<
toekenningen

Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied

NOHNIK, Orch-ID, Kennis Transfer Centrum Zegveld en de Provincie Utrecht

€ 10.000

Het veenweidelandschap staat onder druk door bodemdaling en vernatting. NOHNIK ziet dat er is al veel onderzoek is gedaan naar nieuwe vormen van landbouw door middel van natte teelten die als vanzelfsprekend lijken te passen in het veenweidegebied. Als tegenhanger vraagt de aanvrager zich af wat de consequentie zou zijn als het veenweidegebied wordt benut voor de inpassing van zonneweiden. De erfgoedstructuren van de veenweide vormen het vertrekpunt voor het onderzoek waarlangs wordt onderzocht hoe het landschap zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en door kan ontwikkelen naar een nieuw perspectief. Tijdens de startfase vinden een tweetal bijeenkomsten plaats, waarin de gevolgen van klimaatverandering voor het veenweidegebied in kaart wordt gebracht, de cultuurhistorische waarden worden geïnventariseerd en gezocht wordt naar mogelijke vormen van zonneweides en hun ruimtelijke verschijningsvorm. Voor het project werkt NOHNIK samen met Orch-ID en verschillende deskundigen, experts en lokale stakeholders.