<
subsidies / archief open oproepen

Ronde 2: Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt ervaren ontwerpbureaus binnen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur en alle mogelijke crossovers die, met een bijdrage van het fonds, een samenwerkingstraject voor een periode van ongeveer drie maanden willen aangaan met een talentvolle, startende maker of ontwerper. In deze tweede ronde, die open staat tot en met 13 september 2021, kunnen ontwerpbureaus een onderzoeksvoorstel indienen. Er is ruimte om 69 ontwerpbureaus te ondersteunen.

Let op deze oproep is beëindigd.

Het Stimuleringsfonds biedt met deze oproep de mogelijkheid aan ervaren ontwerpbureaus om samen met startende makers en ontwerpers te werken aan actuele vraagstukken en ontwerpopgaven. Het traject betreft een werkperiode van drie maanden, waarbij het ontwerpbureau en de starter direct samenwerken om een specifiek onderwerp verder uit te diepen. De aanvraag is relatief makkelijk en snel op te stellen.

Vanaf begin oktober kunnen de startende ontwerptalenten – die maximaal 4 jaar werkzaam zijn in de creatieve industrie – middels een nieuwe open oproep op de geselecteerde onderzoeksvoorstellen inschrijven. Daarna wordt door een externe adviescommissie een match tussen bureau en ontwerper gemaakt. Het fonds verstrekt dan een subsidie aan zowel het ontwerpbureau als de startende ontwerper.

doelstelling
Het doel van de oproep is de aansluiting van startende makers en ontwerpers met het werkveld te versterken en het werkveld te ondersteunen door extra ruimte te creëren voor verdiepend onderzoek en experiment. Het fonds beoogt hiermee bij te dragen aan het versterken van kennis, ervaring, het netwerk en ondernemerschap van starters.

Ervaren ontwerpbureaus kunnen middels het samenwerkingstraject van Bouwen aan talent startende, talentvolle makers en ontwerpers aan zich binden; werken aan onderzoek en experiment; en ruimte maken voor reflectie en professionele ontwikkeling.

twee rondes
Bouwen aan talent heeft twee rondes. Beide rondes kennen een systeem met daarin twee open oproepen om in te dienen:

ronde 1:
Open oproep 1: Ervaren ontwerpbureaus – 17 mei t/m 21 juni 2021 (gesloten)
Open oproep 2: Startende ontwerpers en makers – 15 juli t/m 31 augustus (open)
Looptijd samenwerkingstraject: najaar 2021

ronde 2:
Open oproep 1: Ervaren ontwerpbureaus – 9 augustus t/m 13 september (open)
Open oproep 2: Startende ontwerpers en makers – medio oktober (nog niet geopend)
Looptijd samenwerkingstraject: eerste helft 2022

Lees hier de meest gestelde vragen over Bouwen aan talent.
Lees hier het interview met Carlijn Limburg, projectleider Bouwen aan talent (BAT), over de achtergrond en doelstelling van deze nieuwe impulsregeling.

Bekijk hier ter inspiratie de 31 geselecteerde onderzoeksvoorstellen uit ronde 1.

Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus
• Totaal beschikbare budget voor ronde 2 is € 862.500 waarmee 69 samenwerkingstrajecten kunnen worden opgezet
• Beschikbaar bedrag per samenwerkingstraject: € 12.500 (€ 6.250 voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper)
• Indienen tot en met 13 september 2021
• Looptijd samenwerkingstraject drie maanden (start in het eerste kwartaal van 2022)
• Beschikbaar voor ervaren ontwerpbureaus vanuit de gehele creatieve industrie

voor wie is deze oproep?
Het fonds roept ontwerpbureaus vanuit de gehele breedte van de creatieve industrie op om een voorstel in te dienen. Onder ontwerpbureaus verstaan we alle professionele praktijken in de creatieve industrie die meer dan vier jaar professioneel werkzaam zijn. Te denken valt aan studio's, architectenbureaus, collectieven, game developers, mode labels of andere vormen van professionele ontwerppraktijken.

Na afronding van de selectie van ontwerpbureaus volgt in oktober de tweede open oproep van deze ronde, waarvoor startende ontwerpers en makers zich kunnen inschrijven, reagerend op één van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel.

wat verstaan we onder een onderzoeksvoorstel?
In deze tweede ronde dient het ontwerpbureau een onderzoeksvoorstel in. Dit betreft een door het bureau geformuleerde ontwerpopgave, een onderzoeksvraag of experiment. Voorstellen kunnen vertrekken vanuit een zelfgekozen thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp, waarbij een rol wordt opengelaten voor de samenwerking met een startende, talentvolle ontwerper of maker. De onderzoeksvoorstellen hebben bij voorkeur een sociaal of maatschappelijk karakter en zijn van belang voor het ontwerpveld. In het voorstel wordt naast de opgave ingegaan op de context, het profiel van de organisatie, de betrokken expertise en de rol van de beoogde startende ontwerper. Het is belangrijk dat er in het onderzoeksvoorstel heldere kaders en verwachtingen ten aanzien van de startende ontwerper worden beschreven.

aanvullende voorwaarden

Het ontwerpbureau voert minimaal vier jaar een eigen praktijk binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur.
Er mag binnen deze ronde per aanvrager maximaal één onderzoeksvoorstel ingediend worden.
Er moet minstens één ervaren ontwerper betrokken zijn in de begeleiding van de startende ontwerper. Dit houdt in: de betrokken begeleider is minimaal vier jaar professioneel werkzaam binnen het vakgebied vormgeving, architectuur of digitale cultuur.
Er is geen sprake van een bestaande opdrachtrelatie tussen de betrokken partijen.

opzet samenwerkingstraject
Het samenwerkingstraject is gericht op kennis- en portfolio-ontwikkeling voor zowel het bureau als de startende ontwerper. Het betreft een parttime werkperiode van drie maanden die gestart dient te worden in het eerste kwartaal van 2022.

In het samenwerkingstraject verwachten we van zowel het bureau als de ontwerper een wekelijkse commitment, waarbij op een constructieve en inhoudelijke wijze een onderzoek wordt gestart of experimenten kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt voor het ontwerpbureau uitgegaan van een minimale inzet van één dag per week voor begeleiding door een ervaren ontwerper gedurende de gehele periode. Voor de starter wordt uitgegaan van een minimale inzet van twee dagen per week. Daarnaast wordt verwacht dat het bureau een fysieke werkplek biedt gedurende het traject. In de opzet en uitvoering van het traject dient rekening te worden gehouden met de eventuele beperkingen die de covid-19-maatregelen met zich meebrengen.

Per samenwerkingstraject stelt het fonds een subsidie van maximaal € 12.500 beschikbaar. Daarvan is € 6.250 bestemd voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper.

online spreekuren Bouwen aan talent
Ben jij van plan een aanvraag in te dienen bij Bouwen aan talent en wil je meer informatie óf heb je een specifieke vraag? Op 18 augustus, 26 augustus, 3 september en 8 september organiseert het Stimuleringsfonds vier openbare online spreekuren. Meld je hier aan voor het spreekuur naar keuze en laat je vraag achter in het formulier zodat deze behandeld kan worden door Carlijn Limburg en Tibor Bijl van team Bouwen aan talent.

indienen
Ontwerpbureaus kunnen tot en met 13 september indienen. Het voorstel kan worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Bouwen aan Talent 2021 – Ronde 2: ervaren ontwerpbureaus'.

Het indienen van de aanvraag is relatief makkelijk en kost weinig tijd. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit Bouwen aan talent, vragen we ervaren ontwerpbureaus een projectcanvas van 1 A3 in te vullen (zie Bouwen aan Talent projectcanvas + toelichting). Hierin dient de ontwerpopgave, de eigen ontwerppraktijk en de voorgestelde samenwerking te worden toegelicht. We raden aan om het projectcanvas te downloaden en in te vullen met Adobe Acrobat Reader. Informatie uit het projectcanvas wordt ook gebruikt om de ontwerpopgave uit te zetten naar de startende ontwerpers en makers, die zich op basis daarvan kunnen inschrijven. Houd daarom bij het invullen van het projectcanvas rekening met privacygevoelige gegevens.

Een voorstel bestaat uit:
1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
2. Een volledig ingevuld projectcanvas (1 A3, zie Bouwen aan Talent projectcanvas + toelichting);
3. Een beknopt portfolio van het bureau (maximaal 10 A4);
4. Een CV van de begeleidende ervaren ontwerper (maximaal 2 A4);
5. Een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
6. Een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden, waarvan de beeldrechten bij de aanvrager rusten.

Als de reactie niet aan bovenstaande voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Let op: Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving aan. Het activeren van een nieuw aanvragersaccount kan een werkdag duren.

waar wordt op beoordeeld?
Het Stimuleringsfonds laat zich bij de beoordeling van ingediende voorstellen adviseren door een commissie van externe deskundigen met relevante expertise.

Deze commissie beoordeelt de voorstellen op basis van de volgende drie criteria die elk voor een gelijk deel in de beoordeling meewegen:

1. de relevantie van de gekozen ontwerpopgave;
2. de mate waarin de ontwerpopgave en de gekozen aanpak aansluit bij de expertise en het portfolio van de aanvrager; en
3. de wijze waarop de samenwerking met een startende maker of ontwerper door het bureau wordt voorgesteld en de duiding van de verwachte meerwaarde van dit samenwerkingstraject.

De beoordeling van deze open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

De positief beoordeelde aanvragen worden gerangschikt op basis van de gemiddelde scores op de beoordelingscriteria. Hiervoor hanteert de commissie een vijfpuntsschaal: 1. onvoldoende; 2. matig; 3. voldoende; 4. goed; 5. zeer goed. Overschrijdt het totaal van de aanvragen met een positief advies het beschikbare budget van de ronde, dan wordt er geprioriteerd. Aan de hoogstgeplaatsten wordt de door de commissie geadviseerde bijdrage verleend, zolang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt.

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het subsidieplafond wordt met deze aanvragen bereikt, dan worden deze gelijk geëindigde aanvragen gerangschikt in de mate waarin de maatschappelijke relevantie van de gekozen ontwerpopgave het meest actueel is.

hoe werkt de matching tussen ontwerpbureau en starter?
De positief beoordeelde voorstellen van ervaren ontwerpbureaus worden opgenomen in de open oproep voor startende ontwerpers en makers. Deze oproep volgt in oktober 2021.

Deze tweede open oproep is gericht op startende makers en ontwerpers die in Nederland maximaal vier jaar werkervaring hebben binnen de disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Zowel makers en ontwerpers die zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding, als starters die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder ontwerpopleiding te hebben afgerond, kunnen zich inschrijven op een van de geselecteerde opgaves van de ontwerpbureaus.

Op basis van de motivatie en het profiel van de starter, in combinatie met de keuze voor en aansluiting op de geselecteerde opgave, maakt een externe adviescommissie een match tussen de ervaren ontwerpbureau en de starter. Daarna volgt een kennismaking om de samenwerking te concretiseren en vast te leggen. Houd er rekening mee dat deze gesprekken door beide partijen dienen te worden ingepland in de eerste week van december.

Bij succesvolle matching verstrekt het fonds een subsidie aan het ontwerpbureau en aan de ontwerper of maker, onder voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst en een uitwerking van de ontwerpopgave. In deze opstartfase werken beide partijen gezamenlijk aan het opstellen van deze startdocumenten.

Na een positieve beoordeling van de startdocumenten door het Stimuleringsfonds wordt de beschikking definitief gemaakt en kan het samenwerkingstraject beginnen.

procedure
Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Binnen één maand na de sluitingsdatum worden alle aanvragers geïnformeerd over de uitslag van de open oproep. Afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking. Het Stimuleringsfonds zal alleen publiekelijk over geselecteerde voorstellen communiceren.

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vindt plaats binnen de kaders van de Regeling Open Oproepen. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op basis van deze regeling. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dat reglement niet van toepassing:

• Artikel 4, onder f, j;
• Artikel 8, lid 3;
• Artikel 18, lid 2.

contact
Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met Carlijn Limburg en Tibor Bijl via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl of via 010 436 1600.

extra middelen voor makers door covid-19
Bouwen aan talent maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector. In februari 2021 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uit het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector van minister Van Engelshoven extra middelen ontvangen om makers in de ontwerpsector, die hard getroffen zijn door de uitbraak van covid-19, te ondersteunen.