<
het fonds / organisatie / vacatures

vacatures

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op dit moment de volgende vacatures open staan:

 • adviseurs

 • Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies.

  Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die bestaat uit externe, deskundige adviseurs, die de aanvraag beoordelen en het bestuur adviseren.
  In totaal beschikt het fonds in 2019 over ruim 100 adviseurs die voor een periode van maximaal vier jaar zijn aangesteld. Meerdere adviseurs hebben hun maximale termijn uitgediend in 2020. Ter vervanging en uitbreiding van alle adviescommissies is het Stimuleringsfonds op zoek naar:


  25 nieuwe adviseurs

  Ben je deskundig op een specifiek specialisme binnen het gebied van architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur en heb je interesse in een van de vacante posities? Ook mensen die vanuit andere invalshoeken kunnen adviseren, worden uitgenodigd te solliciteren. Het fonds streeft naar cultureel divers samengestelde adviescommissies: het is belangrijk voor het fonds verschillende (niet-westerse) perspectieven te representeren en interculturele sensitiviteit te versterken. Verder is er aandacht voor de vertegenwoordiging van uiteenlopende leeftijden, netwerken, gevarieerd opleidings- en kennisniveau en regionale spreiding.
  Reageren kan tot en met maandag 16 september 2019.

  Beschikbare posities zijn:

  Adviescommissie Vormgeving
  Profiel 1 • mode
  Profiel 2 • grafische vormgeving / maker
  Profiel 3 • beschouwing/reflectie op grafische vormgeving
  Profiel 4 • social design
  Profiel 5 • illustratie / maker
  Profiel 6 • allround ontwerper / maker

  Adviescommissie Digitale cultuur
  Profiel 7 • beschouwer mediakunst en mediatheorie
  Profiel 8 • ontwerper met kennis van technologie en design thinking

  Adviescommissie Architectuur
  Profiel 9 • architect / theorie & kunst
  Profiel 10 • architect / detail & bouwtechniek
  Profiel 11 • stedenbouwkundige / ontwerpend onderzoek
  Profiel 12 • interieur architect / curator
  Profiel 13 • opdrachtgever / gebieds- & projectontwikkeling
  Profiel 14 • stadmaker / participatieprocessen

  Adviescommissie Festivals
  Profiel 15 • vormgeving, algemeen beschouwend met specifieke kennis van mode en grafische vormgeving
  Profiel 16 • digitale cultuur

  Adviescommissie Internationalisering
  De Deelregeling Internationalisering is interdisciplinair, de adviseurs in de commissie hebben een achtergrond in de velden architectuur, digitale cultuur en/of vormgeving. De adviseurs hebben ervaring met het werken in internationale context, hebben een brede blik op het ontwerpveld zowel in binnen- als buitenland. Binnen de vacatures/open staande profielen zoekt het fonds naar de representatie van niet- westerse perspectieven.

  Profiel 17 • ontwerper met kennis van social design en/of antropologie
  Profiel 18 • intercultureel ontwerp/dialoog en (ontwerp)methodieken
  Profiel 19 • mode/textiel
  Profiel 20 • productvormgeving

  Adviescommissie Talentontwikkeling
  De adviescommissie Talentontwikkeling is een interdisciplinaire commissie van circa 9 leden. Gezamenlijk adviseert de commissie jaarlijks over circa 200 aanvragen van jonge makers vanuit alle disciplines die de creatieve industrie rijk is. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij voorbij het eigen vakgebied kunnen kijken en mee-adviseren over makers vanuit architectuur, vormgeving, digitale cultuur en tussenliggende gebieden.

  Profiel 21 • vormgeving met kennis van mode, textiel en aanverwante disciplines
  Profiel 22 • vormgeving met kennis van grafisch ontwerp en aanverwante disciplines
  Profiel 23 • architectuur en aanverwante discipline
  Profiel 24 • architectuur en aanverwante disciplines
  Profiel 25 • interdisciplinair met kennis van cross-overs en nieuwe praktijken

  samenstelling en werkwijze adviescommissies
  Voor elke deelregeling is een adviescommissie aangesteld. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere professie (of functie/beroep) binnen de creatieve industrie. De adviseurs beoordelen in gezamenlijkheid de aanvragen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de creatieve industrie of minstens een van de deelgebieden daarbinnen, het beleid en de doelstellingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

  Adviseurs ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) en een reiskostenvergoeding. De tijdsinvestering van een adviseur vraagt, naast een aantal vergaderdagen per jaar, leestijd van aanvragen ter voorbereiding op de vergadering. In de basisregelingen wordt gewerkt met een poule van adviseurs. In de regel wordt er twee dagen vergaderd en zijn de stukken rond drie weken voor de vergadering digitaal beschikbaar. Een adviseur moet gemiddeld per jaar rekening houden met een tijdsinvestering van zo'n zeven werkdagen.

  indienen van reacties
  Kandidaten kunnen tot en met maandag 16 september 2019 reageren. Een reactie bestaat uit een brief met motivatie en een omschrijving van deskundigheid (maximaal 2 A4), een CV en/of een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld (maximaal 5 A4). In de motivatie geef je helder aan over welke deskundigheid je beschikt, op het gebied van de discipline(s) en doelstelling(en) van het Stimuleringsfonds. Geef ook duidelijk aan op welk specifiek profiel of profielen (maximaal drie) je solliciteert.

  Stuur je reactie in een PDF document (maximaal 7 pagina's) per e-mail naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail op welk profiel je reageert.

  meer informatie
  Zie voor meer informatie de Governance Code en de Werkwijze Commissies en Adviescommissie. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinatoren van de betreffende deelregeling of met Aline Knip, hoofd subsidies bij het Stimuleringsfonds.

  benoeming
  Een onafhankelijke externe selectiecommissie draagt aan de hand van de sollicitaties leden voor benoeming voor aan de bestuurder. De bestuurder benoemt commissieleden voor een periode van eerst één jaar. De maximale adviestermijn is vier jaar. Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.

  over het fonds
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk van deze disciplines. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. In 2018 werd uit 1.827 aanvragen aan 674 subsidie verstrekt voor in totaal € 13,8 miljoen. Hiervan ging 39% naar instellingen en 61% naar individuele aanvragers.
 • stagiair(e)

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt een stagiair (20 uur per week).

  wat houdt de stage in?
  De stagiair(e) houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten waarin de regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de uitkomsten van ondersteunde projecten en de toekomst van de activiteiten van het fonds worden besproken. Voor deze bijeenkomsten, die op het fonds maar ook in regio worden georganiseerd, nodigt de stagiair(e) makers, adviseurs van het Stimuleringsfonds, experts en andere stakeholders uit, begeleidt de bijeenkomsten en doet op hoofdlijnen verslag van de uitkomsten. De conclusies van deze bijeenkomsten vormen samen een belangrijke schakel in het formuleren van het beleidsplan 2021 – 2024 van het Stimuleringsfonds. Kortom, een uitdagende en inspirerende stage die ook voldoende ruimte biedt voor een eigen onderzoek.

  wat levert het je op?
  Je krijgt een unieke kans om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen de creatieve industrie en de visie op kwaliteit van projecten binnen architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van je professionele kennis en projectmatige vaardigheden. Daarnaast leer je door de bijeenkomsten veel makers en betrokkenen in de creatieve industrie kennen.

  wat is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie?
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk. De wisselwerking tussen cultuur, maatschappij en economie speelt hierbij een belangrijke rol. Het Stimuleringsfonds heeft op dit moment 28 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 19 miljoen euro. Voor meer informatie: stimuleringsfonds.nl
  wie en wanneer
  Deze stage, voor een HBO of WO student, betreft drie dagen per week (in principe woensdag, donderdag en vrijdag) op het Stimuleringsfonds. We zijn gevestigd in het Groothandelsgebouw in Rotterdam naast het Centraal Station. De voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) die beschikbaar is t/m half december 2019 (in overleg). Van kandidaten verwachten we dat ze zelfstandig en secuur kunnen werken, een pro-actieve houding, gevoel voor taal en affiniteit met het werkveld van het fonds hebben. Het fonds stelt een stage- en reisvergoeding beschikbaar.

  diversiteit
  Het fonds streeft naar diversiteit in team, adviseurs, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

  interesse?
  Motivatiebrieven kunnen, inclusief CV, zo spoedig mogelijk worden gemaild naar a.knip@stimuleringsfonds.nl, gericht aan Aline Knip. Voor vragen bel 010 436 16 00.