<
subsidies / open oproepen

Stedenbouw zonder grondopbrengsten

Door het wegvallen van opbrengsten uit projectmatige gebiedsontwikkeling is de voedingsbodem onder de publieke stedenbouw weggeslagen. Dit heeft geresulteerd in een grondige herziening van de financiering, de legitimiteit, het instrumentarium en de strategieën van de 'stedenbouw in dienst van de overheid'. Veel steden zitten middenin dit proces, maar de eerste resultaten van de herpositionering beginnen zichtbaar te worden.

Veel steden nemen nu een afwachtende houding aan en richten zich vooral op het faciliteren van bottom-up projecten. Door de toenemende concurrentie tussen steden blijft het echter urgent om een stedenbouwkundige visie te formuleren, waarmee potentiële investeerders inzicht krijgen in procedurele en ruimtelijke condities. Hierbij gaat het zowel om het steunen van lokale en kleinschalige initiatieven, als om het aantrekken van investeringen, instellingen en bedrijven van buiten de eigen stad. Welk instrumentarium is daarbij effectief? Welke kennis, ervaring en competenties maken deel uit van de publieke stedenbouw in het begin van de 21e eeuw? En hoe kan dit met elkaar worden gedeeld?

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om ideeën, kennis en strategieën voor een grondige herziening van de publieke stedenbouw te ontwikkelen en nieuwe praktijken met elkaar te delen. Deze oproep richt zich specifiek op ervaringen en praktijken die de belofte in zich hebben om een robuust antwoord te geven op de geformuleerde probleemstelling. Inzendingen kunnen afkomstig zijn van stedenbouwkundige diensten of ontwerpers in overheidsdienst, maar ook van ontwerpers die vanuit hun eigen praktijk kennis hebben van de publieke stedenbouw. Voor de ontwikkeling van vernieuwende strategieën en organisatiemodellen strekt een multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld met planologen of economen tot aanbeveling.

Uw onderzoeksvoorstel kunt u t/m 17 oktober 2013 indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met een externe adviseur maximaal 5 onderzoeksvoorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan.

Een onderzoeksvoorstel bestaat minimaal uit:

een heldere, beknopte omschrijving / nadere definiëring van de probleemstelling en de onderzoeksopgave
een beknopte omschrijving van de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn betrokken
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag
een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur. 'ƒ

Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: architectuur@stimuleringsfonds.nl, met als onderwerp: 'AARO - Stedenbouw zonder grondopbrengsten'
het voorstel als 1 bestand aan te leveren, dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb, telt niet meer dan 20 pagina's (inclusief opmaak) en is bij voorkeur een pdf-bestand.

Verder ter informatie:
u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 8 november 2013 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, adjunct secretaris Deelregeling Architectuur (010-4361600 of m.tas@stimuleringsfonds.nl).

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.