<
subsidies

Deelregeling Festivals

Jaarbudget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Voor 2019 betekent dit dat er voor de eerste (6 februari 2019) en tweede (5 juni 2019) ronde € 400.000 beschikbaar is en voor de derde ronde (4 september 2019) € 300.000. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.

 • voor wie is deze deelregeling?

 • Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
 • voor welke onderdelen kan subsidie worden aangevraagd?

 • De Deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

  In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
  een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
  zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.

  Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en vinden van de juiste financiering. Een communicatieplan en co-financiering voor de startfase is geen vereiste. Het maximum aan te vragen bedrag is €7.500.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
  • de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
  • de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
  • de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
  • de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

  Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
 • voorbereiden aanvraag

 • 1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina's) met daarin:

  een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
  een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
  een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
  welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
  inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
  een communicatiestrategie;
  een financieel dekkingsplan.

  2. een planning
  3. begroting (in pdf op A4-formaat)
  4. Jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
  5. CV's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
  6. uittreksel KvK

  Leidraad
  Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

  Subsidiereglement en Deelregeling Festivals
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  Uitsluiting van andere deelregelingen
  Met de introductie van de Deelregeling Festivals in januari 2017 kunnen festivals niet meer aanvragen bij de deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Vormgeving. Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen bij uitzondering aanvragen bij een van de bovengenoemde deelregelingen. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

  Online aanvraagomgeving
  Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

  Vragen?
  U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
 • subsidieprocedure

 • Innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF).

  Beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Festivals.

  Besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

  Bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  Verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • Contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Anouk Laverge
  Annique Deneer

  U kunt ook bellen met 010 4361600.

  toekenningen