<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren

Het Stimuleringsfonds nodigt ontwerpers uit om deel te nemen aan een ontwerptraject gericht op de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren. Vijf ontwerpteams zullen in het traject intensief samenwerken met jongeren, gemeenten en hun lokale partners aan integrale oplossingen. Dit gebeurt via een ontwerpend onderzoek waarin nieuwe wegen en mogelijkheden worden verkend. (Interieur)architecten, stedenbouwkundigen en (social) designers kunnen tot en met woensdag 6 mei een voorstel indienen.

Let op: deze open oproep is beëindigd. Bekijk de selectie hier.

Het CBS schatte dat er op 1 januari 2016 in Nederland 10.700 jongeren dak- en thuisloos waren. Dat is onacceptabel, en daarom lanceerde het ministerie van VWS in maart 2019 het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Als onderdeel van dit programma worden in veertien pilotgemeenten lokale jongeren op basis van hun persoonlijke behoeften ondersteund in het vinden van woonruimte. De pilotgemeenten zijn Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Maastricht, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht. De begeleiding van de pilotgemeenten is in handen van het Instituut voor Publieke Waarden.

Met betrekking tot deze pilots stimuleert het Stimuleringsfonds de inzet van ontwerpkracht en de samenwerking tussen ontwerpers en de pilotgemeenten om tot structurele ontwerpoplossingen te komen. Hoe kunnen we beantwoorden aan de vraag naar nieuwe woonvormen voor dak- en thuisloze jongeren en werken aan een flexibel en divers aanbod? Waar liggen kansen voor nieuwe woonvormen binnen het bestaande vastgoed? Welke sociale, ruimtelijke en economische strategieën kunnen we inzetten om sociale netwerken lokaal te laten groeien? En vooral ook: hoe kunnen kennis en ervaring van de jongeren optimaal worden ingezet?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (interieur)architecten, stedenbouwkundigen en (social) designers op om deel te nemen aan deze open oproep en met een groeiend netwerk van partijen de opgave te onderzoeken. De open oproep biedt ruimte aan vijf ontwerpteams. Een ontwerpteam bestaat uit minimaal twee ontwerpers, en kent bij voorkeur een interdisciplinaire samenstelling. Ontwerpteams en pilotgemeenten worden in de samenwerking begeleid door social designer Tabo Goudswaard, die voor de duur van het traject is aangesteld om onderlinge verbindingen tussen de projecten en aansluiting op het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren te waarborgen.

beschikbaar budget en looptijd
De planning van het traject is onder voorbehoud van eventuele wijzingen in verband met ontwikkelingen rondom de uitbraak van COVID-19. Mogelijke aanpassingen op de planning zullen zo spoedig als mogelijk worden gecommuniceerd.

Uit de inzendingen selecteert het fonds op advies van een externe commissie maximaal vijf ontwerpteams. Per geselecteerd team stelt het fonds een maximumbedrag van € 25.000 incl. btw beschikbaar voor een eerste fase. In deze fase zal elk ontwerpteam in samenwerking met minimaal één en maximaal vier pilotgemeenten werken aan verschillende aspecten van de opgave. De eerste fase resulteert in voorstellen voor nieuwe woonconcepten, strategische visies of prototypen en een gedocumenteerd onderzoeksproces. De eerste fase wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de teams een presentatie geven. Hierin geven zij inzicht in het uitgevoerde onderzoek en hun voorstellen voor systeemveranderingen met concrete nieuwe handelingsperspectieven voor betrokken stakeholders. De looptijd van de eerste fase is van juni 2020 t/m januari 2021.

In februari 2021 kan subsidie worden aangevraagd voor de tweede fase van het onderzoeksproject. Voor de tweede fase is per ontwerpteam een budget van € 10.000 incl. btw beschikbaar. De looptijd van de tweede fase is februari t/m juli 2021. In de tweede fase worden kansrijke perspectieven uit de eerste fase verder onderzocht en getest en uitgewerkt tot een samenhangend geheel van aanbevelingen voor systeeminnovaties gericht op verbetering van de woonomgeving van dak- en thuisloze jongeren.

De ambitie is om een lerend netwerk van ontwerpers, gemeenten, jongeren en lokale partners op te bouwen en met elkaar de impact van het traject te vergroten. Informatie over het traject, resultaten en bijeenkomsten zullen gedeeld worden via de nieuwsbrief en het platform (in oprichting) van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

samenwerking met de pilotgemeenten
De start van de samenwerking met de pilotgemeenten zal naar verwachting plaatsvinden in juni 2020. Een eerste (virtuele) kennismaking tussen de ontwerpteams, de pilotgemeenten, en eventuele lokale partners en jongeren, geeft de ontwerpteams de gelegenheid om hun visie op de opgave en werkmethodiek te presenteren. De kennismaking maakt deel uit van het leer- en ontwikkeltraject van de pilotgemeenten, dat wordt aangeboden door het Instituut voor Publieke Waarden. Op basis van deze eerste kennismaking zullen coalities worden gevormd om in vijf groepen actief met specifieke deelvragen aan de slag te kunnen gaan.

indienen
Geïnteresseerde (interieur)architecten, stedenbouwkundigen en (social) designers kunnen tot en met woensdag 6 mei 2020 een voorstel indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de Open Oproep Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren.

Een voorstel bestaat uit:
1. een portfolio, waaruit deskundigheid blijkt met betrekking tot de thematiek (maximaal 15 pagina's op A4-formaat in pdf);
2. een plan van aanpak (maximaal 10 pagina's op A4-formaat in pdf), met daarin:

de visie op de ontwerpopgave
een toelichting op de beoogde te onderzoeken specifieke ontwerpvraag
een voorstel voor een passende onderzoeksmethodiek

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Let op: Vraag op tijd uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal één werkdag duren.

beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van de voorstellen wordt gelet op:
ontwerpkwaliteit
deskundigheid met betrekking tot de thematiek
kwaliteit van plan van aanpak
de wijze waarop de samenwerking met de doelgroep en partners vorm krijgt
mate van vernieuwing

procedure
De beoordeling van een open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde aanvragen kunnen worden ondersteund.

Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de open oproep. Het Stimuleringsfonds zal daarbij alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen. De selectie wordt uiterlijk maandag 8 juni 2020 per e-mail en via de website van het fonds bekendgemaakt.

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van het Subsidiereglement. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op basis van dit Subsidiereglement. Van belang is daarbij artikel 7, tweede lid, dat een bijzondere procedure mogelijk maakt voor open oproepen. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dit reglement niet van toepassing:
artikel 5, lid 3 onder a
artikel 11, lid 2, onder a en c lid 3, onder a
artikel 13, onder b
artikelen 16 t/m 21
artikel 22, lid 3

meer weten?
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Jetske van Oosten, programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp: 010-4361600 of j.vanoosten@stimuleringsfonds.nl.

Deze open oproep wordt uitgevoerd als onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en betreft een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW. De oproep heeft een juridische grondslag in het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.