<
subsidies

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Sluitingsdata

30 september 2020

In het kader van de nieuwe beleidsperiode 2021–2024 wordt in 2020 de Deelregeling Activiteitenprogramma's 2017–2020 vervangen door een nieuwe regeling voor 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's. Het jaarbudget is € 2.150.000 voor 2021–2024. Indienen voor deze nieuwe regeling is mogelijk vanaf de zomer van 2020.

De eerstkomende deadline is 30 september 2020.


Alle informatie hieronder heeft betrekking op de Deelregeling Activiteitenprogramma's 2017–2020 en wordt in de loop van het jaar geüpdatet.

Deelregeling Activiteitenprogramma beleidsperiode 2017–2020
Met de Deelregeling Activiteitenprogramma's ondersteunde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie éénjarige activiteitenprogramma's die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. De Deelregeling Activiteitenprogramma's telde één aanvraagronde per jaar.

 • voor wie is deze deelregeling?

 • Deze regeling is bedoeld voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland.

  De instelling, stichting of aanvrager dient ingeschreven te zien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat de subsidie wordt ontvangen.
 • voor welke programma's kan subsidie worden aangevraagd?

 • Men kan aanvragen voor activiteitenprogramma's op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur of een combinatie van deze.

  In aanmerking komen activiteitenprogramma's die voldoen aan het volgende:

  • een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten omvatten;
  • binnen een van te voren afgebakende periode worden uitgevoerd (max. 1 jaar);
  • verschillende projectvormen combineren;
  • zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan activiteitenprogramma's.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

  bevorderen van experimenten en crossovers
  stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
  bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
  versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
  bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

  Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

  Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op in hoeverre het programma is uitgewerkt, een toevoeging is op de bestaande praktijk, consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.
 • voorbereiden aanvraag

 • leidraad
  Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van programmaplan, begroting en communicatieplan. Indien een publicatie deel uitmaakt van uw programma kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

  subsidiereglement en deelregeling Activiteitenprogramma's
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma's 2017-2020 (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  uitsluiting van andere deelregelingen
  Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

  online aanvraagomgeving
  De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

  indienen
  Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

  Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

  vragen?
  In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma's 2017-2020.

  beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Activiteitenprogramma's 2017-2020 (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

  Bij de beoordeling hanteert de adviescommissie een tenderconstructie. Hiervoor is een aanvullend beoordelingskader omschreven. Zie hiervoor het menu-onderdeel 'waar wordt op beoordeeld'.

  Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Activiteitenprogramma's 2017-2020.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

  bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • Contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
  Anouk Laverge

  U kunt ook bellen met 010 4361600.

  toekenningen