<
subsidies

Non-fictie Transmediaregeling

Jaarbudget: € 500.000

i.s.m. het Nederlands Filmfonds

Met de Non-fictie Transmediaregeling stimuleert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling. De subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het documentairegenre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. De twee fondsen willen met deze procedure projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en digitale cultuur samenkomen. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in twee aanvraagrondes.

De laatste aanvraagronde van 2018 is gesloten op 14 augustus 2018. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe informatie over de Transmediaregeling.

 • voor wie is deze procedure?

 • Voor deze procedure kunnen uitsluitend onafhankelijke producenten een aanvraag indienen. Omroepen en onderwijsinstellingen kunnen geen subsidie ontvangen op basis van deze regeling.

  U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat u de subsidie ontvangt.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • In aanmerking komen projecten waarin wordt gezocht naar een transmediale manier van storytelling. Daarnaast moeten projecten in het teken staan van relevante maatschappelijke vraagstukken. Ook dienen ze een duidelijk aanwijsbare filmische component te hebben, waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen op een non-lineaire manier samenkomen.

  De projecten kunnen het web als platform hebben of onder andere een speelfilm, documentaire of tv-programma als uitgangspunt hebben, waarbij op een betekenisvolle wijze interactieve en/of digitale media worden ingezet. Het documentairekarakter van het project hoeft het gebruik van fictieve (spel)elementen in de uitwerking overigens niet in de weg te staan.

  Voorwaarden:
  • Projecten dienen een overwegend Nederlands karakter te hebben.
  • Projecten die eerder een realiseringsbijdrage hebben gekregen van één van de betrokken fondsen voor het transmedia-gedeelte van het project, kunnen voor dat project geen aanvullende bijdrage ontvangen.
  • Ten aanzien van de financiering dient de aanvrager rekening te houden met Europese regelgeving rond staatssteun.
  • Een redelijke mate van cofinanciering, in de vorm van een eigen investering of bijdrage van derden, is vereist.

  In de procedure wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor ontwikkeling (tot € 25.000) en voor realisatie (tot € 100.000):

  Ontwikkelingsaanvraag
  Ontwikkelingssubsidies zijn bedoeld voor alle werkzaamheden die voorafgaan aan de realiseringsfase. Hieronder vallen bijvoorbeeld research, het ontwikkelen van scenario’s en het uitwerken van een transmediale structuur. De ontwikkelingsbijdrage is maximaal € 25.000 per project.

  Realiseringsaanvraag
  Voor de realiseringssubsidie geldt een maximale bijdrage per project van € 100.000.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • Ontwikkelingsaanvraag
  Bij de beoordeling van een ontwikkelingsaanvraag wordt gelet op de filmische component, de originaliteit en de maatschappelijke relevantie van het project. Hierbij zijn de volgende onderdelen van belang:

  • De beschrijving van het uiteindelijk beoogde project (met daarbij aandacht voor onderwerp, verhaallijnen, maatschappelijke relevantie en urgentie);
  • De visie op de interactie, de vormgeving en de informatie-architectuur;
  • De betrokken teamleden;
  • De beoogde doelgroep;
  • Welke stappen er in de ontwikkeling genomen zullen worden.

  Realiseringaanvraag
  Bij de beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt gelet op:

  • De artistieke kwaliteit van de vormgeving, filmische component, scenario en de originaliteit van het project;
  • Het onderwerp, de maatschappelijke relevantie en de urgentie van het project;
  • De inhoudelijke visie en motivatie van de makers;
  • De visie op de transmediale waarde van het project (o.a. interactie, participatie, media- en informatie-architectuur);
  • De toegevoegde waarde van de transmedia elementen boven een lineaire structuur;
  • De aanwezige expertise en de mate van interdisciplinaire samenwerking binnen het team van makers;
  • Research die ten grondslag ligt aan het onderwerp;
  • De mate waarin het project (technisch en inhoudelijk) duidelijk omschreven is, de begroting en financiering solide is en het eindproduct haalbaar is;
  • De mate waarin de aanvraag getuigt van kennis en inzicht in de doelgroep, het verwachte publieksbereik, de publieksparticipatie alsmede een plan van aanpak hoe dit publiek te bereiken;
  • De mate waarin het project stimuleert dat zoveel mogelijk gebruikte en geproduceerde (open) content en (open source) software publiekelijk beschikbaar is en blijft;
  • In hoeverre het project een toevoeging is op bestaande en vergelijkbare projecten;
  • Consistentie van het project qua doelstelling, opzet en inhoud.
 • voorbereiden aanvraag

 • Voor het indienen van een aanvraag maakt u gebruik van de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen. Naast het beantwoorden van de vragen in het online aanvraagformulier voegt u een aantal (verplichte) bijlagen toe.

  Een ontwikkelingsaanvraag bevat tenminste de volgende bijlagen:

  1. Projectplan (maximaal 10 pagina’s) met daarin een duidelijke beschrijving van het uiteindelijk beoogde project en de stappen die in de ontwikkeling worden genomen. (Denk hierbij aan de verhaallijnen, visie op interactie, vormgeving en informatie architectuur, betrokken teamleden);
  2. Een planning en begroting/financieringsplan van de ontwikkelingskosten en inzicht in de beoogde kosten en financieringsplan voor de eventuele realisering;
  3. Communicatieplan, met betrekking op de uiteindelijke productie;
  4. Relevante CV’s van het kernteam;
  5. Uittreksel KvK-register;
  6. Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden.

  Een realiseringsaanvraag bevat tenminste de volgende bijlagen:

  1. Projectplan (maximaal 15 pagina’s) dat inzicht geeft in de achtergrond en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, motivatie van de makers, vormgeving, interactie ontwerp en media architectuur, toelichting op de toegevoegde waarde van de transmedia elementen, samenstelling van het team, positionering ten opzichte van vergelijkbare projecten en duidelijk omschreven eindproducten;
  2. Scenario of verhaallijn;
  3. Planning en begroting/financieringsplan, eventuele offertes;
  4. Communicatie en distributieplan, inclusief beschrijving van de doelgroep;
  5. CV’s van het kernteam;
  6. Uittreksel KvK-register;
  7. Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden;
  8. Intentieverklaringen, financiële toezeggingen.

  In het geval van een realiseringsaanvraag waarbij het ingediende financieringsplan nog niet toegezegde bijdragen bevat, dient de volledige financiering gegarandeerd te zijn binnen 6 maanden na eventuele toekenning van de gezamenlijke fondsbijdrage. Voeg hierbij offertes en intentieverklaringen van betrokken partijen toe.

  Subsidiereglement
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Deze Non-fictie Transmediaregeling is een procedure waarin twee fondsen samenwerken. Bij het Stimuleringsfonds is deze procedure geënt op de Deelregeling Digitale cultuur.

  Vragen?
  U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
 • subsidieprocedure

 • Innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF).

  Beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Non-fictie transmediaregeling.

  Prioriteit
  Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (PDF)).

  Besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

  Bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  Verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
 • contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Joris van Ballegooijen
  Sean Gilis

  U kunt ook bellen op 010-4361600.

  Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

  toekenningen