<
subsidies

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma

Subsidieplafond 1-jarig Activiteitenprogramma 2021: € 1.300.000
Subsidieplafond 2-jarig Activiteitenprogramma 2021–2022: € 2.000.000


Met de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

Eén ronde, twee opties
De regeling voorziet in de mogelijkheid om twee voorstellen gelijktijdig in te dienen: één voor een 2-jarig activiteitenprogramma en één voor een 1-jarig activiteitenprogramma. Het subsidieplafond voor de 2-jarige programma's is € 2.000.000. Het subsidieplafond voor de 1-jarige programma's is € 1.300.000. Het fonds verwacht hiermee circa zeven instellingen te kunnen ondersteunen voor een 2-jarig programma en circa twintig voor een 1-jarig programma. Programma's voor een 2-jarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn. Het is dus alleen zinvol om voor een 2-jarig programma in te dienen als het programma aan deze uitsluitende voorwaarde voldoet. Alle voorstellen worden door dezelfde commissie beoordeeld.

De bandbreedte van de subsidiehoogte voor een éénjarig activiteitenprogramma bedraagt
€ 50.000 – € 100.000.
De bandbreedte van de subsidiehoogte voor een tweejarige activiteitenprogramma bedraagt
€ 100.000 – € 175.000, per kalenderjaar.

Disciplinaire spreiding
Het Stimuleringsfonds streeft binnen de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Het fonds juicht crossovers tussen deze disciplines toe, maar vraagt desondanks aan elke instelling om aan te geven wat de hoofddiscipline is waartoe het programma zich verhoudt. De spreiding tussen de disciplines zal een rol spelen indien er geprioriteerd moet worden onder de positief beoordeelde voorstellen.

Met de nieuwe regeling 1- en 2-jarige Activiteitenprogramma komt de deelregeling Activiteitenprogramma's 2017–2020 te vervallen.

 • Voor wie is deze regeling?

 • Deze Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma is van toepassing op culturele instellingen en organisaties binnen het Koninkrijk die met een één of twee jaar durend activiteitenprogramma hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering bevorderen van de hedendaagse vormgeving, architectuur of digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

  Subsidie kan slechts worden verleend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  1. De culturele instelling of organisatie draagt vanuit zijn kerntaak bij aan de versterking van de domeinen vormgeving, architectuur of digitale cultuur binnen het Koninkrijk;
  2. Het activiteitenprogramma vormt de kerntaak van de instelling;
  3. Het programma van de instelling of organisatie is minimaal van regionale betekenis bij een aanvraag voor een 1-jarig activiteitenprogramma;
  4. Het programma van de instelling of organisatie is van nationale betekenis bij een aanvraag voor een 2-jarig activiteitenprogramma.

  Let op: De regelingen Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-instellingen en de Werkbijdrage Kunstinitiatieven die in 2021 bij het Mondriaan Fonds nog lopen gelden niet als een meerjarig programma als bedoeld in artikel 8 van deze Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
 • Waar wordt op beoordeeld?

 • De aanvraag wordt beoordeeld volgens de nieuwe Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma. Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt in het bijzonder ingegaan op de criteria in de artikelen 9, en 15 van deze regeling.
  Er geldt geen apart Subsidiereglement.

  De commissie beoordeelt de activiteiten op basis van de volgende vier criteria die elk voor een gelijk deel in de beoordeling meewegen:
  1. de artistieke en maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma;
  2. de relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied;
  3. de mate van een divers publieksbereik; en
  4. tot slot wordt beoordeeld op de consistentie in doel en opzet van de aanvraag, waarbij alle in Artikel 5 en Artikel 9 derde lid genoemde onderdelen in onderling verband worden beoordeeld.
 • Voorbereiden aanvraag

 • De regeling is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Er geldt geen apart subsidiereglement. Lees de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  uitsluiting van andere deelregelingen
  Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures (open oproepen) die worden uitgeschreven binnen de programma's van het Stimuleringsfonds.

  indientermijn
  Een aanvraag voor een 1- of 2-jarig activiteitenprogramma voor de jaren 2021 tot en met 2022 kan worden ingediend vanaf 18 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

  online aanvraagomgeving
  Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

  indienen
  Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

  vragen?
  Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.

  Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen per e-mail of telefoon +31(0)10 436 16 00 via Anouk Laverge of Anselm van Sintfiet.
 • Procedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.

  beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria en de specifieke doelstelling van de regeling. In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget overschrijdt, zal worden geprioriteerd. De wijze van beoordeling en advisering staat beschreven in artikel 14 en 15 van de regeling. De algemene werkwijze van de commissie staat beschreven in het document Werkwijze Adviescommissies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (PDF).

  De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Het bestuur informeert de aanvrager binnen 10 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.
 • contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Laverge en Anselm van Sintfiet.

  U kunt ook bellen met 010 4361600

  toekenningen