<
het fonds

Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap

Het programma 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap' is gericht op het versterken van de rol die ontwerp speelt bij het ontwikkelen van alternatieve en innovatieve vormen van opdrachtgeverschap. Als gevolg van veranderde regelgeving en bezuinigingen in de publieke sector manifesteren traditionele opdrachtgevende partijen, zoals lokale overheden en woningbouwcorporaties zich minder nadrukkelijk in het ruimtelijke domein. Daartegenover staat de opkomst van een energieke samenleving. Binnen dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds nieuwe initiatieven van burgers en professionals die strategieën ontwikkelen voor het oplossen van actuele ruimtelijke vraagstukken.

werkwijze
Met open oproepen worden specifieke vraagstukken geagendeerd en multidisciplinaire teams van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten betrokken om onderzoek te doen naar een actuele opgave. Het Stimuleringsfonds begeleidt de teams, initieert samenwerkingsverbanden, organiseert bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis, ervaring en presentaties van resultaten.

Binnen dit programma zijn zes open oproepen uitgeschreven:

Zelforganisatie in de Zorg (2013)
Experimenteren met Stadslabs (2014)
Stadslabs - Anders werken aan urgente opgaven (2015)
Stadslabs - samen werken aan dorp, stad en land (2016)
Stadslabs - Proeftuinen voor vernieuwing (2017)
Anders werken aan stad, dorp en land (2018)
Anders werken aan stad, dorp en land #2 (2019)

Voor projecten die zijn ondersteund via een van deze open oproepen biedt het fonds de mogelijkheid tot oktober 2020 vouchers aan te vragen voor een buitenlandse presentatie. Met de Vouchers internationalisering Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp wil het fonds een doorontwikkeling van deze voorbeeldstellende projecten mogelijk maken.

Daarnaast richt het fonds zich op het inventariseren van de betekenis van experimentele stedenbouwkundige voorbeeldprojecten. Doel is te formuleren of en in welke vorm toekomstige experimenten het beste geïnitieerd kunnen worden. Resultaten kregen een beslag in o.a. een e-zine en het Manifest Stadslabs.

kennisdeling
De kennis, onderzoek en ervaringen verworven in de ondersteunde projecten deelt het fonds op de kennispagina Urbanisatie.
Periodiek stuurt het fonds een Special Urbanisatie. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief aanmelden.

  • Actieagenda
    De Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 is de opvolger van het AARO-beleid 2013-2016 en wat voorheen het nationaal architectuurbeleid werd genoemd. Kern van deze door de ministeries van OCW en BZK geformuleerde agenda is het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van ontwerp op regionaal en lokaal niveau in Nederland. Het Stimuleringsfonds is bij drie programma's betrokken: Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving.