<
het fonds / organisatie / publicaties

Geen meter te veel. Agenda Scholenbouw

Op zoek naar een kwalitatief goed leer-, leef- en werkomgeving van schoolgebouwen.

De grote discrepantie tussen de ambities die leven ten aanzien van het onderwijs en de omgeving waarin dit plaats moet vinden, is voor het SfA aanleiding geweest voor het samenstellen van een publicatie. Geen meter te veel. Agenda Scholenbouw formuleert een onderzoeksagenda over de slechte kwaliteit van schoolgebouwen. Acht vooraanstaande architecten vertellen over hun ervaringen en de misstanden in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Deze verhalen zijn aangevuld met de resultaten van verkennend onderzoek.

Eind negentiger jaren is een nieuwe financieringsstructuur ingevoerd voor de nieuwbouw van scholen voor kinderen en jongeren. Maar de budgetten, die jaarlijks via het gemeentefonds de lokale overheden bereiken, zijn structureel te laag. Hierdoor is stagnatie in de nieuwbouw en het onderhoud opgetreden en voldoet een groot aantal schoolgebouwen niet meer. Uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden in het onderwijs is eveneens losgekoppeld van een zorgvuldig huisvestingsbeleid. Veel scholen hebben een ongezond binnenklimaat, zijn verouderd en niet afgestemd op een langdurig verblijf van kinderen en leerkrachten. Er is geen enkele sector met zoveel semipermanente gebouwen en noodvoorzieningen.

De publicatie zet opdrachtgevers, bestuurders, architecten, lokale overheden en politici aan tot samenwerking, kennisontwikkeling, onderzoek en het delen van kennis en ervaring.

Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.