<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep: Stadslabs – Samen werken aan dorp, stad en land

Het Stimuleringsfonds nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs. Op dit moment wordt met steun van het fonds in 27 labs verspreid door het land met veel enthousiasme gewerkt aan concrete creatieve oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan de leegstands- en herbestemmingsproblematiek, lokale huisvestingskwesties, alternatieve groenbeheer strategieën, luchtvervuiling, sociale connectiviteit en vraagstukken op het gebied van circulaire economie.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u op de kennispagina urbanisatie.


Lagere overheden en andere stakeholders zien steeds meer de voordelen van een initiatiefrijke samenleving en hebben vanwege het gedeelde belang een coöperatieve houding richting stadslabs ontwikkeld. Stadslabs beschikken over de potentie om als onafhankelijk intermediair platform te opereren, top-down en bottom-up partijen met elkaar te verbinden, zo nodig draagvlak te organiseren en het enthousiasme en de energie vanuit de samenleving in goede banen te leiden. Met publieke acties en fysieke ingrepen dragen zij op geheel eigen wijze bij aan de ontwikkeling van dorp, stad en land. Tegelijkertijd kunnen ze als klankbord functioneren voor het lokale bestuur en constructief bijdragen aan ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke agenda's.

Oproep
Voor het derde achtereenvolgende jaar roept het Stimuleringsfonds initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere vernieuwende samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel continueren, van lokaal verankerde vrije werkvormen. Stuur het voorstel uiterlijk woensdag 16 november 2016 in. Deze Open Oproep is gericht op de doorontwikkeling en professionalisering van bestaande stadslabconcepten en het opzetten en experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarin zowel integraal als multidisciplinair aan urgente ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke vraagstukken wordt gewerkt.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds maximaal 14 voorstellen, die een projectsubsidie ontvangen van max. € 20.000,- per initiatief. Het fonds laat zich hierbij adviseren door Pieter Klomp, teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam; Saskia Beer, ZO!City en oprichter Glamourmanifest; en Bas van der Pol, programmamaker AIR. De voorstellen dienen zowel inzicht te geven in de specifieke opgaven waaraan wordt gewerkt als in organisatievorm, betrokken expertise, coalitiepartners en activiteiten die worden georganiseerd. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten bij de doelstellingen van deze Open Oproep en samenhangen met het thema 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'.

Reeds eerder door het fonds ondersteunde labs kunnen ook aan deze Open Oproep deelnemen. Verwacht wordt wel dat zij duidelijk aangeven op welke wijze het lab zich ontwikkelt, hoe toekomstige activiteiten daaraan bijdragen en hoe kennis en ervaring binnen het stadslab kennisnetwerk wordt gedeeld. Overigens wordt van alle stadslabs een actieve deelname aan het lerende stadslab kennisnetwerk verwacht. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de uitwisseling van kennis en ervaring binnen dit netwerk door partijen actief met elkaar in contact te brengen en jaarlijks circa drie stadslabbijeenkomsten te organiseren.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de geselecteerde voorstellen worden boven de andere inzendingen verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Uw voorstel dient u in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij AARO en vervolgens de ronde 16RE Open Oproep 'Stadslabs - Samen werken aan dorp, stad en land'. Het voorstel bestaat uit:

een heldere, beknopte omschrijving van de (lokale) context, het doel en de opzet van het project
een toelichting op de specifieke opgaven waarop het lab zich zal richten
een omschrijving van de organisatievorm en de rol van ontwerpers hierin
een toelichting op de betrokken externe expertise, coalitiepartners en hun specifieke rol binnen het lab
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag?
een korte beschrijving van de achtergrond, ervaring en motivatie van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project
een toelichting op de manier waarop in het project aan kennisdeling en reflectie wordt gedaan: binnen stadslabs wordt veel kennis en ervaring opgedaan, maar door het vaak vrijwillige karakter van de inzet van betrokkenen wordt er weinig op organisatievorm, werkwijze, etc. gereflecteerd. Daardoor blijft kennis en ervaring vaak beperkt tot een selecte groep betrokkenen. Door te reflecteren en kennis met anderen te delen kan men een actieve bijdrage leveren aan de opbouw van het Stadslab kennisnetwerk.
een projectplanning en begroting waaruit blijkt welke activiteiten tijdens de looptijd van het subsidietraject worden ondernomen met een toelichting op hoe deze bijdragen aan de continuïteit van het initiatief. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet eerder dan 16 december 2016 aanvangen.
een uittreksel uit het KvK-register

Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk woensdag 16 november 2016 in. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 16 december 2016 per e-mail onder inzenders bekendgemaakt en zal daarna in de eerstvolgende nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds openbaar worden gemaakt.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Nazanin Hedayati, adjunct-secretaris van de Deelregeling Architectuur, 010-4361600, n.hedayati@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie:
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Overheden die indienen kunnen geen ondersteuning vragen voor reguliere werkzaamheden van ambtenaren
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Achtergrond
In 2014 en 2015 heeft het Stimuleringsfonds twee Open Oproepen uitgeschreven gericht op de selectie en ondersteuning van stadslabs. In totaal zijn daarbij 180 voorstellen ingestuurd en 27 labs ondersteund. Deze labs liggen verspreid over het land en richten zich zowel op de stad als op het dorp en het landelijke gebied. In de labs wordt op diverse manieren met belanghebbenden samengewerkt en worden zeer uiteenlopende ruimtelijke opgaven en maatschappelijke thema's centraal gesteld. De meeste labs focussen op een gebouw, gebied of thema en gaan daar actief mee aan de slag. Maar er zijn ook labs die vooral als netwerkorganisatie of lokaal discussieplatform optreden en labs die informele opleidingstrajecten aanbieden, waarin vaardigheden en competenties kunnen worden aangeleerd om aan nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling te werken.

Kennisnetwerk
Binnen de ondersteunde labs is in het afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Maar ook op allerlei andere plekken wordt volop geëxperimenteerd en kennis opgebouwd. Juist door de veelheid aan initiatieven is het de vraag of er wel voldoende van elkaars experimenten wordt geleerd. Al tijdens de experimentele fase zijn veel stadslabs op zoek naar meer continuïteit en een verdere professionalisering van hun model. Door krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise kan de effectiviteit van de stadslabs worden vergroot.

Het opbouwen van een kennisnetwerk is daarom onderdeel van de opgave. Om de ontwikkeling van het kennisnetwerk te stimuleren organiseert het fonds jaarlijks circa drie Stadslab bijeenkomsten. Verslagen van eerdere bijeenkomsten kunt u nalezen op onze kennispagina: m.stimuleringsfonds.nl/urbanisatie. Verder wordt op dit moment in opdracht van het Stimuleringsfonds een onderzoek onder de stadslabs uitgevoerd, de resultaten hiervan worden begin 2017 gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst van deze Open Oproep.

Context
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft opdracht van de ministeries IenM en OCW om binnen het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) een programma uit te voeren gericht op 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'. Deze Open Oproep heeft betrekking op de volgende twee doelstellingen:

Het actief en gericht delen van kennis en ervaring over de veranderende rol van het opdrachtgeverschap in de aanpak van urgente opgaven, inclusief de daarvoor noodzakelijke processen, instrumenten en competenties bij ontwerpers en opdrachtgevers;
Het reflecteren op de beschikbare kennis en ervaring met het oog op het ontwikkelen van nieuwe concepten en handreikingen. 

Voor meer informatie over de eerder ondersteunde stadslabs en hun activiteiten zie onze kennispagina Urbanisatie.
  • Afbeelding: Geografische spreiding stadslabs
    Rood: ondersteund in 2014
    Blauw: ondersteund in 2015
    Groen: ondersteund in 2014 en 2015