<
toekenningen

Anders Werken (LOVI) Cool Zuid

Bohlander

€ 25.000

Het Rotterdamse stadslab Baankwartier werd in 2016 opgericht. Aanleiding hiervoor waren plannen voor de bouw van meerdere woontorens en de grote impact die dit op de wijk zou hebben. In de jaren die volgden, verbreedde het stadslab haar focus tot de wijk Cool-Zuid. Samen met bewoners, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en de gemeente Rotterdam ontwikkelde het stadslab een Lokale Omgevingsvisie (LOVI): een vertaling van de abstracte uitgangspunten van de Nationale Omgevingsvisie naar een breedgedragen lokale toepassing. De hoogbouw van de woontorens is inmiddels gestart. Daarom wil het stadslab de LOVI Cool Zuid nu toetsen aan de actuele ontwerpopgaven in de wijk. Daarnaast is het stadslab van plan zich zo te organiseren dat de nieuwe werkwijze, gericht op co-creatie op lokaal niveau, zowel in de wijk als binnen de gemeente wordt verankerd. Samen met bewoners zal het stadslab daarvoor diverse ingrepen en experimenten uitvoeren. Ook wordt onderzocht welke permanente en op relatief korte termijn te realiseren verbeteringen van de buitenruimte mogelijk zijn. Tot slot wil het stadslab drie series van bijeenkomsten in de wijk organiseren, waarbij steeds een specifiek thema wordt uitgediept en oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht.