<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Stadslabs – anders werken aan urgente opgaven

Het Stimuleringsfonds nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs. Dit zijn lokaal verankerde initiatieven, gericht op het oplossen van actuele ruimtelijke opgaven. In Stadslabs wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van 'stad-maken', waarbij nieuwe en meer traditionele stadmakers verschillende rollen en verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen.

Bewoners, burgers en ondernemers voelen steeds vaker eigenaarschap voor hun woon- en werkomgeving en zien ook kansen in het kader van beheer en kwaliteitsverbetering, maar vaak lukt het hen niet om de juiste ingang bij lokale overheden te vinden. Tegelijkertijd geven lokale overheden aan dat ze graag maatwerk willen leveren en bottom-up ontwikkelingen willen faciliteren, maar voor hen is het niet altijd duidelijk wie welke belangen vertegenwoordigt en met welk draagvlak. Daardoor kan het lastig zijn om te bepalen wie de aangewezen gesprekspartner is om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van een initiatief.

Stadslabs beschikken over de potentie om als intermediair platform te opereren, top-down en bottom-up partijen met elkaar te verbinden, zo nodig draagvlak te organiseren en de te investeren energie in goede banen te leiden.

Oproep
Voor het tweede achtereenvolgende jaar roept het Stimuleringsfonds initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere vernieuwende samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel continueren, van lokaal verankerde vrije werkvormen. Stuur het voorstel uiterlijk 8 december 2015 in. Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling en professionalisering van bestaande stadslabconcepten en het opzetten en experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals samen met lokale overheden, culturele instellingen en maatschappelijke partijen aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds maximaal 15 voorstellen, die een projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. Het fonds laat zich hierbij adviseren door Pieter Klomp, teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam; en Saskia Beer, Voile Architecten en oprichter Glamourmanifest. De voorstellen dienen inzicht te geven in de opgaven waaraan wordt gewerkt, de organisatievorm, de betrokken expertise en de coalitiepartners. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten bij de doelstellingen van deze Open Oproep en samenhangen met het thema 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'.

Reeds eerder door het fonds ondersteunde stadslabs kunnen ook aan deze open oproep deelnemen. Verwacht wordt wel dat zij duidelijk aangeven op welke wijze het eigen lab zich ontwikkelt en wat de toekomstige activiteiten toevoegen. Van alle stadslabs wordt een actieve deelname aan de lerende stadslab-community verwacht. Het Stimuleringsfonds zal deze uitwisseling van kennis en ervaring actief ondersteunen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de geselecteerde voorstellen worden boven de andere inzendingen verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Uw voorstel dient u in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde 15RE Open Oproep 'Stadslabs – anders werken aan urgente opgaven'. Het voorstel bestaat uit:

heldere, beknopte omschrijving van de (lokale) context, het doel en de opzet van het project
omschrijving van de organisatievorm en de rol van ontwerpers hierin
toelichting op de betrokken expertise en coalitiepartners en de opgaven waaraan men wil werken
toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals bij de uitvoering van het project zijn betrokken en welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen
korte beschrijving van de achtergrond, ervaring en motivatie van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project
beschrijving van de rol die men kan vervullen in het opbouwen van het kennisnetwerk
projectplanning en begroting waaruit blijkt welke activiteiten tijdens de looptijd van het subsidietraject worden ondernomen met een toelichting op hoe deze bijdragen aan de continuïteit van het initiatief. Het project dient op zijn vroegst op 1 januari 2016 van start te gaan
uittreksel KvK-register

Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk 8 december 2015 in. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 30 december 2015 per e-mail onder inzenders bekendgemaakt en zal daarna in de eerstvolgende nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds openbaar worden gemaakt.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, secretaris van de Deelregeling Architectuur, 010-4361600, m.tas@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie:
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Overheden die indienen kunnen geen ondersteuning vragen voor reguliere werkzaamheden van ambtenaren
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

__________________________________________________________________________________________

Achtergrond
Vorig jaar schreef het Stimuleringsfonds de open oproep 'Experimenteren met Stadslabs' uit. Toen werden uit in totaal 89 inzendingen 17 initiatieven geselecteerd voor ondersteuning. Deze stadslabs liggen verspreid over het land en richten zich zowel op de stad als op het landelijke gebied. Binnen de stadslabs wordt op diverse manieren samengewerkt en worden zeer uiteenlopende ruimtelijke opgaven en maatschappelijke thema's centraal gesteld. De meeste stadslabs focussen op een gebouw, gebied of thema en gaan daar actief mee aan de slag. Maar er zijn ook een aantal stadslabs die vooral als lokale netwerkorganisatie of discussieplatform optreden en er zijn enkele initiatieven die informele opleidingstrajecten aanbieden, waarin men vaardigheden en competenties kan ontwikkelen om aan nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling te werken.

Kennisnetwerk
De ondersteunde labs hebben in het afgelopen jaar veel kennis en ervaring opgedaan. Maar ook op allerlei andere plekken wordt volop geëxperimenteerd en kennis opgebouwd. Juist door de veelheid aan initiatieven is het de vraag of er wel voldoende van elkaars experimenten wordt geleerd. Al tijdens de experimentele fase zijn veel stadslabs op zoek naar meer continuïteit en een verdere professionalisering van hun model. Door krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise kan de effectiviteit van de stadslabs worden vergroot. Het opbouwen van een kennisnetwerk is daarom onderdeel van de opgave.

In twee door het fonds georganiseerde bijeenkomsten deelden de geselecteerde labs relevante inzichten met elkaar en met andere geïnteresseerden en belanghebbenden (de verslagen kunt u hier en hier teruglezen).

Context
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft opdracht van de ministeries IenM en OCW om binnen het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) een programma uit te voeren gericht op 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'. Deze Open Oproep heeft betrekking op de volgende twee doelstellingen:

Het actief en gericht delen van kennis en ervaring over de veranderende rol van het opdrachtgeverschap in de aanpak van urgente opgaven, inclusief de daarvoor noodzakelijke processen, instrumenten en competenties bij ontwerpers en opdrachtgevers;
Het reflecteren op de beschikbare kennis en ervaring met het oog op het ontwikkelen van nieuwe concepten en handreikingen.