<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Ruimte voor talent

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis binnen een praktijkomgeving, zoals een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat.


 • Let op: Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde projecten vindt u hier.

  opzet oproep
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt voor deze open oproep € 200.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 25.000. Voorwaarden voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen een maker en een partner die in staat is om een praktijkomgeving te faciliteren. Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit het bedrijfsleven.

  De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is € 15.000 gereserveerd voor de maker en € 10.000 voor de faciliteiten en kennis van de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk 4 weken na toekenning overlegd dient te worden. Een format voor de overeenkomst volgt na toekenning.

  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
  de ontwerper/maker/architect heeft de Nederlandse nationaliteit of een praktijk die in Nederland is geregistreerd;
  de partner is gevestigd in Nederland;
  een motivatie van de ontwerper die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de maker, en de meerwaarde van het project voor de ontwikkeling van de maker;
  een motivatie van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de maker en de meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat;
  er is geen sprake van een reguliere opdrachtrelatie tussen de partijen; en
  een voor het project relevante vorm van kennisdeling is opgenomen aan het einde van het traject.

  indienen
  De aanvraag kan tot en met woensdag 28 november 2018 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep' en kies vervolgens 'Ruimte voor Talent'.

  De aanvraag bestaat uit:
  1. plan / beschrijving van de activiteiten (max. 10 pagina's A4) met daarin:
  een omschrijving van de ondernemen activiteiten en praktijkomgeving, inclusief een plan met een voor het project relevante vorm van kennisdeling met derden;
  motivering op welke wijze het project bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen professionele en artistieke praktijk;
  een motivatie van de keuze voor deze partner van de maker;
  een motivatie van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de maker en de meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat;
  2. begroting + planning: een overzicht van begrote kosten van de partner tot een maximaal bedrag van € 10.000. Een overzicht van begrote kosten van de maker/ontwerper tot een maximaal bedrag van € 15.000. Een planning, inclusief geschatte urenbesteding;
  3. cv's van de betrokken partijen: met relevantie informatie over (werk)ervaring met betrekking tot het voorgenomen project (max. 2 pagina's);
  4. een portfolio van de maker/ontwerper en informatie over de partner (max. 10 pagina's A4); en
  5. uittreksel van het Nederlandse register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar).

  Let op:
  Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden;
  Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren;
  Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging;
  Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

  beoordeling en selectie
  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een commissie van externe adviseurs geraadpleegd. Zij selecteert een aantal voorstellen boven de andere. Er wordt beoordeeld in hoeverre het voorstel voldoet aan de volgende doelstellingen:
  het bevorderen van talentontwikkeling: het project stimuleert de verdere artistieke of professionele ontwikkeling van het individuele talent;
  het bevorderen van artistieke kwaliteit: het project is gericht op het continueren, verder ontwikkelen en profileren van de eigen begaafdheid, terwijl betreffende ontwerper wordt gezien als een inspirerend voorbeeld voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek.

  De commissie gaat daarbij specifiek in op de volgende criteria:
  1. de kwaliteit van het werk van de ontwerper;
  2. in hoeverre het voorgestelde plan bijdraagt aan de verdere artistieke en professionele ontwikkeling van de betrokken maker;
  3. de kwaliteit van het plan van aanpak en de mate van aansluiting met de partner waarmee de aanvrager het plan wilt uitvoeren;
  4. in hoeverre het voorstel consistent is in doel, opzet en betrokken deskundigheid;
  5. in hoeverre er sprake is van een bijzondere samenwerking die voorbij gaat aan de reguliere praktijk van de partner; en
  6. de verwachting van de mate waarin het plan leidt tot een inspirerend voorbeeld voor vakgenoten ofwel een voor het project passend publiek.

  De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Binnen gelijk geprioriteerde voorstellen wordt prioriteit gegeven aan voorstellen die een bijdrage leveren aan regionale spreiding van activiteiten over Nederland. Hierna wordt binnen gelijk geprioriteerden de prioriteit gegeven aan voorstellen die een bijdrage leveren aan de disciplinaire spreiding.

  uitgesloten van deelname
  Ontwerpers die op het moment van aanvragen ondersteuning ontvangen vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling kunnen niet aanvragen in het kader van deze open oproep. Tevens uitgesloten zijn (onderzoeks/residentie)plekken die onderdeel uitmaken van activiteitenprogramma's die in de periode 2019-2020 ondersteund worden vanuit de Deelregeling Meerjarige programma's. Tot slot komen instellingen die reeds financiering ontvangen vanuit de BIS, onderwijsinstellingen of postacademische instellingen niet in aanmerking voor subsidie vanuit deze open oproep.

  beschikbaar budget
  Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maximaal € 200.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per aanvraag is € 25.000, waarvan maximaal € 10.000 is bestemd voor de partner. De subsidie is bestemd voor activiteiten in Nederland die bijdragen aan de artistieke en/of professionele ontplooiing van de ontwerpers, vormgevers en makers uit de creatieve industrie. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie uit een aanvullend budget dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie van OCW voor talentontwikkeling en werkplaatsen in de creatieve industrie. De selectie wordt eind december per e-mail en via de website van het fonds bekendgemaakt.

  ter informatie
  Het Stimuleringsfonds organiseert in maart 2019 tijdens 'Bring it On' een bijeenkomst met de geselecteerden voorstellen. Het doel is om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen en publiek te maken.

  Voor vragen over de oproep en procedure kunt u m.ladru@stimuleringsfonds.nl per e-mail contact opnemen met Marieke Ladru of telefonisch via 010-436 1600.