<
subsidies

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata

05 augustus 2020

01 oktober 2020

Budget 2020: € 1.200.000

Met de deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuurpraktijk. Het doel van de regeling is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van architectuur te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren.

architectuur
Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, verstaan: stedenbouw, regionale planning, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur.

verdeling budget
Ronde 29 januari 2020 – € 300.000
Ronde 22 april 2020 – € 300.000
Ronde 5 augustus 2020 – € 400.000
Ronde 1 oktober 2020 – € 400.000

De rondes van 5 augustus en 1 oktober 2020 zijn verhoogd met € 100.000 wegens herverdeling van middelen als gevolg van de covid-19-maatregelen, kijk hier voor meer informatie.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 • voor wie is deze deelregeling?

 • De deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

  U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • Binnen de deelregeling Architectuur kunnen projectsubsidies worden aanvraagd voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.

  festival
  Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de deelregeling Festivals.

  voucher presentatie buitenland
  Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.

  startsubsidie
  Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het Subsidiereglement (pdf) en het reglement van de deelregeling Architectuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

  doelstellingen
  Doelstelling van de deelregeling Architectuur is dat projecten bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuurpraktijk. Daarbij is het een vereiste dat projecten gericht zijn op minstens één van de beleidsdoelstellingen van het fonds:
  • bevorderen van experimenten en cross-overs
  • stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
  • bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  • bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
  • versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
  • bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

  De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin projecten naar verwachting bijdragen aan de doelstellingen van zowel de regeling als die van het fonds. De commissie let hierbij met name op:
  • de relevantie van de vraagstelling;
  • het plan van aanpak;
  • de expertise van de betrokken partijen;
  • het inhoudelijke en financiële draagvlak;
  • de consistentie tussen deze onderdelen.

  Zie het Subsidiereglement (pdf) artikel 16 t/m 21 voor een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria.

  Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Architectuur.
 • voorbereiden aanvraag

 • De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. De volgende bijlagen zijn vereist:
  • een projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat);
  • een begroting en planning (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
  • een presentatieplan (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
  • een beknopt CV of bio van de betrokken partijen;
  • een uittreksel (niet ouder dan één jaar) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie;
  • een representatieve afbeelding van het voorgestelde project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

  Als er sprake is van een samenwerking, voeg dan ook intentieverklaringen van de samenwerkende partijen aan de aanvraag toe.

  Wilt u uw portfolio aan uw aanvraag toevoegen, dan kan dat (max. 10 pagina's, pdf op A4-formaat).

  leidraad
  Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
  Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (pdf) raadplegen.

  subsidiereglement en deelregeling Architectuur
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Architectuur (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  online aanvraagomgeving
  Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

  indienen
  Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

  vragen?
  In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Architectuur.

  beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Architectuur.

  prioritering
  Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

  Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

  In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

  bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Maarten Tas
  Dominique Geelen
  Ibrahim Alaoui Chrifi

  U kunt ook bellen op 010-4361600.

  toekenningen