<
subsidies

Deelregeling Immerse\Interact

Budget 2020: € 1.300.000

i.s.m. Nederlands Filmfonds

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.

Let op: Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 17:00 uur op de dag van de sluitingsdatum.

 • Voor wie is deze deelregeling?

 • • Filmproducenten en AV-producenten (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen.

  • Daarnaast komen individuele makers die zowel de rol van maker als van producent bekleden en aantoonbare expertise op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen hebben, in aanmerking om een realiseringsbijdrage van maximaal € 30.000 aan te vragen. Om aan te kunnen vragen moeten de individuele makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

  Individuele makers die aanvragen voor realisering moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Bij twijfel kan tot drie weken voor de sluitingsdatum een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten worden voorgelegd bij de fondsen. Hierbij is het van belang dat de maker zijn/haar productie-ervaring en de vertoningslocaties per project beschrijft.
 • Voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de producent
  € 25.000 per project.
  De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van research, het schrijven van scenario's en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. De adviescommissie kan ook besluiten om een coachingsbijdrage van maximaal € 5.000 toe te kennen. De coachingsbijdrage kan worden toegekend als deze onderdeel is van het totaal aangevraagde bedrag en de begroting, en wanneer een cv en motivatie van de coach zijn bijgevoegd.

  realiseringsbijdrage aangevraagd door de producent
  € 100.000 per project, bedoeld voor de productiekosten.
  Voor deze fase geldt dat een redelijke mate van cofinanciering verplicht is. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn. Het is mogelijk om een aanvullende bijdrage van € 5.000 voor distributie aan te vragen.

  ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele makers
  € 15.000 per project, exclusief een eventuele coachingsbijdrage van maximaal € 5.000.
  De coachingsbijdrage kan worden toegekend als deze onderdeel is van het totaal aangevraagde bedrag en de begroting, en wanneer een cv en motivatie van de coach zijn bijgevoegd.

  realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers
  € 30.000 per project.

  Als de commissie van oordeel is dat verdere uitwerking van het plan zinvol is, maar de aanvraag voor ontwikkeling te vroeg is ingediend, kan een voorschot op de ontwikkelingsbijdrage als startsubsidie worden toegekend. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 7.500 per project. Het voorschot is bedoeld voor de eerste fase van een project en kan worden ingezet voor het verder ontwikkelen van een concept tot een volwaardig plan voor ontwikkeling. Per ronde kunnen maximaal drie van dergelijke subsidies worden toegekend. Bij een vervolgaanvraag voor ontwikkeling wordt het voorschot in mindering gebracht op de maximaal aan te vragen bijdrage.
 • Waar wordt op beoordeeld?

 • In aanmerking komen artistieke producties met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

  Bij de beoordeling wordt gelet op:

  ontwikkelingsaanvraag
  • het artistieke concept van het project;
  • toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
  • aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
  • toelichting op hoe het project zich onderscheidt van bestaande projecten;
  • betrokken teamleden ontwikkelfase;
  • beoogde doelgroep;
  • visie op uiteindelijk beoogde productie;
  • planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase;
  • begroting (voorzien van een heldere toelichting) en dekkingsplan.

  realiseringsaanvraag
  • het artistieke concept van het project;
  • toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
  • look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving en filmische kwaliteit;
  • de technische opzet van het project;
  • betrokken teamleden productiefase;
  • positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
  • de opzet van en de toelichting op de begroting en financiering, in hoeverre deze solide zijn en het eindproduct haalbaar;
  • plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie.

  Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en die dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

  Bij elke aanvraag bekijkt de commissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die worden ondersteund met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze bijdrage zich verhoudt ten opzichte van de aanvraag bij Immerse\Interact. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

  Projecten die eerder een toekenning van het Filmfonds en/of Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben gehad voor een filmproductie komen niet in aanmerking voor een bijdrage voor hetzelfde stadium (ontwikkeling, realisering) van die filmproductie. Het is niet mogelijk om naast de aanvraag bij Immerse\Interact een aanvraag voor hetzelfde project bij een van de andere regelingen van het Filmfonds of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in te dienen.
 • Subsidieprocedure

 • indienen
  Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Let op: U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 17:00 uur op de dag van de sluitingsdatum. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

  beoordeling
  Indien uw aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, die de aanvraag beoordeelt op basis van de gestelde criteria. De commissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

  Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een schriftelijke beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. U ontvangt de beschikking uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

  Na afronding van het project wordt de makers gevraagd om het project aan de adviescommissie te presenteren.

  reglementen en protocollen
  De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

  reglementen
  Deelreglement Ontwikkeling
  Deelreglement Realisering
  Algemeen Reglement
  Huishoudelijk Reglement

  protocollen, procedures, modellen
  Begrotingsmodel filmisch experiment
  Handboek Financiële Verantwoording
  Financieel en Productioneel Protocol
  Protocol Kinderbegeleiding
  Bezwaarprocedure
 • Subsidie aanvragen

 • Een aanvraag voor Immerse\Interact gaat vanaf 7 juli 2020 als volgt:
  1. Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in bij het Nederlands Filmfonds. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
  a. Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Dat kun je hier doen.
  b. Volg vervolgens de vier stappen zoals omschreven in het zwarte vak hiernaast.
  2. Dien naast de digitale versie een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier zonder bijlagen binnen 2 dagen na het indienen van de digitale versie bij het Filmfonds in.
  Let op:
  • Verzocht wordt om de aanvragen in de Nederlandse taal aan te leveren. Bij wijze van uitzondering kunnen individuele makers met een andere moedertaal - in overleg met het Filmfonds - de aanvraag in het Engels indienen.
  • Uitsluitend volledige aanvragen (de digitale en papieren versie) die op tijd zijn ingediend worden in behandeling genomen.
 • Contact

 • Voor meer informatie neemt u contact op met:

  Nienke Doekes, projectbegeleider New Screen NL Talentontwikkeling & Filmisch Experiment: n.doekes@filmfonds.nl

  Sean Gilis, coördinator regeling Immerse\Interact: s.gilis@stimuleringsfonds.nl

  Bonnie Dumanaw, contactpersoon interdisciplinaire projecten namens de zes rijkscultuurfondsen:
  b.dumanaw@mondriaanfonds.nl of +31 20 523 16 00

  toekenningen