<
subsidies

Deelregeling Architectuur

Met de deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuurpraktijk. Het doel van de regeling is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van architectuur te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren.

architectuur
Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, verstaan: stedenbouw, regionale planning, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur.

subsidiebudget per ronde
Ronde 20AC/5 augustus 2020 – € 500.000
Ronde 20AD/1 oktober 2020 – € 500.000

verhoging subsidiebudget deelregeling Architectuur 2020
Het subsidiebudget van de deelregeling Architectuur is voor ronde 20AB op basis van de positieve adviezen met € 178.558 verhoogd. Het subsidiebudget voor ronde 20AC en 20AD is per ronde met maximaal € 200.000 verhoogd. Het Stimuleringsfonds kan dit doen door extra middelen van de minister van OCW die ten goede moeten komen aan makers en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering die door covid-19 niet benut kan worden. Kijk hier voor meer informatie.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 • voor wie is deze deelregeling?

 • De deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur.

  Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd. Voor de uitvoering van één- of tweejarige programma's kunnen zij terecht bij de deelregeling Activiteitenprogramma's en de regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • Binnen de deelregeling Architectuur kan subsidie worden aangevraagd voor projecten waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld en ontsloten. Denk daarbij aan (ontwerpend) onderzoeksprojecten rond actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven, (materiaal)experimenten, cross-overs met andere vakgebieden en onderzoeken naar innovatieve productiemethoden en -technieken. Projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die het maatschappelijk engagement en de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren komen ook voor subsidie in aanmerking, net als projecten die talentontwikkeling en voorbeeldig opdrachtgeverschap bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn expertmeetings, lezingen- en debatprogramma's, tentoonstellingen, audiovisuele producties, publicaties en ideeënprijsvragen.

  hoogte subsidie
  De hoogte van de bijdrage van het fonds wordt gebaseerd op de begroting voor het project en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds heeft geen minimum vastgesteld voor een subsidiebijdrage, zo kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd.

  Voor de fase voorafgaand aan een onderzoek of uitvoering van een project biedt de deelregeling Architectuur de mogelijkheid om een startsubsidie aan te vragen. Een startsubsidie bedraagt maximaal € 7.500. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

  Zie de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) voor meer informatie over het opstellen van een begroting.

  Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties (pdf).

  tijdelijke procedure internationaal samenwerken
  Voor internationale projecten waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave kent het fonds de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken. Deze laagdrempelige procedure loopt tot en met 30 september en geldt ter vervanging van de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 tijdelijk zijn gesloten.

  festivals
  Voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur kan een aanvraag worden ingediend binnen de deelregeling Festivals.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het Subsidiereglement (pdf) en het reglement van de deelregeling Architectuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

  doelstellingen
  Doelstelling van de deelregeling Architectuur is dat projecten bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuurpraktijk. Daarbij is het een vereiste dat projecten gericht zijn op minstens één van de beleidsdoelstellingen van het fonds:
  • bevorderen van experimenten en cross-overs
  • stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
  • bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  • bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
  • versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
  • bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

  De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin projecten naar verwachting bijdragen aan de doelstellingen van zowel de regeling als die van het fonds. De commissie let hierbij met name op:
  • de relevantie van de vraagstelling;
  • het plan van aanpak;
  • de expertise van de betrokken partijen;
  • het inhoudelijke en financiële draagvlak;
  • de consistentie tussen deze onderdelen.

  Zie het Subsidiereglement (pdf) artikel 16 t/m 21 voor een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria.

  Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Architectuur.
 • voorbereiden aanvraag

 • De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. De volgende bijlagen zijn vereist:
  • een projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat);
  • een begroting en planning (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
  • een presentatieplan (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
  • een beknopt CV of bio van de betrokken partijen;
  • een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie;
  • een representatieve afbeelding van het voorgestelde project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

  Als er sprake is van een samenwerking, voeg dan ook intentieverklaringen van de samenwerkende partijen aan de aanvraag toe.

  Wilt u uw portfolio aan uw aanvraag toevoegen, dan kan dat (max. 10 pagina's, pdf op A4-formaat).

  Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

  leidraad
  In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijk projectplan, presentatieplan, een planning en een begroting opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

  Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier Publicaties.

  subsidiereglement en deelregeling Architectuur
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Architectuur (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  online aanvraagomgeving
  Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

  indienen
  U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

  vragen?
  In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Architectuur (pdf).

  beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de deelregeling Architectuur (pdf). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Architectuur.

  prioritering
  Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

  Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

  In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

  bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Maarten Tas

  U kunt ook bellen op 010-4361600.

  toekenningen