<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Sleutelen aan de huisvestingsopgave

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevende partijen op voorstellen in te dienen waarin ontwerpend onderzoek wordt ingezet om vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen voor huidige en toekomstige huisvestingsopgaven te ontwikkelen.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.


De Nederlandse woningbouw kent van oudsher een rijke traditie. Lange tijd stond onze volkshuisvesting ook internationaal in hoog aanzien. Over de tijd hebben meer markt gedreven ontwikkelingen geleid tot grootschalige, eentonige leefomgevingen. En dat terwijl de vraag naar betaalbare en passende woonruimte divers en sterk aan verandering onderhevig is. Zowel kwantitatief als kwalitatief neemt de frictie tussen vraag en aanbod toe. Demografische veranderingen zijn van invloed op de ontwikkeling van de woningbouwopgave, maar ook economische ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Welk effect heeft deze veranderende woningbouwopgave op de woon- en ontwikkelvisies van lokale overheden en opdrachtgevende partijen? Welke vernieuwende perspectieven, strategieën en projecten kunnen eraan bijdragen dat vraag en aanbod nu en in de toekomst beter op elkaar aansluiten?

Het gebrek aan betaalbare en passende woonruimte kan verschillende groepen woningzoekenden treffen. Regionaal zijn de verschillen groot. Het is dan ook de vraag op welk strategisch schaalniveau het beste gewerkt kan worden om te anticiperen op toekomstige huisvestingsopgaven, maar ook welke partijen daar een rol in spelen. De vrije ruimte van corporaties is inmiddels flink ingeperkt. Nieuwe coalities van initiatiefnemers staan op die - in hun zoektocht naar betaalbare en passende woonruimte - experimentele projecten realiseren en nieuwe (collectieve) woonvormen ontwikkelen. Wat zijn de kwaliteiten van deze nieuwe partijen en de projecten die zij ontwikkelen? Hoe verhouden deze nieuwe initiatiefnemers zich tot de meer traditionele partijen en welke inzichten kunnen onderling worden uitgewisseld? Vindt er een zekere mate van afstemming plaats? En; zo ja, op welk schaalniveau? Welke rol speelt de bestaande gebouwenvoorraad bij het zoeken naar oplossingen en hoe kan nieuwbouw strategisch worden ingezet?

Indienen
Uw voorstel kunt u t/m 21 april 2016 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie indienen. Selecteer hierbij de regeling Open Oproep AARO, en vervolgens “Open Oproep AARO - 16RA Sleutelen aan de Huisvestingsopgave

Het voorstel bestaat uit:

een projectplan met een heldere, beknopte omschrijving van de probleem- en vraagstelling, een positionering van het voorstel ten opzichte van reeds ontwikkelde kennis en bestaande initiatieven. Een toelichting op het doel, de opzet en het plan van aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen en maatschappelijke organisaties zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag; het voorstel dient inzicht te geven in de deskundigheid en relevantie van de betrokken partijen.
een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot 24 oktober 2016: de deadline voor het insturen van het uitgewerkte projectplan en vervolgaanvraag.
beknopte CV's of een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek (totaal max. 2 pag.);
een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de uitvoerende partij.

Het projectplan is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 10 MB. De begroting en planning kunnen apart geüpload worden als één document, dat max. 2 pagina mag zijn. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Indieners ontvangen uiterlijk 29 april 2016 per e-mail een ontvangstbevestiging.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor de startfase van het project, waarin de onderzoeksvragen worden aangescherpt, deskundigheid wordt betrokken en draagvlak georganiseerd. De startfase resulteert in een goed onderbouwd projectplan waarmee na een halfjaar subsidie kan worden aangevraagd voor de feitelijke uitvoering van het project.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, de rol en positie van de ontwerper en de coherentie tussen deze onderdelen. De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 19 mei 2016 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni, adjunct-secretaris Deelregeling Architectuur, 010-4361600, z.seghrouchni@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen conceptvoorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Deze Open Oproep is onderdeel van het AARO programma Stad & Regio, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van IenM.
Meer informatie over de AARO programma's en de doelstellingen vindt u hier