<
het fonds / programma's / archief aaro stedelijke transformaties

AARO Stedelijke Transformaties

Het AARO programma 'Stedelijke Transformaties' is gericht op ontwerpvraagstukken waarvoor steden zich gesteld zien als gevolg van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische veranderingen. De verwachting is dat toepassingen van nieuwe technologieën het functioneren van stedelijke gebieden aanzienlijk kunnen verbeteren. Het Stimuleringsfonds riep in 2013, 2014 en 2015 ontwerpers op ideeën, kennis en strategieën voor urgente verstedelijkingsvraagstukken te ontwikkelen.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM. Jaarlijks is er € 275.000 beschikbaar.

werkwijze
Met Open Oproepen worden specifieke vraagstukken geagendeerd en multidisciplinaire teams van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten betrokken om onderzoek te doen naar een actuele opgave. Het Stimuleringsfonds begeleidt de teams, initieert samenwerkingsverbanden, organiseert bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis, ervaring en presentaties van resultaten.

Binnen dit programma zijn drie Open Oproepen uitgeschreven:

Stedenbouw zonder Grondopbrengsten (2013)
Ontwerpen aan de Smart City (2014)
Slimme Mobiliteit en de Stad (2015)
Ontwerpen aan stedelijke centra (2016)

kennisdeling

publicatie: Alle informatie over de geselecteerde projecten, selectieprocedure en georganiseerde bijeenkomsten binnen de programma's Stad en Regio, Stedelijke Transformaties en Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap zijn gebundeld in de Voortgangsrapportage AARO programma's IenM.

website: De kennis, onderzoek en ervaringen verworven in de ondersteunde projecten deelt het fonds op de website Urbanisatie.

AARO
De Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AARO) is de opvolger van wat voorheen het nationaal architectuurbeleid werd genoemd. Kern van deze door OCW en IenM geformuleerde agenda is het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van ontwerp op regionaal en lokaal niveau in Nederland. Het Stimuleringsfonds is bij vijf programma's betrokken: Stad en Regio, Stedelijke Transformaties, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorghuisvesting en Onderwijsomgeving.