<
subsidies / archief open oproepen

Beeldende kunst

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars op voorstellen in te dienen die betrekking hebben op het grensgebied van de disciplines. Het kan gaan om plannen voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied.

Met de oproep willen beide fondsen recht doen aan de bestaande werkpraktijk binnen de creatieve industrie en de beeldende kunsten, waar grensoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn en vernieuwingen vaak gevonden worden in crossovers, interdisciplinaire samenwerkingen en uitwisseling. Het grensgebied tussen de disciplines is een belangrijke plek van ontwikkeling. Met het ondersteunen van relevante en innovatieve initiatieven en ambities willen de fondsen dit gebied versterken en beter zichtbaar maken naast de bestaande regelingen van beide fondsen. Doel is waardevolle artistiek-inhoudelijke plannen te stimuleren op het grensgebied tussen de hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur in Nederland.

Welke projecten komen in aanmerking?
De Open Oproep is gericht op beeldend kunstenaars, bemiddelaars en ontwerpers/vormgevers afkomstig uit de creatieve industrie (architectuur, vormgeving, e-cultuur) en instellingen op dit gebied. Aanvragers moeten werkzaam zijn binnen verschillende disciplines of op het grensgebied van de disciplines. De bijdrage kan individueel of gezamenlijk met een andere kunstenaar, ontwerper, bemiddelaar of instelling worden aangevraagd. Zowel zelf-geïnitieerde projecten als plannen in samenwerking met instellingen en organisaties kunnen in aanmerking komen voor deze bijdrage. Hoewel de plannen niet direct tot een concreet resultaat hoeven te leiden, wordt verwacht dat dit op termijn wel het geval zal zijn.
Binnen deze Open Oproep gaat de voorkeur uit naar samenwerkingen of samenwerkingsvormen tussen autonome en toegepaste werkpraktijken. Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen binnen verschillende disciplines wordt aangevraagd, telt dit positief mee bij de beoordeling. Daarbij wordt gekeken of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Bij de beoordeling wordt tevens gekeken in hoeverre sprake is van een bijzondere ontsluiting van de resultaten en wat de plannen zijn voor zichtbaarheid en overdracht.
Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over het artistiek functioneren, het inhoudelijk werkplan, het presentatievoorstel en, indien van toepassing, het plan voor de samenwerking in onderlinge samenhang.

Budget
Het budget voor deze Open Oproep is € 200.000, bestemd voor de ondersteuning van plannen die plaatsvinden in 2015. Het project waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, duurt maximaal 1 jaar. Bij elk plan moet een begroting met dekkingsplan worden ingediend. Binnen de Open Oproep kan worden aangevraagd voor een standaard bijdrage van maximaal € 2.500 per maand. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Deze bijdrage is bestemd voor projectkosten zoals onderzoeks-, materiaal-, productiekosten, honoraria voor derden en tijdsinvestering. Cofinanciering is verplicht; bij de beoordeling wordt afhankelijk van de aard en de omvang van het project verwacht dat een aanvrager alles in het werk stelt om medefinanciering door derden te verkrijgen en/of een eigen bijdrage levert. Uit de begroting moet blijken dat de bijdrage zo veel mogelijk wordt ingezet voor inhoudelijke activiteiten en/of voor de tijdsinvestering van kunstenaars, ontwerpers en makers. Aanvragers en overige partijen, zoals culturele instellingen, kunnen geen subsidie verkrijgen voor hun reguliere activiteiten.

Hoe aan te vragen?
Sluitingsdatum is 21 januari 2015. U kunt uw aanvraag bij het Mondriaan Fonds of bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie indienen via een online aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, toetst het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Algemene voorwaarden / het Algemeen Subsidiereglement. Kijk op www.mondriaanfonds.nl of op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het digitale aanvraagformulier.

Hoe wordt beoordeeld?
Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan een speciale, interdisciplinaire commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage. Deze adviescommissie toetst uw aanvraag op basis van de beoordelingscriteria voor projectaanvragen van de fondsen en bovenstaande specifieke criteria van de Open Oproep. De commissie geeft het bestuur van de fondsen vervolgens advies over de aanvraag op basis van een voorstel bestaande uit:
• een project- of werkplan met een inhoudelijke motivering op het project, de discipline(s) waar het project zich op richt, eventuele samenwerkingen, de beoogde resultaten en de bijdrage die het project kan leveren aan de doelstelling van de oproep. Bij een gezamenlijk project dient het voorstel de meerwaarde hiervan toe te lichten. Naast tekst kan ook beeld gebruikt worden om het plan te verduidelijken (pdf-bestand op A4 formaat max. 10 pagina's);
• beknopte cv / cv's van betrokken personen/partijen;
• portfolio / visuele documentatie van werk van betrokken personen/partijen met toelichting op het werk en de beroepspraktijk van de betrokken personen/partijen van de afgelopen 2 tot 4 jaar (max. 10 pagina's);
• presentatievoorstel met een plan voor het zichtbaar maken van het project (pdf-bestand op A4 formaat max. 2 pagina's);
• een begroting met dekkingsplan (pdf-bestand op A4 formaat max. 2 pagina's);

De adviescommissie beoordeelt of het project een betekenisvolle bijdrage levert aan het grensgebied tussen de hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en/of e-cultuur in Nederland.

• De adviescommissie beoordeelt het werkplan op inhoudelijke kwaliteit en de manier waarop het plan een betekenisvolle/innovatieve bijdrage aan het grensgebied tussen de disciplines zal leveren. Verder wordt de relevantie voor de ontwikkeling van het grensgebied bekeken.
• Bij het beoordelen van het artistiek functioneren bekijkt de adviescommissie of het oeuvre/ portfolio dat de aanvrager tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is binnen verschillende disciplines of op het grensgebied van de disciplines. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van concepten, de verbeeldingskracht en de beheersing van de gekozen middelen. De commissie beoordeelt de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de aanvrager. Daarbij wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de actuele context van crossovers.
• Op basis van het presentatievoorstel beoordeelt de commissie hoe de aanvrager zich zal inspannen om inzichtelijk te maken waar het werkplan toe zal leiden en/of hoe de aanvrager zich zal inspannen om een (passend) publiek met het werk kennis te laten maken.
• Binnen deze Open Oproep gaat de voorkeur uit naar samenwerkingen of samenwerkingsvormen tussen autonome en toegepaste werkpraktijken. Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Eindoordeel
Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over het artistiek functioneren, het werkplan, het presentatievoorstel en, indien van toepassing, het plan voor de samenwerking in onderlinge samenhang. Indien het budget niet toereikend is om alle positief beoordeelde aanvragen te ondersteunen, wordt de adviescommissie door het bestuur van het Mondriaan Fonds en dat van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verzocht om deze aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.
De besturen van beide fondsen besluiten op basis van het advies van de commissie tot het al dan niet verlenen van de bijdrage. Het fondsbureau brengt u via een beschikking schriftelijk op de hoogte over dit besluit. Er wordt gestreefd de aanvragen binnen twee maanden te hebben behandeld.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met:
Mondriaan Fonds: 020-5231523 | Sanne Jansen | s.jansen@mondriaanfonds.nl of
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 010-4361600 | Joris van Ballegooijen | j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.