<
subsidies

Regeling Immerse\Interact XL

Budget: € 600.000

i.s.m. Nederlands Filmfonds

Met de Regeling Immerse\Interact XL worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. In het kader van de covid-19-steunmaatregelen biedt de Regeling ImmersInteract XL de mogelijkheid voor een (aanvullende) realiseringsbijdrage.

Het doel van de Regeling Immerse\Interact XL is om makers van immersieve en interactieve werken een extra impuls te geven en hun projecten (aanvullend) te ondersteunen. De XL-bijdragen kunnen worden ingezet voor activiteiten om de hoge internationale ambities waar te maken, productiewaarde toe te voegen en ruimte te geven aan grensverleggend mediaonderzoek in een internationale context.

Voor de Regeling Immerse\Interact XL zijn we op zoek naar onderscheidende, ambitieuze immersieve en/of interactieve mediaprojecten die het in zich hebben een internationaal publiek aan te spreken. Nieuwe projecten, maar ook projecten met internationale potentie die al een ontwikkelings- of realiseringsbijdrage vanuit Immerse\Interact hebben ontvangen, maar waarbij door covid-19 (kansen op) de benodigde additionele (internationale) financiering zijn weggevallen, kunnen indienen.

 • voor wie is deze regeling?

 • Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar internationaal trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-gradenvideo, VR, AR) kunnen een XL-bijdrage aanvragen.

  Aanvragers zijn een in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd rechtspersoon (geen eenmanszaak of VOF).
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • Per project kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd (dat is inclusief een eventueel eerder verleende realiserings- en distributiebijdrage in het kader van Immerse\Interact).

  De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.

  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 600.000.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • In aanmerking komen artistieke projecten (majoritaire Nederlandse filmprojecten) met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-gradenvideo, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

  Zowel projecten die reeds een ontwikkelings- en/of realiseringsbijdrage in het kader van Immerse\Interact hebben ontvangen komen in aanmerking als ook nieuwe projecten. Projecten die tweemaal zijn afgewezen voor een realiseringsbijdrage van Immerse\Interact komen niet in aanmerking.

  Bij de beoordeling van XL-projecten wordt gelet op:

  • het artistieke concept van het project;
  • toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
  • look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
  • de technische opzet van het project;
  • betrokken teamleden productiefase;
  • de opzet van en de toelichting op de begroting en financiering, in hoeverre deze solide zijn en het eindproduct haalbaar;
  • het plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie (gezien de focus op internationaal bereik, dient er in de begroting een substantieel bedrag te worden gealloceerd voor de internationale distributie, marketing en communicatie);
  • een internationaal trackrecord op basis van eerdere internationale samenwerkingen (coproducties), internationale vertoningen en selecties (festival, galerie, tentoonstelling of expositie), en/of internationale prijzen en persaandacht;
  • de haalbaarheid van het (inter)nationale distributieplan;
  • de positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
  • de mogelijkheden voor vrije vertoning en non-exclusieve exploitatie.

  Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

  Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die worden ondersteund met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact XL. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.
 • subsidieprocedure

 • indienen
  Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement. Alleen complete aanvragen, die vóór de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Aanvragen worden in de Nederlandse en/of Engelse taal ingediend.

  Projecten die eerder een realiseringsbijdrage vanuit de regeling Immerse\Interact hebben ontvangen, moeten zich nog in de fase van financiering of doorontwikkeling bevinden. Aan de eerder goedgekeurde productiebegroting dient een extra kolom met XL-kosten te worden toegevoegd.

  beoordeling
  De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie Immerse\Interact brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

  Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

  besluit
  Het bestuur van het Filmfonds en het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie betrekken het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit. Je ontvangt de beschikking uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

  veelgestelde vragen
  Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

  reglementen en protocollen

  reglementen
  Deelreglement Realisering 2021
  Toelichting wijzigingen Deelreglement Realisering 1 januari 2021
  Algemeen Reglement 2021
  Toelichting Algemeen Reglement 2021
  Huishoudelijk Reglement

  protocollen, procedures, modellen
  Begrotingsmodel realisering onderzoek & experiment
  Financieel en Productioneel Protocol 2021
  Toelichting wijzigingen Financieel en Productioneel Protocol januari 2021
  Handboek Financiële Verantwoording
  Toelichting wijzigingen Handboek Financiële Verantwoording
  Protocol Kinderbegeleiding
  Bezwaarprocedure
 • subsidie aanvragen

 • De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in, samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

  Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als pdf exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):
  • Projecttitel
  • Aanvraagnummer
  • Categorie
  • Deelreglement

  Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Start je je aanvraag, volg dan de volgende stappen:
  1. Selecteer – indien van toepassing – het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
  3. Kies voor Immerse\Interact.
 • contact

 • Voor meer informatie neemt u contact op met:

  Nienke Doekes, projectbegeleider Selective Funding: n.doekes@filmfonds.nl

  Sean Gilis, coördinator Regeling Immerse\Interact: s.gilis@stimuleringsfonds.nl

  toekenningen