<
subsidies

Voucherprocedure Presentaties Buitenland

Let op: de Voucherprocedure Presentaties Buitenland is tot nader order gesloten.

Het is op dit moment niet mogelijk een aanvraag te doen binnen deze regeling. Dit is vanwege de reisbeperkingen die vanuit verschillende overheden zijn opgelegd in binnen- en buitenland in verband met COVID-19. Blijf via onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. Dit kan deelname zijn aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres of symposium als spreker. De aanvrager kan hiervoor een voucher aanvragen. Deze procedure is een aanvulling op bestaande subsidieregelingen van het fonds. U kunt vanaf 4 maanden tot één maand voor aanvang van de presentatie aanvragen. De behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal 5 weken.

tijdelijke procedure internationaal samenwerken
Voor internationale projecten waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave kent het fonds de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken. Deze laagdrempelige procedure loopt tot en met 30 september en geldt ter vervanging van de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 tijdelijk zijn gesloten.

Buitenlandse uitnodiging
Uw aanvraag moet gebaseerd zijn op een uitnodiging van een buitenlandse partij. De strekking van de uitnodiging is zwaarwegend: het toont de buitenlandse (kennis)vraag aan en de omschrijving van de deskundigheid en kwaliteit van de (Nederlandse) betrokkenen. De buitenlandse vraag moet zich vertalen in een substantiële bijdrage in financiële of faciliterende zin. Hieruit blijkt de betrokkenheid.

Jaarbudget: € 100.000 Vouchers zijn doorlopend aan te vragen, mits het budget toereikend is

 • voor wie is deze procedure?

 • Deze procedure is bedoeld voor makers op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland op het moment dat u de subsidie ontvangt.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • • het project vindt in het buitenland plaats;
  • het project betreft een presentatie;
  • er is sprake van een uitnodiging uit het buitenland van een recente datum;
  • de bijdrage is voor reis-, accommodatie-, transport- en presentatiekosten. Kosten zoals per diem, eigen uren, stagevergoedingen etc. zijn niet subsidiabel en kunnen ook niet opgenomen worden in de totale projectkosten;
  • de subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 1.500 per aanvrager;
  • per studio, gezelschap of collectief kan er 1 voucher worden aangevraagd;
  • er kan niet worden aangevraagd voor manifestaties waar reeds een procedure voor bestaat bij het Stimuleringsfonds.

  Voorstellen die in ieder geval niet in aanmerking komen voor ondersteuning zijn:
  • strategische handelsmissies gericht op het opbouwen van netwerken;
  • projecten die inzetten op marktverkenning;
  • inkomende missies;
  • opzet en ontwikkeling van groepspresentaties of -tentoonstellingen;
  • reguliere projecten die bij een van de deelregelingen aangevraagd kunnen worden;
  • onderdelen van projecten die reeds ondersteund zijn bij een van de deelregelingen en waarvan de subsidieperiode nog loopt;
  • residencies;
  • summer schools;
  • onderwijsactiviteiten;
  • beurspresentaties gericht op verkoop;
  • presentaties van ontwerpers die op het moment van aanvragen ondersteund worden vanuit het talentontwikkelingsprogramma;
  • presentaties van instellingen die op het moment van aanvragen ondersteund worden vanuit meerjarige programma's;
  • projecten die niet binnen het werkterrein van het Stimuleringsfonds vallen.
 • Waar wordt op beoordeeld?

 • Subsidie wordt verstrekt op basis van de Deelregeling lnternationalisering. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Deelregeling lnternationalisering. Bij de beoordeling wordt er met name gelet op:
  • artistieke kwaliteit van het project en maker;
  • plan van aanpak en motivatie;
  • relevantie van het evenement voor het vakgebied;
  • strekking van de uitnodiging;
  • mate waarin het voorstel het individu-overstijgende, culturele en Nederlandse belang dient.
 • voorbereiden aanvraag

 • De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen. De aanvraag bestaat uit een online aanvraagformulier waarin gevraagd wordt naar:

  • persoonlijke motivatie voor deelname waaruit blijkt wat de relevantie van de presentatie is voor de internationale ontwikkeling van de eigen ontwerppraktijk;
  • beschrijving van het evenement, de beurs of de instelling waar de presentatie plaatsvindt en de context waarin presentatie/deelname plaats vindt zoals het programma, thema, doelgroep/publiek en evt. line-up.
  • beschrijving van de voorgenomen presentatie/activiteiten, eigen plan van aanpak en eventueel aanvullende activiteiten;
  • planning,
  • communicatieplan;
  • beknopte begroting van de totale projectkosten met een dekkingsplan waaruit de subsidiebehoefte blijkt (maximaal € 1.500). Alleen kosten voor reis, accommodatie, transport van objecten en presentatie/communicatie/standhuur komen in aanmerking voor een bijdrage. De dekking van de kosten is geprioriteerd op basis van deze volgorde. De subsidie is het sluitstuk op de begroting. Met andere woorden: alle kosten en inkomsten zijn inzichtelijk, de andere co-financierende partijen hebben toegezegd of zullen dat doen naar aanleiding van de sluitende begroting.
  En bijlages:
  • uitnodiging van de buitenlandse culturele partij van een recente datum die de buitenlandse (kennis)vraag aantoont en de deskundigheid en kwaliteit van de (Nederlandse) betrokkenen omschrijft. Tevens dient er uit deze uitnodiging te blijken wat de financiële of faciliterende bijdrage van de organisatie is aan het project;
  • beeldmateriaal van het geselecteerde project;
  • portfolio (max. 10 pagina's) en cv (max. 2 pagina's).

  Het is niet mogelijk om een conceptaanvraag of projectplan ter advies voor te leggen aan het fondsbureau.
 • subsidieprocedure

 • Innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) met uitzondering van Artikel 12 tot en met 15, Artikel 5, lid e en Artikel 23 lid 5. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

  Procedure
  • u kunt vanaf 4 maanden tot één maand voor aanvang van de presentatie aanvragen;
  • de behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal 5 weken;
  • in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 mag er per aanvrager 1 voucher worden toegekend;
  • de subsidieperiode is maximaal 4 maanden.

  Verantwoording
  Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving. Er wordt een inhoudelijk en financieel verslag gevraagd. In het inhoudelijke verslag dient ten minste te worden ingegaan op de uitvoering van de presentatie, het behaald resultaat, het publieksbereik, het opgebouwde netwerk, de relevantie van het evenement en van de organisatie voor het vakgebied en de uitkomsten van eventueel extra ondernomen activiteiten. Het financiële verslag biedt overzicht van de gerealiseerde kosten ten opzicht van begrote kosten inclusief bewijsstukken van betaling. Daarbij dienen de afwijkende kosten te worden toegelicht.
 • Contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Anselm van Sintfiet

  U kunt ook bellen naar 010-4361600.

  toekenningen