedgedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Steeds meer ontwerpers houden de maatschappij een spiegel voor zoals Iris de Kievith en Annemarie Piscaer die met hun 'SerVies' het maatschappelijk debat over luchtkwaliteit aanzwengelen.

Organisatie
Het grootste deel van dit te besteden budget van het Stimuleringsfonds komt van het ministerie van OCW, aangevuld met budget vanuit BZ voor internationalisering en BZK voor de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. Het fonds opereert daarmee binnen meerdere beleidscontexten. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Het Stimuleringsfonds heeft ruim veertig medewerkers. Voor de beoordeling van aanvragen wordt het fonds geadviseerd door meer dan honderd deskundigen. Bij de voordracht van nieuwe commissieleden wordt het bestuur door een selectiecommissie van drie leden geadviseerd.

Programma's
Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 is een vierjarig programma om de integrale aanpak van complexe transitieopgaven te stimuleren. Als een van de uitvoeringpartners is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verantwoordelijk voor het stimuleren van regionale en lokale initiatieven. Daarvoor schrijft het fonds jaarlijks twee open oproepen uit die multidisciplinaire coalities de kans bieden om vanuit een integrale ontwerpbenadering te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd.

In de periode 2017-2020 voerde het fonds in het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp drie programma's uit gericht op de inzet van ontwerpers bij de kwaliteit van onze leefomgeving, namelijk Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving. Daarnaast liep in 2017 en 2018 het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte.

In de periode 2013-2016 voerde het fonds tevens de programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties uit als onderdeel van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO).

Resultaat 2020
Met 2015 behandelde en 849 toegekende aanvragen, kwam het honoreringspercentage in 2020 op 42%. In totaal kende het fonds in 2020 € 23 miljoen subsidie toe aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals, hiervan is € 5,4 miljoen afkomstig uit door het ministerie extra beschikbaar gestelde middelen als gevolg van de covid-19-crisis. Bekijk hier de verdeling van de gelden over de verschillende disciplines en regelingen, en krijg inzicht in de geografische verdeling.Kerntaak subsidies
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de eerste jaren sinds de oprichting in 2013, benut om in samenwerking met ontwerpers, makers, instellingen en maatschappelijke partners een nieuwe fondspraktijk te ontwikkelen. De verschillende subsidieregelingen zijn al werkend verfijnd om excellentie binnen alle disciplines van architectuur, vormgeving, mode, games en digital storytelling financieel te ondersteunen. Er zijn bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, artistieke en professionele ontwikkeling, praktijkverdieping zoals onderzoek, experiment, analyse of reflectie, en projecten gericht op maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten. Presentatie- en culturele instellingen en ontwerplabs kunnen aanvragen voor hun programmering en samenwerkingsprojecten.

Dat ontwerp sociaal verbindend kan zijn toont Karim Adduchi die met een collectief borduurwerk het isolement van de lockdown doorbrak.

Meer dan subsidies
Een subsidieregeling kan ook deel uitmaken van een programma, zoals bij Talentontwikkeling en Internationalisering.

Het interdisciplinaire programma Talentontwikkeling biedt vrije ruimte voor artistieke ontwikkeling én professionele begeleiding van toptalent voor het opzetten van een eigen praktijk.
Het programma Internationalisering is doorontwikkeld tot een samenhangend, vraaggericht programma dat de internationalisering van bewezen talent en succesvolle projecten bevordert om zo kennis, netwerk en impact van de beroepspraktijk te vergroten. Binnen het internationaliseringsprogramma kunnen zowel individuele ontwerpers, makers en bureaus als culturele instellingen deelnemen. Met steun van het fonds kunnen ontwerpers hun kennis en kunde exporteren en daarmee hun werkveld verruimen.

Onderzoek, kennisoverdracht en debat wordt aangejaagd door culturele platforms zoals The Hmm dat via een divers programma inzicht geeft in de verborgen kant van het internet.

Open oproepen
Binnen de context van de verschillende regelingen en programma's kunnen open oproepen worden uitgeschreven, bijvoorbeeld voor deelname aan (internationale) evenementen, onderzoek naar een specifieke opgave of participatie in een specifiek programma van het fonds. De open oproepen zijn effectief en verlagen de drempel voor nieuwe aanvragers. Bekijk hier een overzicht van alle open oproepen.

Evaluaties
Verschillende evaluaties gedurende het jaar leveren voor het fonds belangrijke aanknopingspunten om te waarborgen dat de subsidieregelingen goed blijven aansluiten op de praktijk en de beleidsdoelstellingen. Het fonds hanteert een uitgebreid evaluatiesysteem om het eigen instrumentarium en de resultaten te toetsen. Dit omvat:

evaluaties na afloop van elke vergadering van de adviescommissies
een jaarlijkse interne evaluatie met de adviescommissies, stafmedewerkers, een vertegenwoordiging van het MT en het bestuur
publieke debatten over specifieke sectoren, aangevuld met debatten over de relatie tussen doelstellingen en behaalde resultaten.

Onderzoek
Aan de hand van de midterm rapportages evalueerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de stand van zaken in de verschillende programma's en regelingen. De rapportages maken de balans op over datgene wat in de beleidsperiode 2013-2016 is bereikt. Alle informatie over de geselecteerde ontwerpers, projecten, selectieprocedure en georganiseerde bijeenkomsten zijn hierin gebundeld. Deze input is meegenomen in het beleid voor 2017-2020. Ook deze beleidsperiode wordt in midterm rapportages in kaart gebracht.

2013-2016
Rapportage Vormgeving
Rapportage Internationalisering
Rapportage Grensverkenningen
Rapportage Talentontwikkeling
Rapportage AARO IenM
Rapportage AARO OCW
Rapportage Meerjarige Programma's

2017-2020
Rapportage Programma Internationalisering Ontwerpsector

Visitatie
In opdracht van het ministerie van OCW heeft een visitatiecommissie van zes leden in 2018 het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Het volledige rapport is hier te lezen.