<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclusieve samenlevingen. De open oproep nodigt culturele partijen uit om zich samen met een lokale partner te buigen over een actueel vraagstuk, observatie of ontwikkeling in Turkije, Rusland, Egypte of Marokko. In het project dient sprake te zijn van een gelijkwaardige samenwerking tussen partijen.


 • Deze open oproep is beëindigd. Meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.

  In de vier landen waar de open oproep zich op richt is sprake van snelle groei van steden waarbij nieuwe relaties ontstaan tussen straatcultuur, identiteit, openbare ruimte en de relatie tussen de stad en het platteland. Het toe-eigenen van de stad door verschillende partijen – grassroots en top-down, publiek en privaat, gevestigd en opkomend – gebeurt op verschillende manieren, zowel in het fysieke als virtuele domein. Ontwerpers worden gevraagd om actuele thema's die zich verhouden tot de stad, haar omgeving en gebruikers te agenderen, te bevragen of oplossingen aan te dragen. Dit vraagt om cross-disciplinaire en contextgevoelige samenwerkingen op het snijvlak van cultuur, nieuwe media, technologie, ambacht, maatschappij en nieuwe economie.

  samenwerking
  Het projectteam (de Nederlandse en lokale partners) neemt een standpunt in ten opzichte van duurzame en inclusieve samenlevingen binnen het thema waar het project zich op richt. Het plan geeft inzicht in de manier waarop en waarom verschillende belanghebbenden bij het project worden betrokken. Projecten kunnen diverse vormen aannemen van artistiek, speculatief of ontwerpend onderzoek tot de implementatie van een pilot, interventie of campagne. Het perspectief van Turkse, Russische, Egyptische of Marokkaanse zijde is cruciaal en dient verankerd te zijn in het project.

  focus
  Dit is een vervolg op de eerste serie Open Oproepen gericht op deze vier landen die het Stimuleringsfonds eerder uitschreef. Na de bevindingen van de eerste serie open oproepen wordt nu nadrukkelijker opgeroepen tot projecten die zich verhouden tot de disciplines in de velden van vormgeving en digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

  budget en ondersteuning in 2 fasen
  De ondersteuning van geselecteerde projecten wordt in twee fasen verleend:
  Fase 1 heeft een duur van maximaal 3 maanden voor onder meer een verkenning, vooronderzoek, het verstevigen van de samenwerkingen en creëren van draagvlak en cofinanciering. De eerste fase resulteert onder meer in een uitgewerkt projectplan voor fase 2;
  Fase 2 is bestemd voor uitvoering van het in fase 1 uitgewerkte projectplan.

  Voor fase 1 worden maximaal 4 projecten per land geselecteerd van maximaal € 15.000 per project.

  Voor fase 2 wordt gestreefd naar een ondersteuning van maximaal 4 projecten per land van maximaal € 50.000 per project.

  indienen
  Het voorstel kan vanaf 1 december 2018 tot en met 21 januari 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hier de regeling 'Open Oproep' en vervolgens de ronde 'Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2'.

  planning
  Informatiebijeenkomst: 6 december 2018 tussen 13.30 uur -18.00 uur in Het Nieuwe Instituut
  • Deadline indienen: 21 januari 2019
  • Fase 1 start na bekendmaking van de selectie op 4 maart 2019.
  • In maart 2019 vindt een teambijeenkomst plaats met alle geselecteerden.
  • Deadline indienen fase 2: 11 juni 2019
  • Fase 2 start na bekendmaking van de selectie op 1 augustus 2019 en loopt maximaal 1 jaar.

  De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Een beknopt en samenhangend projectplan, max. 10 pagina's op basis van de Leidraad TREM#2 en zie voor tips FAQ.
  2. Een begroting en planning: concreet voor fase 1 en doorkijk naar fase 2, max. 2 pagina's:
  De ondersteuning van het Stimuleringsfonds is met name bestemd voor de inzet van het ontwerp, ontwerpers, makers en uren voor de organisatie. Er mag worden gerekend met een maximaal uurtarief van € 65,- p/u (exclusief BTW). Denk bij het opstellen van de begroting aan eventuele BTW-plicht. Overleg bij twijfel altijd eerst met het regionaal belastingkantoor.
  3. CV van betrokkenen, max. 2 pagina's in totaal.
  4. Eventueel een portfolio met informatie over relevante eerdere projecten.
  5. Uittreksel KvK, niet ouder dan 1 jaar.
  6. Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

  In het Subsidiereglement staat vermeld welke kosten uitgesloten zijn voor financiering door het Stimuleringsfonds.

  Het projectplan is een PDF-bestand op A4-formaat en telt maximaal 10 pagina's (exclusief planning, begroting, cv en uittreksel KvK). Het bestand is in totaal niet groter dan 10 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

  Let op:
  Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.
  Je kunt geen concept projectplan aan het fonds voorleggen, maar tot uiterlijk 14 januari 2019 advies vragen in de voorbereiding. Uiterlijk 14 dagen na de sluitingsdatum ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging.

  beoordeling
  Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe deskundigen een aantal projecten voor de startfase, op basis van de volgende criteria:
  De relevantie van het onderwerp;
  De mate waarin inhoud en projectvorm elkaar versterken en daarin onderscheidend zijn;
  De mate van volwaardige samenwerking in het project;
  Een evenwichtige verdeling van het budget.

  Het Stimuleringsfonds laat zich, waar nodig, door de Nederlandse Ambassades en/of Consulaten in de betreffende landen adviseren over de samenwerking tussen Nederlandse en lokale partijen binnen de voorgestelde samenwerking.

  De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal projecten boven de andere inzendingen wordt verkozen, waarbij de afgewezen projectplannen geen individuele toelichting van het fonds ontvangen. Binnen het programma (open oproep #1 en 2) streeft het fonds naar diversiteit binnen de selectie wat betreft thema's, disciplines, projectvormen, locaties en partners. Het fonds neemt contact op met de geselecteerden. De selectie wordt binnen 6 weken na de sluitingsdatum per e-mail bekendgemaakt.

  vragen?
  Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u telefonisch via 010-4361600 of per e-mail contact opnemen met Yasmin Kursun via y.kursun@stimuleringsfonds.nl of Zineb Seghrouchni via z.seghrouchni@stimuleringsfonds.nl.

  context
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert binnen het beleidskader van het Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en met financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken een vierjarig programma uit onder de titel 'Sustainable and inclusive cities through design'. Centraal in het programma staat de rol en inzet van ontwerp(denken) in het bevragen en bieden van oplossingen voor de gevolgen van snelle urbanisatie en de maatschappelijke thema's die hieraan zijn gelieerd. Cross-disciplinair werken met relevante stakeholders in Turkije, Rusland, Egypte en Marokko wordt hierin gestimuleerd, zowel binnen de ontwerpdisciplines als daarbuiten, waarbij het gaat om het bieden van kansen voor gelijkwaardige samenwerking tussen de vier landen en Nederland, en het versterken van vertrouwen en begrip tussen beide landen.

  Met dit programma streeft het Stimuleringsfonds naar:
  Het opbouwen van duurzame samenwerkingen en (kennis)netwerken tussen Nederland en Turkije, Rusland, Egypte en Marokko;
  Het versterken van projecten die lokaal verweven en gebaseerd zijn op een lokale vraag;
  Het bevorderen van een inclusieve en gelijkwaardige benadering van opgaven, samenwerkingen en uitwisseling.