<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep This is not a Simulation!

Wie kan handelingsperspectief bieden voor een leefbare, veerkrachtige en duurzame toekomst? Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om met concrete sociaal-ruimtelijke interventies nieuwe vormen van intimiteit en ontmoeting te exploreren binnen de publieke ruimte. Ontwerpers werken daartoe samen met lokale partners - gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of bewoners – aan vraagstukken, die zijn ontstaan ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Ontwerpers kunnen uiterlijk 10 september 2020 een voorstel indienen.

Let op: deze open oproep is beëindigd. Bekijk de selectie hier.

aanleiding
Nederland staat voor een grote uitdaging. De uitbraak van het coronavirus heeft grote consequenties voor ons dagelijks leven. Pijnlijk zichtbaar zijn in de afgelopen maanden de impact van een virus op allerlei terreinen gebleken: op onze gezondheid en onze zorgsector, maar ook op onze persoonlijke bewegingsvrijheid, in het bedrijfsleven, het onderwijs en ons sociale leven. Iedereen wordt op zijn eigen manier getroffen door de ziekte zelf of door de maatregelen, die genomen zijn om verspreiding van covid-19 te bestrijden. Zelden was de lokale impact van globale ontwikkelingen zo concreet voelbaar voor iedereen.

herwaardering van waarden
De afgelopen maanden zijn veel van onze dagelijkse gezamenlijke activiteiten 'on hold' gezet. Dit leidde niet alleen tot een groot gemis, maar ook tot een herwaardering van onze sociale activiteiten. We zijn ons 'thuis' en onze lokale leefomgeving opnieuw gaan waarderen. We zien een enorme veerkracht in de samenleving ontstaan, en vinden meer dan ooit voldoening in het helpen van anderen. We maken ons in rap tempo de mogelijkheden van digitale technologie eigen en waarderen nieuwe vormen van intimiteit. We ervaren tegelijkertijd eens te meer onze verbondenheid met de natuur. De wereldwijde crisis stelt op veel manieren de sociale aspecten van globalisering en verstedelijking in een ander daglicht. Daarnaast roept het ook meer fundamentele vragen op over de duurzaamheid van ons sociaal-economisch systeem en de leefbaarheid van de planeet in de toekomst.

rol van ontwerp
Hoe ziet onze gezamenlijke toekomst eruit? Gaan we straks terug naar 'oude' routines? Of zijn we in staat om nieuwe vormen van intimiteit en ontmoeting concreet in praktijken in te bedden binnen het publieke domein, en zo samen te bouwen aan een leefbare, veerkrachtige en duurzame toekomst? Aan deze vraag kunnen ontwerpers – zoals architecten, stedenbouwers, vormgevers, social designers, speculatief ontwerpers of digitale makers – een belangrijke bijdrage leveren. Zij hebben de kennis en expertise om mensen en organisaties uit te dagen om voorbij het bestaande te denken. Zij zijn bovendien in staat om met concrete zichtbare maatregelen in de leefomgeving op lokaal niveau aan de slag te gaan met deze actuele uitdagingen.

oproep
Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds ontwerpers uit om een voorstel in te dienen voor concrete sociaal-ruimtelijke interventies in openbaar toegankelijke ruimten, zoals bijvoorbeeld parken, pleinen, winkelstraten, maar ook horeca, bibliotheken of sportcomplexen. Ontwerpers werken daartoe samen met lokale partners – gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of bewoners – en bieden met lokale interventies tevens handelingsperspectief richting een mogelijke nieuwe sociale en duurzame toekomst.

Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs, bij voldoende kwaliteit, maximaal 10 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximumbedrag van € 20.000 incl. btw beschikbaar voor het inzetten van ontwerpers.

beoordeling
Bij de beoordeling van de voorstellen wordt gelet op:

relevantie van de vraagstelling
doel en opzet van het plan van aanpak
de expertise van de betrokken partijen
mate van vernieuwing
de manier waarop wordt gewerkt aan de verduurzaming van de resultaten
de coherentie tussen bovengenoemde onderdelen

indienen
Uw voorstel kunt u tot en met 10 september 2020 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep This is not a Simulation'.

Het voorstel bestaat uit:
1. Een projectplan (maximaal 10 pagina's en niet groter dan 8 MB) met daarin:
doel en opzet van het project;
een omschrijving van de activiteiten;
beoogde resultaten;
een plan voor presentatie of kennisdeling voor derden.
2. Planning en begroting (maximaal 2 pagina's en niet groter dan 4 MB).
3. CV's van de betrokken ontwerpers (max. 2 pagina's en niet groter dan 4 MB).
4. Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Om subsidie te ontvangen moet de aanvrager zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om zich na de selectie alsnog in te schrijven. Ontwerpers treden op als aanvrager.
5. Representatieve afbeelding van het project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Let op: Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

procedure
De beoordeling van een open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de open oproep; dit gebeurt eveneens per e-mail. Het Stimuleringsfonds zal daarbij alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen. Afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking. Het fonds streeft naar een bekendmaking voor 23 oktober 2020.

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van het Subsidiereglement. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op basis van dit Subsidiereglement. Van belang is daarbij artikel 7, tweede lid, dat een bijzondere procedure mogelijk maakt voor open oproepen. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dit reglement niet van toepassing:
artikel 5, lid 3 onder a
artikel 11, lid 2, onder a en c lid 3, onder a
artikel 13, onder b
artikelen 16 t/m 21
artikel 22, lid 3

vragen
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met:
Nazanin Hedayati via n.hedayati@stimuleringsfonds.nl of bel 010 - 436 16 00.

context
De Open Oproep This is not a Simulation! bouwt voort op een van de vier thematische programmalijnen van het gelijknamige initiatief This Is Not A Simulation!, een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Creatieve Industrie en de Dutch Design Foundation. Het initiatief This Is Not A Simulation! betreft een 'live' magazine met een onafhankelijke redactieraad, die gedurende een aantal weken een centraal gekozen thema uitdiept. Tijdens een online bijeenkomst op 3 juni 2020 in Pakhuis de Zwijger, met onder meer Martijn de Waal werd het initiatief onder leiding van Saskia van Stein toegelicht en de vraag gesteld 'Hoe kan design bijdragen aan het verduurzamen van recente, tijdelijke interventies en een rol spelen in het terugbrengen van waardevolle kwaliteiten in de publieke ruimte, zoals inspiratie, intimiteit en sociale relaties?'. Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds ontwerpers uit om deze vraag samen met lokale partners op te pakken. Kijk het gesprek hier terug.

De open oproep heeft als doelstelling het actief en gericht ontwikkelen van kennis en ervaring over het veranderend opdrachtgeverschap in de aanpak van maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke component. Het maakt deel uit van het programma 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'. Dit programma maakt onderdeel uit van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017–2020 dat door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK en OCW.

Binnen het programma 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap' lanceerde het Stimuleringsfonds eerder de open oproepen 'Anders werken aan stad, dorp en land'. De open oproepen boden de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht samen met lokale partners te experimenteren met nieuwe participatieprocessen.

meer weten?
Urbanisatie pagina
This Is Not A Simulation!