<
subsidies

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Budget van 6 september tot en met 5 november 2021: € 325.000

De Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken is gesloten. De Regeling Internationalisering ontwerpsector is geopend.

Met de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie en richt zich op nieuwe vormen van internationaal samenwerken. Aanvragen kunnen worden ingediend van 6 september tot en met 5 november 2021.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Besluitvorming vindt binnen 6 weken na indiening plaats zodat de aanvrager in deze onzekere internationale covid-19-periode snel weet of ondersteuning volgt.

Bij internationale projecten is samenwerken in tijden van een (lokale) crisis niet nieuw. Internationale samenwerkingsverbanden moeten daarom flexibel zijn in de omgang met plotselinge veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. In deze tijdelijke aanvraagprocedure internationaal samenwerken is het van belang om, naast de kwalitatieve beschrijving van de samenwerking, te reflecteren op hoe met de haalbaarheid van het project wordt omgegaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en fysiek samenkomen.

Voor deze procedure komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave.

Er is een bedrag beschikbaar voor nieuwe of bestaande samenwerkingen binnen de uitvoering van een project van maximaal € 20.000. Van dit bedrag mag op de begroting maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten worden gereserveerd. Subsidie kan worden aangewend voor uren die worden besteed aan deskresearch, online calls/meetings en ontwikkelkosten van een niet-fysieke uitkomst zoals een artikel, video, publicatie en website, maar ook voor de ontwikkelkosten van een fysieke uitkomst zoals een presentatie of installatie.

subsidieplafond
Als een positief advies binnen deze periode leidt tot overschrijding van het subsidieplafond van € 720.000, stopt deze tijdelijke procedure internationaal samenwerken per direct en worden eventueel later dan die aanvraag ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

Vanwege covid-19 is het niet mogelijk een aanvraag te doen binnen de Regeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. TPIS geldt ter vervanging hiervan. De middelen voor TPIS zijn afkomstig uit het budget van het Stimuleringsfonds voor het internationaal cultuurbeleid.

 • voor wie is deze procedure?

 • Deze procedure is bedoeld ter ondersteuning van in Nederland gevestigde ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

  U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland op het moment dat u de subsidie aanvraagt.

  De komende maanden is het onzeker hoe omstandigheden en aanvullende maatregelen met betrekking tot covid-19 zich ontwikkelen. Zeker ook wat betreft mobiliteit en internationaal reizen. Het is daarom voorlopig niet mogelijk voor buitenlandse partijen om onder deze procedure subsidie aan te vragen. Zij mogen uitdrukkelijk wel onderdeel zijn van een aanvraag.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
  • De subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 20.000 waarvan max. € 1.500 is gereserveerd voor reis- en verblijfskosten.
  • Een redelijke mate van cofinanciering is vereist voor een projectaanvraag vanaf € 7.500.
  • Er is een duidelijke en getekende samenwerkingsovereenkomst met de buitenlandse partner die aansluit op een concrete buitenlandse vraag of opgave.
  • Op de begroting mag maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten zijn opgenomen. Deze reis- en verblijfskosten worden na een positief advies alleen geaccepteerd indien er geen negatief reisadvies (code oranje of rood) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land of regio is op het moment van toekenning.
  • De aanvrager verklaart dat, mocht er tijdens de looptijd van het project alsnog een negatief reisadvies volgen, er geen reizen naar het betreffende land of regio worden aangevangen als onderdeel van het aangevraagde project en dat personen die als onderdeel van het project in een land zijn op het moment dat er een negatief reisadvies wordt uitgevaardigd, zo spoedig mogelijk het land verlaten en terugkeren.
  • Voor landen of regio's waar op het moment van toekennen een negatief reisadvies bestaat, kunnen geen reis- en verblijfskosten in de begroting worden opgenomen.
  • Alle reizen binnen een straal van 1.000 km (enkele reis, hemelsbreed) vanaf Nederland dienen over land plaats te vinden, tenzij dit aantoonbaar langer duurt dan 20 uur.
  • Het project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan de vooraf omschreven relevante doelgroepen.
  • Het voorstel dient een individu-overstijgend, cultureel en Nederlands belang voor de creatieve industrie.
  • Per studio, gezelschap of collectief kan er in 2021 binnen deze procedure maximaal één project worden toegekend.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • Subsidie wordt verstrekt op basis van de deelregeling Internationalisering (pdf) met uitsluiting van artikel 3 van deze deelregeling. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de deelregeling lnternationalisering.

  Als u uw aanvraag heeft ingediend, doorloopt het fondsbureau de volgende drie stappen:
  1. Het fondsbureau controleert uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Internationalisering (pdf);
  2. Aanvullend op deze reglementen geldt de tekst van de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) op de website. Het fondsbureau kijkt op basis van uw ingediende voorstel of het realistisch en uitvoerbaar is.
  3. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

  Vervolgens spreekt een aantal externe adviseurs (minimaal 2, maximaal 3) zich uit over de mate waarin uw aanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van TPIS. De adviseurs letten hierbij op de volgende criteria:

  1. Artistieke kwaliteit van het project en de maker;
  2. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet en methodiek;
  3. Strekking van de samenwerking en duurzame relatie; en
  4. Relevantie van het project voor de Nederlandse creatieve industrie.

  De externe adviseurs beoordelen de mate waarin uw aanvraag aansluit op bovengenoemde criteria. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal:
  1. onvoldoende;
  2. matig;
  3. voldoende;
  4. goed; en
  5. zeer goed.

  Indien het gemiddelde van de scores op deze vier criteria 3 of meer bedraagt, wordt de aanvraag als positief beoordeeld.

  De adviseurs voor de deelregeling Internationalisering worden gevraagd voor de beoordeling van de TPIS aanvragen en, indien nodig, benoemde adviseurs uit de andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds.

  Het fonds kan in zijn overwegingen bij de beoordeling van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land.
 • voorbereiden aanvraag

 • Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en presentatieplan.
 • online aanvraagomgeving

 • De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.
 • indienen

 • • U kunt in de periode van 6 weken tot 3 maanden voor aanvang van het project aanvragen;
  • De maximale looptijd van een project bedraagt 6 maanden;
  • De behandeltermijn van een complete aanvraag bedraagt maximaal 6 weken;
  • In 2021 kan er per aanvrager maximaal één project worden toegekend;
  • Het subsidieplafond tot en met 5 november 2021 van TPIS bedraagt € 325.000.
 • besluit

 • Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit besluit ontvangt u uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag. Subsidie onder de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) wordt verstrekt op basis van de Regeling lnternationalisering.
 • verantwoording

 • Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan.
  Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • contact

 • Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de algemene veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de TPIS procedure kunnen wel per e-mail worden gesteld aan team Internationalisering:

  internationalisering@stimuleringsfonds.nl

  U kunt ook bellen met 010-4361600.

  toekenningen