<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Internationale Verkenningen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vraagt ontwerpers, makers en organisaties uit de creatieve industrie om internationale projecten in te dienen die zich richten op het opbouwen van duurzame relaties of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. De voorstellen gaan in op de thema's en opgaven in het buitenland waar Nederlandse makers een bijdrage aan kunnen leveren.

De voorkeur gaat uit naar voorstellen waarin Nederlandse ontwerpers, makers en/of organisaties gezamenlijk optrekken in het buitenland en in het desbetreffende land samenwerken met partijen die daar gevestigd of actief zijn. Het traject bestaat uit een gezamenlijke voorbereiding in Nederland en een onderdeel waarin de deelnemers zich inspannen om de vergaarde kennis met vakgenoten te delen in Nederland.

Internationale verkenningen uit 2013
In 2013 schreef het Stimuleringsfonds de eerste Open Oproep uit voor internationale verkenningen in het kader van het Programma Internationalisering. Het Stimuleringsfonds beoogde hiermee te onderzoeken wat de kansen voor de Nederlandse ontwerppraktijk in het buitenland zijn, de buitenlandse vraag naar Nederlandse expertise in kaart te brengen en mogelijke thema's en opgaven in het buitenland te inventariseren. Bekijk hier de twintig teams die destijds zijn geselecteerd. Uit de analyse en evaluatie van deze voorstellen kwamen de volgende kansen naar voren die wellicht interessant zijn voor indieners binnen deze Open Oproep Internationale Verkenningen:

Er is vraag naar een cross-sectorale Nederlandse aanpak, alsmede naar de Nederlandse integrale aanpak in het planningsproces van ruimtelijke opgaves.
Nederlandse kennis op het gebied van sociale innovatie door middel van cultuurprojecten en het ontwikkelen van de creatieve economie wordt ingezet als katalysator voor de buitenlandse creatieve economie.
In opkomende en groeiende economieën (bijvoorbeeld Colombia, Albanië, Griekenland) lijken er onder meer kansen te liggen in stedelijke ontwikkeling. Ontwikkelaars en politici hebben bijvoorbeeld te kampen met complexe omvattende vraagstukken door urbanisatie, bevolkingsgroei, etc. Ook dienen ze de infrastructuur om te buigen zodat niet langer de productie-economie, maar de opkomende kenniseconomie wordt gefaciliteerd (zoals Tsjechië, Slowakije en steden in Rusland).
Op het gebied van vormgeving en e-cultuur liggen er onder meer kansen om internationale verbindingen te maken tussen makers, instellingen en festivals.

Indienen
Uw voorstel kunt u t/m 7 augustus 2015 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Internationale Verkenningen'. Het voorstel bestaat uit:

een beschrijving van het project waar een bijdrage aan wordt geleverd;
een omschrijving van de locatie van de verkenning;
een plan van aanpak dat consistent is in doel en opzet;
een tijdsplanning en begroting;
een omschrijving van de samenwerkingspartners. De omschrijving moet inzicht geven in de deskundigheid en rol van deze personen en/of instellingen alsmede de meerwaarde van deze samenwerking inzichtelijk maken;
een schriftelijke toezegging van de samenwerkingspartner waarin de motivatie voor samenwerking wordt toegelicht;
CV van de aanvrager (max. 2 pagina's);
CV van maximaal 2 pagina's van de samenwerkingspartner;
uittreksel KvK.

Het voorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's (exclusief CV's en uittreksel KvK) en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen om de internationale verkenningen uit te voeren. De adviseurs beoordelen in hoeverre de verkenning consistent is opgezet en de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen van het Programma Internationalisering en deze oproep.

Doelstellingen Programma Internationalisering en de positie van deze oproep
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van het Programma Internationalisering specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:

• het versterken van het imago van de Nederlandse ontwerpsector;
• het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties;
• het vergroten van het internationale werkterrein.

Het Stimuleringsfonds beoogt met deze oproep inzicht te krijgen in effectieve en duurzame projectvormen van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland of die vanuit een culturele invalshoek bijdragen aan maatschappelijke opgaves. Eveneens wil het fonds de buitenlandse vraag naar de Nederlandse creatieve industrie in kaart brengen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van € 150.000 beschikbaar. Het bestuur verwacht maximaal € 10.000 per geselecteerd voorstel te verlenen.


Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jasmijn van Weenen, adjunct-secretaris Deelregeling Internationalisering: j.vanweenen@stimuleringsfonds.nl


Verder ter informatie
• Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u zich na de selectie alsnog in te schrijven.
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.