<
subsidies

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Jaarbudget 2020: 2.400.000

Met de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan instellingen die een 4-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

De deadline van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 was 7 mei 2020.


Voor de door het Stimuleringsfonds meerjarig ondersteunde instellingen zijn extra aanvullende subsidiemiddelen beschikbaar gekomen als onderdeel van het steunpakket van de minister in reactie op de Covid-19 uitbraak. Deze middelen zijn bedoeld om de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis voor een deel op te vangen. Met het steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen. De verdeling van deze middelen is geregeld in de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen COVID-19 IV. Het subsidieplafond betreft € 642.700.

 • voor wie is deze regeling?

 • Deze regeling is van toepassing op culturele instellingen binnen het Koninkrijk die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse vormgeving, architectuur of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers, en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren, nationaal en internationaal.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De aanvraag wordt beoordeeld volgens de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 (PDF). Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt in het bijzonder ingegaan op de criteria in de artikelen 5 en 9, en 15 van deze regeling.
  Er geldt geen apart Subsidiereglement.

  voorwaarden voor ondersteuning
  Let op: Lees de volledige Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 hier
  de culturele instelling is toonaangevend op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers binnen het Koninkrijk en mogelijk ook daarbuiten;
  het programma van de instelling is van nationale of internationale betekenis;
  de instelling en de uitvoering van het vierjarige activiteitenprogramma dragen bij aan meerdere van de doelstellingen van het Stimuleringsfonds;
  de uitvoering vindt plaats in de periode 2021-2024;
  in de aanvraag verklaart de aanvrager dat hij de codes Fair Practice Code, Governance Code Cultuur 2019 en Code Diversiteit en Inclusie onderschrijft, en aansluit bij: bestaande afspraken over honorering; en de sociale dialoog tussen werkgevers-opdrachtgevers en werknemers- opdrachtnemers;
  de aangevraagde instellingssubsidie per aanvrager bedraagt minimaal € 200.000 per kalenderjaar;
  de aangevraagde instellingssubsidie bedraagt per aanvrager niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar;
  de totale door het Stimuleringsfonds te verstrekken subsidie bedraagt niet meer dan 80% van de subsidiabele kosten;
  voor uw kernactiviteit ontvangt u geen subsidie vanuit het specifiek cultuurbeleid via andere rijkscultuurfondsen of het ministerie OCW.

  formele criteria
  Er kan slechts subsidie worden verleend aan de instelling als er voldoende borging is op het gebied van de inhoudelijke uitvoering en de financiële en organisatorische situatie. Dit betekent dat er in ieder geval sprake moet zijn van een activiteitenplan. Zie artikel uit de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 (PDF) voor meer informatie.
 • voorbereiden aanvraag

 • regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024
  De regeling is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Er geldt geen apart subsidiereglement.
  Lees de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024 (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  uitsluiting van andere deelregelingen
  Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

  indientermijn
  Een aanvraag voor subsidie Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie voor de jaren 2021 tot en met 2024 kan worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 7 mei 2020.

  online aanvraagomgeving
  De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken.
  Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

  indienen
  Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

  Aanvragen kunnen ook in het Engels worden ingediend.

  vragen?
  Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
  Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen per e-mail of telefoon met Joris van Ballegooijen, Anselm van Sintfiet of Anouk Laverge
 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024.

  beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria en de specifieke doelstelling van de regeling (artikel 15 uit de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 (PDF)):
  1. Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt in het bijzonder ingegaan op de criteria in de artikelen 5 en 9 van deze regeling.
  2. In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget overschrijdt, zal worden geprioriteerd.

  De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Het bestuur informeert de aanvrager binnen 16 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

  bezwaren
  Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

  verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
  Anouk Laverge

  U kunt ook bellen met 010 4361600.

  toekenningen