<
subsidies

Regeling Festivals

Budget extra ronde juni 2021: € 250.000

Voor festivals die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 en die qua programmering rekening houden met de covid-19-omstandigheden, is een extra ronde uitgeschreven. Voor deze ronde geldt de Regeling Festivals zoals die de afgelopen jaren door het fonds is uitgevoerd.

Met de Regeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Let op: vanaf 1 juli 2021 geldt de Regeling Festivals en publiekspresentaties creatieve industrie ter vervanging van de Regeling Festivals en Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties.

 • voor wie is deze regeling?

 • Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
 • voor welke onderdelen kan subsidie worden aangevraagd?

 • De Regeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

  In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
  een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
  zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
  • de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
  • de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
  • de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
  • de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

  Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
 • voorbereiden aanvraag

 • 1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 10 pagina's) met daarin:

  een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
  een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur;
  een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
  welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
  inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
  een presentatieplan;
  een financieel dekkingsplan.

  2. een planning
  3. begroting (in pdf op A4-formaat)
  4. jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
  5. cv's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
  6. uittreksel KvK (niet ouder dan 12 maanden)

  Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

  leidraad
  Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.

  subsidiereglement en Regeling Festivals
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn regelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het subsidiereglement en de Regeling Festivals goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  makers en de festivalregeling
  Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen daarvoor aanvragen bij de Regeling Architectuur, Digitale cultuur of Vormgeving. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

  online aanvraagomgeving
  Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

  indienen
  U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

  vragen?
  Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement en de Regeling Festivals.

  beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Regeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement en de specifieke doelstelling van de Regeling Festivals. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Festivals.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

  bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  prioritering
  Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

  Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

  In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement staat de volledige werkwijze beschreven.

  verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • Contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Festivals:
  festivals@stimuleringsfonds.nl

  U kunt ook bellen met 010 4361600.

  toekenningen