<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus

Het Stimuleringsfonds zoekt ervaren ontwerpbureaus binnen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur die dit jaar, met een bijdrage van het Stimuleringsfonds, een samenwerkingstraject voor een periode van ongeveer drie maanden willen aangaan met een talentvolle, startende maker of ontwerper.

Let op: deze open oproep is beëindigd.

In deze eerste ronde, die open staat tot 21 juni 2021 kunnen ontwerpbureaus een eerste onderzoeksvoorstel indienen. Er is ruimte om ongeveer 30 ontwerpbureaus te ondersteunen. In augustus staat een herhaling van de oproep gepland waarin nog eens rond de 70 samenwerkingstrajecten mogelijk worden gemaakt. De aanvraag is relatief makkelijk en snel op te stellen.

Aansluitend kunnen in juli in de tweede ronde ontwerptalenten op de geselecteerde onderzoeksvoorstellen reageren en wordt een match tussen bureau en ontwerper gemaakt. Het fonds verstrekt dan een subsidie aan zowel de studio als de ontwerper.

Het doel van de oproep is de aansluiting van startende ontwerpers met het werkveld tijdens covid-19 te versterken en het werkveld tijdens deze crisis te ondersteunen door extra ruimte te creëren voor verdiepend onderzoek en experiment.

Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus
• Totaal beschikbare budget voor ronde 1 en ronde 2 is € 375.000 waarmee circa 30 voorstellen kunnen worden geselecteerd
• Beschikbaar bedrag per samenwerkingstraject: € 12.500 (€ 6.250 voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper)
• Indienen tot en met 21 juni 2021
• Looptijd samenwerkingstraject 3 maanden (vanaf half september 2021)
• Beschikbaar voor ervaren ontwerpbureaus vanuit de gehele creatieve industrie

aanleiding
Als gevolg van de coronacrisis is het voor ontwerpbureaus lastiger om tijd, ruimte en middelen beschikbaar te stellen voor zelf geïnitieerd onderzoek en experiment. Daarnaast is het voor veel startende ontwerpers in deze tijd moeilijk om aansluiting te vinden met het werkveld. Door ruimte voor samenwerking te creëren wil het Stimuleringsfonds startende ontwerpers én gevestigde ontwerpbureaus hierin ondersteunen. Het doel van de regeling is dan ook tweeledig: ten eerste beoogt het fonds bij te dragen aan het versterken van kennis, ervaring, het netwerk en ondernemerschap van startende ontwerpers. Ten tweede biedt de oproep ruimte aan ervaren ontwerpbureaus om extra ontwerpkracht in te zetten voor verdiepend onderzoek en experiment. Daar is juist nu meer behoefte aan.

voor wie is deze oproep?
Het fonds roept in deze eerste ronde ontwerpbureaus vanuit de gehele breedte van de creatieve industrie op om een voorstel in te dienen. Te denken valt aan studio's, architectenbureaus, collectieven, game developers, mode labels of andere vormen van professionele ontwerppraktijken.

Na de afronding van de eerste selectie van ontwerpbureaus volgt medio juli de tweede ronde met als sluitingsdatum 31 augustus, waarvoor startende ontwerpers en makers zich kunnen inschrijven, reagerend op één van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel.

wat verstaan we onder een onderzoeksvoorstel?
In deze eerste ronde dient het ontwerpbureau een onderzoeksvoorstel in. Dit betreft een door het bureau geformuleerde ontwerpopgave, een onderzoeksvraag of experiment. Voorstellen kunnen vertrekken vanuit een zelfgekozen thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp, waarbij een rol wordt opengelaten voor de samenwerking met een startende, talentvolle ontwerper of maker. De onderzoeksvoorstellen hebben bij voorkeur een sociaal of maatschappelijk karakter en zijn van belang voor het ontwerpveld. In het voorstel wordt naast de opgave ingegaan op de context, het profiel van de organisatie, de betrokken expertise en de rol van de beoogde startende ontwerper. Het is belangrijk dat er in het onderzoeksvoorstel heldere kaders en verwachtingen ten aanzien van de startende ontwerper worden beschreven.

opzet samenwerkingstraject
Na selectie en koppeling van de startende ontwerpers en makers met het onderzoeksvoorstel van een ontwerpbureau, volgt een kennismaking om de samenwerking te concretiseren en vast te leggen.

Per samenwerkingstraject stelt het fonds een subsidie van maximaal € 12.500 beschikbaar. Daarvan is € 6.250 bestemd voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper.

In het samenwerkingstraject verwachten we van zowel het bureau als de ontwerper een wekelijkse commitment, waarbij op een constructieve en inhoudelijke wijze een onderzoek wordt gestart of experimenten kunnen worden uitgevoerd. Het samenwerkingstraject is gericht op kennis- en portfolio-ontwikkeling voor het bureau én de ontwerper.

De samenwerking betreft een parttime werkperiode van drie maanden die gestart dient te worden in de periode september t/m december 2021. Er zullen voor de start concrete afspraken worden gemaakt met de geselecteerde ontwerpbureaus, waarbij in ieder geval wordt uitgegaan van een minimale inzet van één dag per week voor begeleiding door een ervaren ontwerper gedurende de gehele periode. Voor de startende ontwerper wordt uitgegaan van een minimale inzet van twee dagen per week gedurende de gehele periode. Daarnaast wordt verwacht dat het bureau een fysieke werkplek biedt gedurende het traject.

Het fonds stelt als aanvullende voorwaarden:

Het ontwerpbureau voert minimaal vier jaar een eigen praktijk binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur.
Een ontwerpbureau kan binnen deze ronde niet meer dan voor één samenwerkingstraject subsidie ontvangen.
Er is geen sprake van een bestaande opdrachtrelatie tussen de betrokken partijen.
Er moet minstens één ervaren ontwerper betrokken zijn in de begeleiding van de startende ontwerper. Dit houdt in: de betrokken begeleider is minimaal vier jaar professioneel werkzaam binnen het vakgebied vormgeving, architectuur of digitale cultuur.

indienen
Ontwerpbureaus kunnen tot en met 21 juni indienen. Het voorstel kan worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Bouwen aan talent #1'.

Een voorstel bestaat uit:
1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
2. Een volledig ingevuld projectcanvas (1 A3, zie Bouwen aan Talent projectcanvas + toelichting);
3. Een beknopt overzicht van recente projecten van het bureau (maximaal 4 A4);
4. CV van de begeleidende ervaren ontwerper (maximaal 2 A4);
5. Een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
6. Een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden, waarvan de beeldrechten bij de aanvrager rusten.

Als de reactie niet aan bovenstaande voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Let op: Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving aan. Het activeren van een nieuw aanvragersaccount kan een werkdag duren.

NB: Houd bij het invullen van het projectcanvas rekening met privacygevoelige gegevens. Informatie uit het projectcanvas zal ook gebruikt worden om de opgave en het ontwerpbureau te presenteren aan de startende ontwerpers die zich op basis daarvan kunnen inschrijven.

waar wordt op beoordeeld?
Het Stimuleringsfonds laat zich bij de beoordeling van ingediende voorstellen adviseren door een commissie van externe deskundigen met relevante expertise.

Deze commissie beoordeelt de voorstellen op basis van de volgende drie criteria die elk voor een gelijk deel in de beoordeling meewegen:
1. de relevantie van de gekozen ontwerpopgave;
2. de mate waarin de ontwerpopgave en de gekozen aanpak aansluit bij de expertise/portfolio van de aanvrager; en
3. de wijze waarop de samenwerking met een talentvolle maker/ontwerper door het bureau wordt voorgesteld en de duiding van de verwachte meerwaarde van dit samenwerkingstraject.

De beoordeling van deze open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

De positief beoordeelde aanvragen worden gerangschikt op basis van de gemiddelde scores op de beoordelingscriteria. Hiervoor hanteert de commissie een vijfpuntsschaal: 1. onvoldoende; 2. matig; 3. voldoende; 4. goed; 5. zeer goed. Overschrijdt het totaal van de aanvragen met een positief advies het beschikbare budget van de ronde, dan wordt er geprioriteerd. Aan de hoogstgeplaatsten wordt de door de commissie geadviseerde bijdrage verleend, zolang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt.

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het subsidieplafond wordt met deze aanvragen bereikt, dan worden deze gelijk geëindigde aanvragen gerangschikt in de mate waarin de maatschappelijke relevantie van de gekozen ontwerpopgave het meest actueel is.

selectieprocedure
• ontvangst en besluit
Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Binnen één maand na de sluitingsdatum worden alle aanvragers geïnformeerd over de uitslag van de open oproep. Afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking. Het Stimuleringsfonds zal alleen publiekelijk over geselecteerde voorstellen communiceren.

• vervolgtraject bij een positief besluit
Bij een positief besluit worden de geselecteerde voorstellen opgenomen in de open oproep voor startende ontwerpers en makers in juli 2021. Zij kunnen zich inschrijven op een van de geselecteerde opgaves van de ontwerpbureaus. Na selectie en koppeling van de startende ontwerpers en makers met het onderzoeksvoorstel van een ontwerpbureau, volgt een kennismaking om de samenwerking te concretiseren en vast te leggen.

• matching
Bij succesvolle matching wordt de subsidie aan het ontwerpbureau en aan de ontwerper/maker verleend onder voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst en een volgende versie van de uitwerking van de ontwerpopgave. In deze opstartfase werken beide partijen gezamenlijk aan het opstellen van deze documenten.

• start samenwerkingsperiode
Na een positieve beoordeling van de startdocumenten door het Stimuleringsfonds wordt de beschikking definitief gemaakt en kan het samenwerkingstraject daadwerkelijk van gang gaan. Het samenwerkingstraject dient binnen 3 maanden vanaf de matching van start te gaan.

De selectie van ronde #1 wordt uiterlijk 8 juli 2021 via de online aanvraagomgeving en via de website van het fonds bekendgemaakt.

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vindt plaats binnen de kaders van de Regeling Open Oproepen. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op basis van deze regeling. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dat reglement niet van toepassing:
• Artikel 4, onder f;
• Artikel 18, lid 2;

contact
Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met Carlijn Limburg en Tibor Bijl via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl of via 010 436 1600.

context
Bouwen aan Talent maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Met deze open oproep beoogt het Stimuleringsfonds nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren en tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van samenwerking tot stand te brengen om de positie van ontwerpers zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis te versterken.

extra middelen voor makers door covid-19
In februari 2021 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uit het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector van minister Van Engelshoven extra middelen ontvangen om makers in de ontwerpsector, die hard getroffen zijn door de uitbraak van covid-19, te ondersteunen.

Het fonds beoogt hiermee de aansluiting van recent afgestudeerden met het werkveld te verstevigen en ruimte te bieden voor artistieke uitwisseling in het kader van actuele maatschappelijke opgaven. Juist in de covid-19-periode is dit buitengewoon belangrijk, omdat het veel startende ontwerpers en makers aan goede opdrachtgevers ontbreekt.

Het Stimuleringsfonds verwacht dat als gevolg van de covid-19-crisis het voor startende ontwerpers en makers extra moeilijk wordt om aansluiting te vinden met het werkveld, om een (opleidings)plek te vinden binnen een bureau of om een eigen praktijk op te zetten. Tegelijkertijd zal het voor ontwerpbureaus de komende jaren ingewikkelder worden om ruimte vrij te maken voor experiment en onderzoek. Het Stimuleringsfonds wil daarom extra middelen inzetten om zowel een impuls te geven aan startende ontwerpers als ook ontwerpbureaus te ondersteunen.

meer info
Lees hier de meest gestelde vragen over Bouwen aan talent.
Lees hier het interview met Carlijn Limburg, projectleider Bouwen aan talent (BAT), over de achtergrond en doelstelling van deze nieuwe impulsregeling.