<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Ruimte voor talent #2

Zie je kansen voor onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats? Met de Open Oproep Ruimte voor Talent wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat. Dien je voorstel in tot en met woensdag 8 mei 2019.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde resultaten vindt u hier.

Samen wordt er gewerkt aan vraagstukken die de eigen dagelijkse (ontwerp)praktijk overstijgen, zoals in een werkplaats of lab. Een gelegenheidssamenwerking met een team van wetenschappers of met een producent die innovatie nastreeft, behoort ook tot de mogelijkheden. Experimenten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de inzet van sensoren binnen 3D-textiele structuren of de constructieve kwaliteit van bamboe. De oproep is bedoeld voor jonge of gevestigde ontwerpers, makers en architecten. Het doel is nieuwe waardevolle connecties leggen tussen het ontwerpveld en maatschappelijke professionals, naast de artistieke en professionele ontwikkeling van de deelnemende ontwerpers.

opzet oproep
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt voor deze open oproep € 150.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is standaard € 25.000. Voorwaarden voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen een ontwerper en een partner die inhoudelijk bijdraagt en het project faciliteert. Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit het bedrijfsleven.

Kijk hier voor een overzicht van eerder ondersteunde projecten van Ruimte voor Talent.

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is € 15.000 gereserveerd voor de maker en € 10.000 voor de faciliteiten en kennis van de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk 4 weken na toekenning overlegd dient te worden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:

de ontwerper/maker/architect heeft de Nederlandse nationaliteit of een praktijk die in Nederland is geregistreerd;
de partner is gevestigd in Nederland;
een motivatie van de ontwerper die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de maker, en de meerwaarde van het project voor de ontwikkeling van de maker;
een intentieverklaring van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper en de meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat.
er is geen sprake van een reguliere opdrachtrelatie tussen de partijen;
een voor het project relevante vorm van kennisdeling of presentatie is opgenomen aan het einde van het traject.

indienen
De aanvraag kan tot en met woensdag 8 mei 2019 worden ingediend in de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep Ruimte voor talent II'.

De aanvraag bestaat uit:
1. Een projectplan (max. 10 pagina's A4) met daarin:
een omschrijving van de betrokken partijen;
doel en opzet van het project;
de wijze van kennisdeling tussen maker en partner;
beoogde resultaten, waarbij wordt ingegaan op welke wijze het project bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen professionele en artistieke praktijk;
een motivatie van de keuze voor deze partner van de maker;
een plan voor presentatie of kennisdeling voor derden.
2. Een intentieverklaring van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de maker en de meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat.
3. begroting + planning: een overzicht van begrote kosten van de partner tot een maximaal bedrag van € 10.000. Een overzicht van begrote kosten van de maker/ontwerper tot een maximaal bedrag van € 15.000. Een planning, inclusief geschatte urenbesteding.
4. cv's van de betrokken partijen: met relevantie informatie over (werk)ervaring met betrekking tot het voorgenomen project (max. 2 pagina's);
5. een portfolio van de maker/ontwerper en informatie over de partner (max. 15 pagina's A4); en
6. uittreksel van het Nederlandse register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar).

beoordeling
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een commissie van externe adviseurs geraadpleegd. Zij selecteert een aantal voorstellen boven de andere. Er wordt beoordeeld in hoeverre het voorstel voldoet aan de volgende doelstellingen:
het bevorderen van talentontwikkeling: het project stimuleert de verdere artistieke of professionele ontwikkeling van het individuele talent;
het bevorderen van artistieke kwaliteit: het project is gericht op het continueren, verder ontwikkelen en profileren van de eigen begaafdheid, terwijl betreffende ontwerper wordt gezien als een inspirerend voorbeeld voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek.
De commissie gaat daarbij specifiek in op de volgende criteria:

1. de kwaliteit van het project, ofwel de verwachting van de mate waarin het project bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de betrokken maker(s);
2. de kwaliteit van de samenwerking en kennisuitwisseling, ofwel de mate waarin er sprake is van een wederkerige relatie tussen partner en aanvrager;
3. de verwachting van de mate waarin het project leidt tot een inspirerend voorbeeld.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze van kennisdeling en de consistentie tussen deze onderdelen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Binnen gelijk geprioriteerde voorstellen wordt prioriteit gegeven aan voorstellen die een bijdrage leveren aan regionale spreiding van activiteiten over Nederland. Hierna wordt binnen gelijk geprioriteerden de prioriteit gegeven aan voorstellen die een bijdrage leveren aan de disciplinaire spreiding.

uitgesloten van deelname
Ontwerpers die op het moment van aanvragen ondersteuning ontvangen vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling kunnen niet aanvragen in het kader van deze open oproep. Instellingen die subsidie ontvangen vanuit de Meerjarige activiteitenprogramma's kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit deze open oproep, wanneer het een nieuwe (onderzoeks)plek betreft die geen deel uit maakt van het reeds ondersteunde activiteitenprogramma. Tot slot kan een organisatie maximaal twee keer ondersteund worden vanuit deze regeling. Een maker kan in totaal maximaal één keer subsidie ontvangen met toepassing van deze open oproep.

beschikbaar budget
Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maximaal € 150.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per aanvraag is € 25.000, waarvan maximaal € 10.000 is bestemd voor de partner.

selectie
De subsidie is bestemd voor activiteiten in Nederland die bijdragen aan de artistieke en/of professionele ontplooiing van de ontwerpers, vormgevers en makers uit de creatieve industrie. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie uit een aanvullend budget dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie van OCW voor talentontwikkeling en werkplaatsen in de creatieve industrie.
De selectie wordt half juli per e-mail en via de website van het fonds bekendgemaakt. De sluitingsdatum van de volgende ronde is op woensdag 11 september 2019.

Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met Marieke Ladru per e-mail via m.ladru@stimuleringsfonds.nl of telefonisch via 010-436 1600.