<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Literatuur op het Scherm 2018

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het Scherm 2018. Indienen kan tot uiterlijk 7 februari 2018.

De Open Oproep is beëindigd.

Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs samen met (interactie)ontwerpers, makers en programmeurs, literaire of poëtische producties ontwikkelen voor het digitale domein. Met Literatuur op het Scherm willen het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken.

open oproep
De oproep staat open voor alle vormen van literatuur (poëzie en proza, kinder- en jeugdliteratuur). Ook de keuze voor het platform, hard- en software is vrij, zolang deze digitaal is. Te denken valt aan web-omgevingen, mobiel, gameplatforms, virtual-, augmented- of mixed reality.

Per project is een werkbudget van maximaal € 12.500 beschikbaar voor de ontwikkeling van een werkend prototype. Er kunnen in deze open oproep vier projecten worden ondersteund.

De fondsen zijn met name geïnteresseerd in co-creaties, waarbij schrijver en (interactie)ontwerper gelijkwaardige artistieke partners zijn en samen een nieuw werk tot stand brengen. Het is niet de bedoeling dat een van de partijen in dienst komt te staan van (het plan van) de ander. Onderzoek en experiment staan hierbij voorop.

Voorstellen kunnen worden ingediend vanuit een team of door individuele auteurs of (interactie)ontwerpers. Wie zich als individu aanmeldt, wordt zo mogelijk gekoppeld.

indienen
Projectvoorstellen kunnen uitsluitend worden ingediend bij het Letterenfonds.
Indienen kan tot uiterlijk woensdag 7 februari 2018.

ingangseisen:

Auteur: heeft vanaf 2014 minstens één boek gepubliceerd bij een erkende literaire uitgeverij (uitgaven in eigen beheer of self publishing vallen hier niet onder), of vanaf 2015 literair werk gepubliceerd in een literair tijdschrift dat in 2017 subsidie ontving binnen de tijdschriftenregeling van het Letterenfonds.
(Interactie)ontwerper: staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Een voorstel bestaat uit:
Volledig ingevuld aanvraagformulier;
Projectplan (max. 10 pagina's A4 staand);
Begroting;
Planning;
CV's;
Portfolio (optioneel);
Uittreksel KvK (voor ontwerpers), niet ouder dan één jaar.

beoordeling
De beoordeling van de voorstellen zal worden gedaan door leden van de vaste adviescommissie van het Letterenfonds (Digitale Literatuur) en het Stimuleringsfonds (Digitale Cultuur). Projecten worden beoordeeld op:
Literaire kwaliteit;
Ontwerp;
Technische opzet;
Originaliteit en meerwaarde van de cross-over.

Er worden vier projecten geselecteerd die elk een bijdrage van maximaal € 12.500 euro ontvangen. Bij elk voorstel wordt een sluitende begroting en planning gevraagd met een looptijd van maximaal één jaar.

In het geval dat een voorstel wordt ingediend vanuit een individuele auteur of (interactie)ontwerper zullen de fondsen zich inspannen om voorafgaande aan het traject een koppeling tot stand te brengen tussen auteurs en (interactie)ontwerpers. Hierbij gaan de fondsen als volgt te werk:
Bij een (interactie)ontwerper: op basis van het ingediende voorstel selecteert het Letterenfonds drie verschillende auteurs en legt de (interactie)ontwerper van elke auteur één tekstfragment geanonimiseerd voor. De (interactie)ontwerper kiest zijn of haar favoriet;
Bij een auteur: op basis van het ingediende voorstel selecteert het Stimuleringsfonds drie (interactie)ontwerpers en toont de auteur werk van de (interactie)ontwerpers, indien mogelijk, geanonimiseerd. De auteur kiest zijn of haar favoriet;

(De koppeling is niet noodzakelijkerwijs met een partij die ook heeft ingediend).

presentatiemomenten
Gedurende het jaar vinden er twee tussentijdse bijeenkomsten plaats, waarin de geselecteerde teams de voortgang van de projecten aan elkaar en de fondsen presenteren. Aan het einde van het traject vindt een gezamenlijk presentatiemoment plaats in de bibliotheek van het Letterenfonds.

vragen?
Voor meer informatie over deze open oproep kunt u contact opnemen met Joris van Ballegooijen van het Stimuleringsfonds: j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl of Suzanne Meeuwissen van het Letterenfonds: s.meeuwissen@letterenfonds.nl.

Deze Open Oproep vindt plaats in het kader van het flankerend beleid van de Deelregeling Digitale Cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de regeling Digitale Literatuur van het Letterenfonds.