<
subsidies

Regeling Festivals en publiekspresentaties

Budget 2021: € 700.000

Met de Regeling Festivals en publiekspresentaties creatieve industrie ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie grootschalige festivals en uitzonderlijke presentaties. Het doel is dat zij bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor de Nederlandse vormgeving, architectuur en digitale cultuur vergroten en verdiepen.

De regeling vervangt de Regeling Festivals creatieve industrie en de Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties. Opvallende verschillen zijn een sterkere focus op het bereiken van een breed publiek en een verdeling van de middelen over vijf verschillende landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het jaarbudget van de Regeling Festivals en publiekspresentaties wordt beschikbaar gesteld in verschillende aanvraagrondes. De eerste en enige ronde van 2021 sluit op 13 oktober 2021. Per ronde wordt een verdeling van het budget gemaakt over de regio's. Voor de eerste ronde is de verdeling als volgt: voor West is het budget € 200.000, voor de overige regio's – Noord, Oost, Midden, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk – elk € 100.000. Dat het budget niet evenredig over de regio's is verdeeld, heeft te maken met de geografische verdeling van de festivals en presentaties over het koninkrijk.

 • voor wie is deze regeling?

 • Deze regeling is bedoeld voor aanvragen van culturele instellingen of organisaties gericht op het organiseren van bijzondere publieksprogramma's zoals festivals, tentoonstellingen en manifestaties binnen de context van de Nederlandse creatieve industrie.

  Het festival of de presentatie moet plaatsvinden in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk en een publieksstrategie hebben, gericht op het bereik van minimaal duizend fysieke bezoekers.

  Deze regeling is specifiek gericht op grootschalige publieksevenementen. Kleinere, meer vakinhoudelijke festivals en presentaties kunnen een aanvraag indienen binnen de regelingen voor Vormgeving, Architectuur of Digitale cultuur. Ook makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen daarvoor aanvragen bij de Regeling Vormgeving, Architectuur of Digitale cultuur. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen, vergezeld van een intentieverklaring van het betrokken festival.
 • voor welke onderdelen kan subsidie worden aangevraagd?

 • De regeling is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals en publiekspresentaties op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De begroting moet inzichtelijk maken op welke activiteiten de subsidieaanvraag betrekking heeft.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

  Het fonds legt aanvragen die voldoen aan alle formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voor aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie doet met haar advies een uitspraak over de algehele kwaliteit en de mate van consistentie in doel en opzet van het voorstel. Bij de beoordeling worden de volgende criteria gehanteerd:
  a. De bijdrage van het festival of de presentatie aan het versterken van de publieke belangstelling voor de creatieve industrie in het desbetreffende landsdeel;
  b. De mate waarin het festival of de presentatie inhoudelijk van betekenis is voor de creatieve industrie;
  c. De mate waarin het voorstel doeltreffend is in opzet, publieksstrategie en draagvlak voor het festival of de presentatie;
  d. De bijdrage van het festival of de presentatie aan de diversiteit en inclusie binnen het werkterrein van de creatieve industrie.
 • voorbereiden aanvraag

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf). De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 van de regeling voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

  leidraad
  In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

  online aanvraagomgeving
  Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

  indienen
  Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

  vragen?
  Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf).

  Nota bene: In de regeling staat een foutieve melding van jaartallen:
  Het betreft Artikel 9.3c : Een beschrijving en planning van de activiteiten die de instelling in de periode 2021 (aanvraag éénjarig activiteitenprogramma) wil uitvoeren.
  Voor de komende ronde geldt: Een beschrijving en planning van de activiteiten die de instelling in de periode 2022 (aanvraag éénjarig activiteitenprogramma) wil uitvoeren.
  Ook meldt Artikel 9.3b : Een reflectie van maximaal één pagina op de uitvoering van de activiteiten en het functioneren van de instelling tijdens de periode 2019 tot en met 2020.
  U kunt hier tevens reflecteren op het eerst half jaar van 2021.

  beoordeling en prioritering
  Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf). In artikel 10 van de Regeling Festivals en publiekspresentaties staan de volledige werkwijze en beoordelingscriteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Festivals en publiekspresentaties.

  Overschrijdt het totaal van de aanvragen met een positief advies het beschikbare budget van de ronde binnen een landsdeel, dan worden de voorstellen binnen dit landsdeel geprioriteerd. In artikel 11 van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

  verantwoording
  Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. In artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf) leest u meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Laverge via festivals@stimuleringsfonds.nl.
  U kunt ook bellen met 010-4361600.

  toekenningen