<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Fresh Perspectives #2

Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een actuele opgave. Met de Open Oproep Fresh Perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Indienen kan tot en met 2 mei 2018.


 • LET OP: Deze oproep is beëindigd. Meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.

  Het fonds ondersteunt jaarlijks honderden getalenteerde makers en ontwerpers in de ontwikkeling van hun professionele praktijk. Het onderzoek en de experimenten van deze makers bevinden zich vaak aan het begin van de ontwerpketen. Kennis en methoden worden hierbij vrijelijk gecombineerd en leiden vaak tot nieuwe inzichten, concepten en prototypes. Het fonds signaleert een sterke behoefte onder makers en ontwerpers om de uitkomsten van deze onderzoeken verder te ontwikkelen en toepasbaar te maken buiten de eigen discipline of beroepspraktijk. Het ontbreekt echter vaak aan slagkracht in de vorm van een sterke externe partij om ideeën om te zetten in resultaten. Tegelijkertijd ziet het fonds dat organisaties en bedrijven veel profijt kunnen hebben van de frisse blik van een ontwerper bij uiteenlopende complexe opgaven. Te vaak wordt een ontwerper echter te laat of zelfs niet in het proces betrokken.

  Het doel van deze oproep is ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen om de tafel te krijgen. Het fonds daagt de partijen uit om vanuit deze samenwerking tot innovatieve, verrassende oplossingen te komen voor ontwerpopgaven van nu.

  Kijk hier voor een overzicht van de ondersteunde projecten uit de voorgaande ronde van Fresh Perspectives.

  opzet oproep
  Voor deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie € 160.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 40.000, en wordt in twee fasen verleend.

  Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

  Het fonds stelt als voorwaarden dat:
  de ontwerper/maker in de gehele lijn van het traject betrokken is;
  beide partijen zich committeren aan de samenwerking;
  de verwachte meerwaarde van de samenwerking voor zowel de maker als de partner in de aanvraag helder wordt gemotiveerd;
  projecten zich in een startfase bevinden;
  een voor de sector relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject.
  de ontwerper optreedt als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens de samenwerkende partijen indient.
  er geen sprake is van een opdrachtrelatie tussen de twee partijen.

  De financiële bijdrage is verdeeld in twee fasen. Voorstellen geven inzicht in het gehele traject, maar richten zich concreet op de invulling en werkzaamheden die betrekking hebben op de eerste fase.

  fasering:
  1. De startfase beslaat een periode van maximaal 5 maanden waarin vooronderzoek wordt verricht, het project wordt voorbereid en de samenwerking wordt geconcretiseerd. Voor deze fase is een bedrag van € 10.000 per voorstel beschikbaar. Het resultaat van deze fase is een uitgewerkt projectplan, een planning, een begroting en een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen voor het vervolgtraject. Dit geheel vormt tevens de aanvraag voor fase 2.
  2. De tweede fase is bedoeld voor verdere uitwerking en implementatie en/of de toetsing van concrete resultaten. Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 30.000 per voorstel beschikbaar. Dit bedrag kan ruwweg worden verdeeld over de ontwerp- en onderzoekuren van de ontwerper/maker en de partner, materiaal en overige kosten.

  indienen
  De aanvraag kan tot en met woensdag 2 mei 2018 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep Fresh Perspectives'.

  Het voorstel bestaat uit:
  1. Een projectplan (max. 10 pagina's A4 staand formaat) met daarin:
  Een heldere omschrijving van het maatschappelijke vraagstuk waar de samenwerking zich op richt;
  De geschetste oplossingsrichting die zal worden onderzocht/geïmplementeerd;
  De motivatie en meerwaarde van de samenwerking voor de twee betrokken partijen;
  Een heldere omschrijving van de aanleiding, invulling en het verwachte resultaat van de samenwerking;
  Een beknopt overzicht van de begrote kosten en de planning van het project.
  2. Een portfolio van de makers/ontwerper en informatie over de partner (max. 10 pagina's A4);
  3. CV's van de betrokken partijen (max. 4 pagina's).

  Let op:
  Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.
  Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.
  Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
  Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

  beoordeling
  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een commissie van externe adviseurs geraadpleegd. Zij selecteert een aantal voorstellen boven de andere. In de beoordeling betrekt zij:

  In hoeverre het voorstel aansluit op het doel van deze Open Oproep.
  Specifiek gaat zij in op:
  de maatschappelijke relevantie van het vraagstuk;
  de voorgestelde opzet en het doel van het project;
  de kwaliteit en vorm van samenwerking (o.a. positie maker, inbreng kennispartner, intellectueel eigendom);
  de artistieke kwaliteit van het werk van de ontwerper of maker;
  de consistentie in doel, opzet en betrokken deskundigheid.

  De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen, waarbij de afgewezen voorstellen geen individuele toelichting van het fonds ontvangen. Het fonds neemt contact op met de geselecteerden.

  selectie
  De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie uit een aanvullend budget dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie van OC&W voor talentontwikkeling in de creatieve industrie. Met dit budget wil het ministerie talent ondersteunen dat buiten de disciplinegrenzen opereert.
  De selectie wordt uiterlijk 20 juni 2018 per e-mail en via de website van het fonds bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan het project van start gaan.

  inzet Stimuleringsfonds
  Het Stimuleringsfonds organiseert gedurende de looptijd van de projecten een aantal bijeenkomsten met de geselecteerden. Het doel is om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende projecten.

  Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met Sean Gilis, s.gilis@stimuleringsfonds.nl of 010 436 1600.
  Deze Open Oproep heeft een juridische grondslag in het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds.