<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Stichting Pakhuis de Zwijger

€ 61.720

Pakhuis de Zwijger start in 2013 met het platform 'Stadslab'. Dit platform beoogt samen met Amsterdammers te werken aan vitaliteit en leefbaarheid in de stad. Het Stadslab neemt verschillende taken op zich. Het detecteert initiatieven en het monitort en onderzoekt casuïstiek die voorheen niet zichtbaar was. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gemarkeerd. Het platform stelt zich beschikbaar voor het brede en het professionele publiek. Het Stadslab heeft zes programmalijnen benoemd. In 'Tijdelijkheid' en 'Herontwikkeling' worden nieuwe strategieën ontwikkeld om te komen tot herontwikkeling en tijdelijk gebruik van oude gebouwen en braakliggende terreinen. De lijnen 'Alternatieve woningbouw' en 'Publieke Ruimte' bespreken onder andere alternatieve herontwikkeling, inrichting, beheer en exploitatie van het fysieke domein. 'Wijkeconomie' en 'Collectieve voorzieningen' richten zich op de inrichting van duurzame infrastructuur van en processen voor wijk- en buurtondernemingen en energie- en afvalvraagstukken. Elk programma wordt gevormd door een of meerdere bijeenkomsten en een interventie- en onderzoekstraject. In alle programmalijnen komen acht vastgestelde thema's terug waaronder co-creatie en co-design, duurzaamheid en menselijke maat. Het programma bestaat uit drie onderdelen. In 'Stadsopinie' gaan nationale en internationale gasten met Amsterdammers in dialoog over recente publicaties en projecten. Voor het onderdeel 'Stadsambassades' werkt Pakhuis de Zwijger samen met ZUS Architecten uit Rotterdam. In beide steden komt een zogenaamde ambassade van de andere stad waarin thema's en vraagstukken rond stedelijke ontwikkeling, wijkaanpak en de creatieve industrie aan bod komen. Het derde onderdeel heet 'Organische gebiedsontwikkeling'. Dit valt echter buiten de aanvraag. Met het programma verwacht Pakhuis de Zwijger ruimtelijke vraagstukken te verbinden met maatschappelijke en economische vraagstukken.

website

www.dezwijger.nl