<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Research, Act & Reflect #2

Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, intersectionaliteit of onderwerpen die hiermee in verbinding staan? Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld? Dien dan voor 1 december 2021, 23.59 uur een aanvraag in voor een programma of project.

Let op: deze oproep is beëindigd.

Met de Open Oproep Research, Act & Reflect #2 stimuleert het fonds activiteiten, gericht op het versterken van gemarginaliseerde stemmen. De activiteiten verrijken door hun meerstemmigheid en inclusieve benadering de creatieve industrie. Daarbij stellen we verschillende vragen: Welke visies en verhalen worden nu gemist in het streven naar een meer diverse en inclusieve ontwerpsector? Wat kan ontwerp betekenen voor het debat over systematische ongelijkheid? Hoe kan de verbeeldingskracht van jongeren en beginnende makers op deze thema's ingezet en versterkt worden? De programma's of projecten zijn gericht op onderbelichte terreinen van het fonds en zorgen zo voor een verbreding en verdieping van de creatieve industrie.

Voor deze oproep is een budget van maximaal €300.000 beschikbaar. Hiermee kunnen programma's of projecten worden ondersteund tot een bedrag van maximaal €75.000. Het fonds streeft ernaar maximaal drie projecten met een maximum aangevraagd bedrag van 75.000 euro te ondersteunen en maximaal drie projecten met een maximum aangevraagd bedrag van 25.000 euro.

voor wie?
Platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur kunnen indienen. Ook partijen die in oprichting zijn of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma zijn welkom. Aanvragen worden niet beoordeeld op eerder georganiseerde activiteiten en behaalde resultaten. Zo bieden we nieuwe grassroots-initiatieven een gelijk speelveld.

Partijen die al een structurele subsidierelatie hebben met het Rijk (BIS) of worden ondersteund in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie of de 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's van het Stimuleringsfonds kunnen niet indienen.

waarvoor kun je aanvragen?
De vorm van de aan te vragen activiteiten staat vrij. Gedacht kan worden online/offline-presentaties, een open oproep, performances, debatmomenten, publicaties, podcasts of andersoortige manifestaties. Activiteiten kunnen reflectief en beschouwend zijn, gericht op talentontwikkeling of bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe creatieve uitingen. Alle vormen zijn mogelijk, zolang er een verband wordt gelegd met ontwerp, bovengenoemde onderwerpen en de resultaten publiek toegankelijk worden gemaakt. De startdatum van de activiteiten ligt maximaal vier maanden na de beschikkingsdatum. Het project duurt maximaal één jaar.

Voorbeelden van eerder ondersteunde projecten binnen deze open oproep vind je hier.

waar wordt op beoordeeld?
Een onafhankelijke commissie maakt een selectie uit de ingediende voorstellen en let daarbij op:

1. De relevantie van de gekozen thematiek binnen de context van deze open oproep. Hierbij stelt de commissie vragen als: Hoe wordt de thematiek benaderd en gekoppeld aan de ontwerpdisciplines? En: hoe positioneert de aanvrager zich binnen de gekozen thematiek?

2. De artistieke of reflectieve ambitie in het project. Hierbij kijken de adviseurs naar de ambities en het doel van de aanvrager. Ze doet een uitspraak over de kwaliteit van het plan en de mate waarop motivatie, positionering, doel en opzet van de activiteiten op elkaar aansluiten;

3. De mate waarin de thematiek effectief wordt vertaald naar een programma en passende community. Hierbij beoordelen de adviseurs vorm, draagvlak en intensiteit van de samenwerking met de beschreven community.

Deze open oproep heeft een juridische grondslag in de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees deze regeling goed door voordat je een aanvraag indient.

indienen
Partijen kunnen tot en met 1 december 2021, 23.59 uur een aanvraag indienen. Een aanvraag kan worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij Open Oproep Research, Act & Reflect #2.

Het voorstel bestaat uit:
1. Een projectplan (maximaal 10 pagina's en niet groter dan 8 MB) met daarin:

een omschrijving van het vraagstuk, de probleemstelling of thematiek waarop het project is gericht;
motivatie, doel en opzet van het project;
een omschrijving van de activiteiten;
een omschrijving van de beoogde community waarmee wordt samengewerkt en/of waarvoor de activiteiten worden ontwikkeld;
een omschrijving van de beoogde resultaten;
2. Planning en begroting. Op pagina 6 van de Leidraad Voorbereiding Subsidieaanvraag vind je een voorbeeldbegroting. Aanvullende financiering (cofinanciering) door andere partijen dan het Stimuleringsfonds is voor deze open oproep niet verplicht;
3. CV's of bio's van de betrokken makers of partijen.
4. Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, of van een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Om subsidie te ontvangen moet de aanvrager zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat nog niet het geval op het moment van indienen, dan is het mogelijk om je na de eventuele selectie alsnog in te schrijven. Hierover kun je contact opnemen met het fondsbureau.
5. Een representatieve en rechtenvrije afbeelding van het project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

Let op:
Als de inzending niet aan bovenstaande voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.
Vraag op tijd inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan. Het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

procedure
De beoordeling van een open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van de Regeling Open Oproep. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op basis van dit reglement.

Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dit reglement niet van toepassing:
artikel 4. lid 1 sub c
artikel 5. lid 1 sub b
artikel 8. Lid 6

selectie
Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de open oproep; dit gebeurt eveneens per e-mail. Het Stimuleringsfonds zal daarbij alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen. Afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking. Het fonds streeft naar een bekendmaking voor 31 december 2021.

Het fondsbureau gaat langs bij de ondersteunde projecten voor een kennismakings- en voortgangsgesprek. Uitkomsten van deze gesprekken worden onder andere gebruikt voor het aanscherpen van een vervolg op deze oproep.

De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie uit de eenmalige middelen die minister Van Engelshoven aan het Stimuleringsfonds beschikbaar stelde voor intensivering van makersregelingen uit het derde covid-19 steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Deze open oproep is bedoeld als impuls om een meer diverse groep makers kennis te laten maken met het fonds en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun eigen praktijk om zo in de toekomst door te kunnen stromen naar de reguliere regelingen van het fonds.

vragen
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Sharvin Ramjan via s.ramjan@stimuleringsfonds.nl of bel 010 - 436 16 00.