<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Brabants Duingoed

OD205 Stedenbouw en Landschap

€ 30.000

Van oudsher maakt het landschap van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen onderdeel uit van een agrarisch productielandschap: de woeste heidegronden werden afgeplagd en zo ontstond het waardevolle stuifzandgebied waar natuur en landbouw sterk verbonden waren. Intensivering en schaalvergroting van landbouw in de schil om het Nationaal Park heeft, naast de grotere waardering van de ecologische en recreatieve kwaliteiten van de heide- en stuifzandgebieden, echter tot gevolg dat beide gebieden elkaar nu eerder tegenwerken dan versterken. De landschapsarchitecten van OD205 bundelen daarom de krachten met Stichting Duinboeren, een overlegplatform voor boeren in het gebied. Zij onderzoeken hoe samenwerking tussen agrarische bedrijven onderling en tussen de agrariërs en de andere belanghebbenden in het gebied kan leiden tot nieuwe coalities en toekomstbestendige productielandschappen. Te denken valt aan agro-bosbeheer of alternatieve waterbeheersystemen met het agrarisch landschap als waterbuffer. Daarbij gaat het team uit van drie perspectieven: dat van het productieve landschap (boeren en ondernemers), het beleefbare landschap (bezoekers en bewoners) en het natuurlijke landschap (natuurbeheer en -systemen). In een co-creatief proces worden met de duinboeren in zogenaamde Duinateliers achtereenvolgens kennis uitgewisseld, nieuwe ideeën en structuren ontwikkeld en uitkomsten verfijnd om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen Toekomstperspectief Brabants Duingoed 2050. In Duinateliers wordt een zeer diverse groep organisaties betrokken, zoals lokale en regionale overheden, waterschappen, natuurorganisaties, experts en ondernemers in het gebied – waaronder de Efteling. Het onderzoeksproces wordt onder andere via tussentijdse exposities gedeeld en het Toekomstperspectief wordt gevat in een publicatie.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.od205.nl