<
het fonds / veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 • 14. wanneer vindt er prioritering plaats en waarom?
  Prioritering is nodig op het moment dat het beschikbare rondebudget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten. In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

  Aanvragen die na prioritering buiten de selectie vallen, kunnen in tegenstelling tot negatief geadviseerde aanvragen, in dezelfde vorm opnieuw binnen zes maanden nadat u de negatieve beschikking heeft ontvangen worden ingediend binnen dezelfde regeling.

 • 1. wat zijn de subsidiemogelijkheden bij het Stimuleringsfonds?

 • U kunt een subsidieaanvraag doen voor een project bij iedere subsidieregeling van het fonds, behalve bij de deelregeling Talentontwikkeling die bedoeld is voor ontwerpers die niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd en een aanvraag willen indienen voor een ontwikkeltraject van één jaar. Culturele instellingen komen in aanmerking voor 1-,2- of 4-jarige ondersteuning, maar ook een subsidieaanvraag voor een project behoort tot de mogelijkheden.

  U kunt ook reageren op de verschillende open oproepen die het Stimuleringsfonds via de nieuwsbrief en socialmediakanalen uitzet. Open oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds. Bij de publicatie van iedere open oproep wordt het vraagstuk en het beschikbare budget bekendgemaakt. Bovendien is het aantal te ondersteunen projecten precies aangegeven, naast de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
 • 2. wat is het beschikbare budget van het Stimuleringsfonds per discipline?

 • Het Stimuleringsfonds stelt per subsidieregeling en per ronde een beschikbaar budget vast. Het beschikbare budget is per subsidieregeling op onze website te vinden. Het totale jaarbudget vindt u terug in het jaarverslag.
 • 3. voor welk bedrag ik kan aanvragen?

 • De hoogte van de bijdrage van het fonds wordt gebaseerd op de begroting van het project en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds heeft geen minimum vastgesteld voor een subsidiebijdrage, zo kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd. Er zijn geen maximale bedragen. Per subsidieregeling en ronde is wel een maximaal beschikbaar budget vastgesteld, dit vindt u op de website. Het is onredelijk om meer aan te vragen dan het beschikbare budget. Bij elke regeling staat een overzicht van ondersteunde projecten inclusief de toegekende bedragen. Dit geeft een goede indruk. De verdeling van het totale jaarbudget vindt u terug in het jaarverslag.

  Binnen de regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale Cultuur en Internationalisering kunt u een startsubsidie aanvragen voor maximaal € 7.500 voor de fase voorafgaand aan uw onderzoek of uitvoering van uw project. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

  Bij het doen van een aanvraag voor een project is het raadzaam te overwegen of de tijdsinvestering voor de aanvraag overeenkomt met het te verwachten resultaat.
 • 4. welke projecten of programma's komen in aanmerking voor subsidie?

 • Onderzoek, ontwerp, implementatie, productie, reflectie en debat gericht op de ontwikkeling van vormgeving, architectuur en digitale cultuur komen in aanmerking voor ondersteuning. Dit kan verschillende fasen betreffen. De volgende projecttypen komen in aanmerking voor ondersteuning: tentoonstelling, presentatie, productontwikkeling, festival, expertmeeting, symposium, publicatie, mediaproductie, documentaire, av-productie, game, startsubsidie project / onderzoek, (ontwerpend) onderzoek, internationaal project, jaarprogramma's.

  Er kan geen subsidie worden verleend aan:

  onderwijsprogramma's en aanverwante activiteiten van onderwijsinstellingen;
  hbo-instellingen en universiteiten;
  projecten met een looptijd langer dan 24 maanden, tenzij daar expliciete
  toestemming voor is gegeven;
  studiereizen;
  educatie;
  exploitatietekorten;
  arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke
  instellingen;
  het verwerven van eigendommen;
  reguliere bouw- en restauratiekosten;
  inrichtings-, restauratie- en verbouwingsplannen;
  activiteiten die de reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen.
 • 5. hoe en wanneer dien ik een subsidieaanvraag in?

 • Om een subsidieaanvraag te doen, gaat u naar de online aanvraagomgeving en maakt u een nieuwe aanvraag aan. Vul het aanvraagformulier volledig in en dien dit in voor de sluitingsdatum. Hiernaast stuurt u de volgende bestanden mee: een projectplan, een CV, begroting en planning van het project, een presentatieplan, een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden van het Stimuleringsfonds, een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie, een jaarrekening indien van toepassing, statuten indien van toepassing. Daarnaast kunt u optioneel aan de aanvraag de volgende bestanden toevoegen: een aanbiedingsbrief, beeldmateriaal, intentieverklaringen.

  Lees voorafgaand aan een aanvraag de informatie van de desbetreffende deelregeling goed door. U vindt hier ook de sluitingsdata van de subsidierondes.

  U kunt het online aanvraagformulier tot 23.59 uur op de dag van de sluitingsdatum indienen. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.
 • 6. als ik nog studeer, kan ik dan een aanvraag indienen?

 • Het fonds richt zich op professionals, werkzaam in de creatieve industrie. Voor het verkrijgen van een subsidie van het Stimuleringsfonds moet de aanvrager staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie. (Master)studenten kunnen in principe binnen hun eigen praktijk een projectaanvraag indienen, maar het project waarvoor wordt aangevraagd mag geen betrekking hebben op activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding of studie.
 • 7. binnen welke regeling kan ik aanvragen voor een internationaal project?

 • Binnen de verschillende deelregelingen van het Stimuleringsfonds kunnen projecten worden ingediend met een internationale component. Het Stimuleringsfonds biedt de deelregeling Internationalisering, waarvoor specifieke criteria gelden. De hoofddoelstelling van het project moet aansluiten op de deelregeling Internationalisering en er is sprake van, of het te verwachten resultaat is een samenwerking tussen Nederlandse en internationale partijen. Zie voor meer informatie de deelregeling Internationalisering.
  Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure Vouchers Presentaties Buitenland voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt.
 • 8. kan ik een aanvraag tegelijkertijd bij meerdere deelregelingen indienen?

 • Nee, het is niet mogelijk om voor één project bij meerdere deelregelingen aan te vragen. Neem voor advies over binnen welke regeling uw aanvraag het beste past contact op met het Stimuleringsfonds.
 • 9. wie beoordeelt de subsidieaanvraag?

 • Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden. Het Stimuleringsfonds zorgt ervoor dat de benodigde kennis voor de beoordeling van de verschillende aanvragen per ronde aanwezig is.
 • 10. waarop wordt een subsidieaanvraag beoordeeld?

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de criteria en doelstellingen die staan vermeld in het Subsidiereglement (pdf) (artikel 16 t/m 21) en het reglement van de deelregeling van uw keuze. De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin uw subsidieaanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van zowel de regeling als die van het fonds.
 • 11. kan ik een voorbeeldaanvraag inzien?

 • Nee, maar raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag 2020 (pdf). Deze leidraad biedt handvatten met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.
 • 12. kan ik een conceptaanvraag voorleggen?

 • In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld.
 • 13. wat is een tender?

 • Het Stimuleringsfonds maakt bij de beoordeling van open oproepen gebruik van een tenderconstructie. Dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere; de voorstellen worden dus ten opzichte van elkaar gerangschikt. Dit wordt gedaan door een aantal externe adviseurs die per oproep worden ingeschakeld. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.
 • 15. wat zijn andere subsidiemogelijkheden?

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen, makers, ontwerpers en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. Elk fonds richt zich op een ander cultuurgebied en type maker.

  Podiumkunst
  Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst. Podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland kunnen hier terecht.

  Vernieuwing in de kunst
  Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Veel Nederlanders nemen deel aan deze activiteiten.

  Beeldende kunst en erfgoed
  Het Mondriaanfonds is het fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, archieven en bibliotheken. Het Beleidsplan Mondriaan Fonds 2013–2016 maakt de rol van het fonds in het subsidiestelsel duidelijk.

  Film
  Het Nederlands Filmfonds stimuleert de ontwikkeling, productie en distributie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod in Nederland.

  Literatuur
  Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

  Particuliere fondsen voor cultuur
  Er zijn ook particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn het VSBfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting DOEN en de VandenEnde Foundation.

  Fonds Kwadraat (rentevrije lening)
  Het Fonds Kwadraat verschaft rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers. Het Stimuleringsfonds is sinds 2014 een samenwerking aangegaan met Fonds Kwadraat. Het doel is door slimme financieringsstrategieën meer projecten in de creatieve industrie te ondersteunen, het draagvlak te vergroten en ondernemerschap te stimuleren. Met een positieve subsidiebeoordeling komt een projectvoorstel automatisch in aanmerking voor een aanvullende rentevrije lening. Voor meer informatie, klik hier.

  Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen
  Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende disciplines of van cultuur en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. Deze persoon informeert aanvragers over bijdragemogelijkheden van de verschillende fondsen (Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en zal zo nodig doorverwijzen. De contactpersoon, Bonnie Dumanaw, is per e-mail te bereiken.
 • 16. ik heb een account aangemaakt, maar kan niet inloggen, hoe kan dit?

 • Omwille van veiligheidsredenen wordt uw account handmatig geaccordeerd. Dit gebeurt alleen tijdens werkdagen. Maak dus op tijd een account aan.
 • 17. wat doe ik als ik geen bevestigingsmail heb ontvangen?

 • Het kan zijn dat de bevestigingsmail in uw spamfolder is beland. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met het fonds.
 • 18. welk uurtarief kan ik gebruiken in mijn begroting?

 • Het Stimuleringsfonds draagt maximaal € 65 excl. btw bij in het uurtarief van de aanvrager en gelijkwaardige samenwerkingspartner. Voor een richtlijn met betrekking tot uurtarieven, bekijk de website van de Fair Practice Code voor meer informatie.
 • 19. moet ik btw afdragen als ik subsidie ontvang?

 • Bij het opstellen van de begroting bij uw subsidieaanvraag is het belangrijk om er rekening mee te houden of u btw moet afdragen als u subsidie ontvangt. Of u btw-plichtig bent hangt af van de activiteiten die u uitvoert. Bent u btw-plichtig dan stelt u uw begroting exclusief btw op. De btw die bij uw uitgaven is inbegrepen, kunt u namelijk terugvorderen van de Belastingdienst. Kunt u de btw die is inbegrepen bij uw uitgaven niet terugvorderen van de Belastingdienst, dan is deze btw onderdeel van de projectkosten en stelt u de begroting inclusief btw op. Overleg bij twijfel met uw financieel adviseur of een belastinginspecteur.

  Bij honorering van uw aanvraag beschouwt het fonds het aan u toegekende subsidiebedrag als een bijdrage in de kosten van uw project en daarmee niet als een (met btw belaste) vergoeding voor een prestatie aan het fonds. Als op enig moment zou blijken dat u over de bijdrage van het Stimuleringsfonds toch btw bent verschuldigd, dan gaan wij ervan uit dat deze btw is inbegrepen in het bedrag van de toegekende subsidie. Eventuele btw-heffing over de bijdrage komt in dat geval volledig voor rekening van de aanvrager.
 • 20. waarom moet ik aangeven hoeveel fte er bij mijn project zijn betrokken?

 • Fte betekent fulltime-equivalent, een rekeneenheid waarin de personeelsbezetting of de omvang van een functie wordt uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 40 uur – een functie van 0,6 x 40 = 24 uur. Door inzicht te hebben in het aantal fte's dat bij de door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten is betrokken, kan het fonds het belang van de ondersteuning op een andere manier meten en zo de maatschappelijke waarde van ondersteunde projecten en van het fonds naar buiten toe duiden. Het aantal fte's dat bij een project is betrokken speelt geen rol in de beoordeling van een aanvraag.
 • 21. hoeveel fte's moet ik invullen als ik freelancer ben?

 • U vult alleen het aantal fte's in die werkzaam zijn binnen uw organisatie. Als freelancer vult u bij een voltijdse werkweek 1 fte in en bij parttime het deel van de week dat u werkt, bijvoorbeeld 0,2, 0,5 of 0,8 fte.
 • 22. waar kan ik mijn banknummer aanpassen en/of invullen?

 • Als u in het aanvraagformulier bij Organisatie 1.2, bij de vraag 'zijn de bankgegevens juist', 'nee' aanklikt dan verschijnen er velden waarin u uw bankgegevens kunt invullen.
 • 23. is het subsidiekenmerk hetzelfde als het aanvraagnummer?

 • Ja, dat zijn dezelfde nummers.
 • 24. wat te doen als ik nog niet sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

 • Bij een positief advies over uw subsidieaanvraag heeft het Stimuleringsfonds binnen een paar weken een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie nodig. Heeft u dit nog niet op het moment dat u uw aanvraag indient, uploadt dan een toelichting op het ontbreken van dit uittreksel.
 • 25. mijn bestanden zijn groter dan staat aangegeven, wat nu?

 • Tip: zet de resolutie van het beeldmateriaal lager of comprimeer uw pdf's.
  Met het oog op security worden documenten die per e-mail of via Wetransfer worden aangeleverd niet geaccepteerd.
 • 26. tot hoe laat kan ik mijn aanvraag indienen op de sluitingsdatum?

 • U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.
 • 27. hoe lang duurt het voordat ik de uitslag over mijn subsidieaanvraag krijg?

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hanteert een behandeltermijn van 10 weken, ingaande vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling. Na deze 10 weken krijgt u per e-mail het bericht dat de uitslag van uw aanvraag in het online aanvraagsysteem klaarstaat. Houdt u er rekening mee dat uw project niet eerder mag beginnen dan dat u de uitslag heeft ontvangen.
 • 28. ik kan mij niet vinden in het negatieve advies over mijn aanvraag, wat kan ik doen?

 • Als u vragen heeft over de argumentatie in het advies bij uw afwijzing, dan kunt u hierover contact opnemen met de coördinator van de desbetreffende regeling. In veel gevallen kan deze het advies verder toelichten en eventuele vragen rondom de beoordeling beantwoorden.

  Als u naar aanleiding daarvan een nieuwe aanvraag wilt indienen dan kan dat alleen als er zich met betrekking tot het project nieuwe feiten hebben voorgedaan. In dat geval bereidt u een herziene aanvraag voor met een aangepast projectplan, waarin u ook ingaat op de argumenten uit het eerdere advies. Stafmedewerkers beoordelen vervolgens samen met de coördinator of het voorstel voldoende nieuwe informatie bevat om deze opnieuw aan de adviescommissie voor te kunnen leggen. Het is niet mogelijk om binnen zes maanden na de beschikkingsdatum een nieuwe aanvraag voor exact hetzelfde project in te dienen.

  Bent u het niet eens met de uitslag van uw subsidieverzoek dan kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht uiterlijk binnen zes weken na de beschikkingsdatum een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het fonds heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften, benoemd door het bestuur. Deze bezwaarcommissie beoordeelt de beslissing van het Stimuleringsfonds op formele en procedurele gronden. NB: Het gaat dus niet om een inhoudelijke herbeoordeling.

  De bezwaarprocedure is uitgewerkt in het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Enkele elementen daaruit zijn op onze website nader toegelicht. Indien u meer informatie wenst over de toepasselijke regels in de bezwaarprocedure, dan kunt u hierover contact opnemen met het Stimuleringsfonds. Wij helpen u graag verder.
 • 29. hoeveel aanvragers telt elke ronde?

 • Het aantal aanvragen dat het Stimuleringsfonds ontvangt, verschilt per ronde en per regeling. Bekijk het jaarverslag om een idee te krijgen van het totaalaantal aanvragen per jaar en de verdeling over de regelingen.
 • 30. ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie streeft naar een goede en heldere dienstverlening en hecht aan klanttevredenheid. Voor vragen of opmerkingen kunt u telefonisch of per e-mail terecht bij het fonds. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of communicatie van het fonds. In dat geval kunt u een klacht indienen volgens ons klachtenreglement. Dit reglement heeft tot doel de kwaliteit van onze dienstverlening verder te bevorderen en te zorgen dat het fonds zorgvuldig omgaat met uw klacht.
 • 31. hoe dien ik een Wob-verzoek in?

 • Beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob)
  Als u bij het Stimuleringsfonds met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek alleen per brief indienen. Deze brief dient per post o.v.v. Wob-verzoek en uw kenmerk te worden gestuurd naar:

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  o.v.v. Wob-verzoek
  Postbus 29066
  3001 GB Rotterdam

  Eisen aan verzoek
  Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:

  U moet het onderwerp, het besluit of het document noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.
  Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
  De informatie die u wenst moet ergens bij het Stimuleringsfonds zijn vastgelegd.
  De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een van de activiteiten van het Stimuleringsfonds en daarmee op een bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat dan over het beleid van het Stimuleringsfonds inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

  Behandeling van uw verzoek
  Het Stimuleringsfonds moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek hierover een besluit nemen. Het Stimuleringsfonds kan de termijn van vier weken echter verlengen. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld van deze verlenging. Reden van verlenging kan bijvoorbeeld de betrokkenheid van andere partijen zijn.

  Als het Stimuleringsfonds positief beslist over uw verzoek, wordt de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Bij een negatief besluit wordt u geïnformeerd over de motivatie van het besluit.
 • Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het Stimuleringsfonds.

 • Via (0)10 436 16 00 of info@stimuleringsfonds.nl