<
subsidies

Deelregeling Upstream: Music x Design

Sluitingsdata

23 oktober 2019

Budget 2019: € 300.000

in samenwerking met Fonds Podiumkunsten en Sena

Met Upstream ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek. De deelregeling Upstream: Music x Design wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is bedoeld voor projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek. De fondsen en Sena willen met behulp van Upstream de muziekindustrie in Nederland verbreden en versterken, internationaal sterker voor de dag komen en crossovers naar andere disciplines stimuleren. Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan centraal. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Voor de derde ronde is er €115.000 beschikbaar.

 • Voor wie is deze deelregeling?

 • De deelregeling Upstream: Music x Design is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen een popartiest en een ontwerper of maker uit de creatieve industrie. Voor projecten met meerdere samenwerkingspartners kan ook een aanvraag worden ingediend. Het is belangrijk dat de betrokken makers een bewezen bijdrage leveren aan hun disciplines, nationaal dan wel internationaal. De aanvragende partij moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  Naast Upstream: Music x Design biedt het Fonds Podiumkunsten artiesten in de pop-/urban muziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière met de deelregeling Upstream: Music. Kijk voor meer informatie op upstreamgrants.nl.
 • Voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • Binnen de deelregeling Upstream: Music x Design kunnen subsidies worden aangevraagd voor projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De regeling is bedoeld voor projecten die ook met een breed publiek zullen worden gedeeld. Projecten kunnen zowel resulteren in fysieke als virtuele presentaties, producten, installaties of interventies.

  Ontwikkelings- en realisatieaanvraag
  Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten is de maximale bijdrage per project € 50.000. De bijdrage is bedoeld voor een eerlijke vergoeding voor de artistiek/inhoudelijk betrokken partijen en voor (materiaal)kosten gerelateerd aan ontwikkeling, prototyping en uitvoering.

  Startsubsidies
  Binnen Upstream: Music x Design kan ook worden aangevraagd voor de startfase van projecten. De startfase is maximaal zes maanden en bedoeld voor het verrichten van vooronderzoek, de voorbereiding van het project en concretisering van de samenwerking. Startsubsidies bedragen maximaal € 5.000 en moeten resulteren in een uitgewerkt plan voor realisatie.

  Aanvragen moeten bestaan uit een uitgewerkt projectplan, een planning, begroting, communicatieplan, cv's van betrokken partijen, een (beeldend) portfolio en een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.

  Lening
  Het bestuur kan ervoor kiezen om een deel van de bijdrage als lening te verstrekken, op basis van het advies van de adviescommissie. Deze vorm van ondersteuning kan worden toegepast als het aannemelijk is dat (een deel van) het project zal leiden tot een verdienmodel. Een door het bestuur vastgesteld deel van de bijdrage moet dan uiterlijk binnen drie jaar worden terugbetaald. Wanneer een project niet de verwachte inkomsten oplevert wordt de lening (gedeeltelijk) kwijtgescholden. Als dit inhoudelijk wordt onderbouwd, kan de aanvrager ook zelf aangeven een deel van de bijdrage als lening aan te vragen.

  Voor welke projecten kan geen subsidie worden aangevraagd?
  Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor projecten waarin geen van de samenwerkende partijen hoofdzakelijk actief is binnen de creatieve industrie, dat wil zeggen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Ook kan niet worden aangevraagd voor projecten die de reguliere praktijk niet overstijgen, zoals conventionele videoclips of podiumconcepten, merchandising en artist branding. Platforms en (culturele) organisaties zijn eveneens uitgesloten als hoofdaanvrager. Zij kunnen wel betrokken zijn in een project als partner. De regeling is voornamelijk gericht op het direct ondersteunen van makers.
 • Waar wordt op beoordeeld?

 • Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gelet op de consistentie van de motivatie van het project in doelstelling, opzet, betrokken expertise en inhoud. Ook worden projecten op de volgende criteria gewogen:

  • Impact: in het project wordt een deelaspect van de popsector op een vernieuwende manier onderzocht en het project brengt partijen met een bewezen staat van dienst uit minimaal twee disciplines samen.
  • Artistieke kwaliteit: het project is van artistiek hoge kwaliteit en technisch haalbaar.
  • Onderscheidende waarde: het project is van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod binnen de pop-/urban muziek.
  • Nederlands belang: het project is een samenwerking tussen twee of meer partners die een duidelijke link hebben met de Nederlandse creatieve industrie. De aanvragende partij is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Als de urgentie hiervoor goed is onderbouwd is samenwerking met een buitenlandse partij toegestaan.
  • Publieksbereik: er is een duidelijke visie op het publieksbereik van het project en het project is internationaal schaalbaar.
  • De première van het project is in Nederland.
  • Bij de aanvraag is een uitgewerkte Intellectueel Eigendom-overeenkomst tussen deelnemende partijen die inzicht geeft op de Intellectueel Eigendom-verhoudingen en op het verwachte economisch gewin. De overeenkomst over eigendomsrechten, auteurs- en naburig recht moet bij het indienen van de realisatieaanvraag zijn ondertekend door de betrokken partijen.
  • In de Intellectueel Eigendom-overeenkomst is de mogelijkheid gewaarborgd van een onbelemmerd gebruik van het eindproduct door de betrokken artiest na realisatie van dit eindproduct.
  • Er is sprake van redelijke cofinanciering bestaande uit een eigen bijdrage of een bijdrage van derden.

  Voor startsubsidieaanvragen gelden alleen de eerste vier bovengenoemde criteria: impact, artistieke kwaliteit, onderscheidende waarde en Nederlands belang.
 • Voorbereiding aanvraag

 • Leidraad
  Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

  Subsidiereglement en Deelregeling Upstream: Music x Design
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Upstream: Music x Design (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  Online aanvraagomgeving
  Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig; dit kunt u zelf aanmaken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

  Vragen?
  U kunt tot uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
 • Subsidieprocedure

 • Innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Upstream: Music x Design (PDF).

  Beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Upstream: Music x Design (PDF). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Upstream: Music x Design. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. De samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Upstream: Music x Design wordt binnenkort bekendgemaakt.

  Prioriteit
  Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

  Besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. We streven ernaar dat u dit binnen zeven à acht weken en uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling ontvangt.

  Bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  Verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • Contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Sean Gilis
  Ibrahim Alaoui Chrifi

  U kunt ook bellen met 010 4361600.

  toekenningen