<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Capital Centres in Rural Africa

Network of Research & Architecture

€ 7.500

Network of Research & Architecture (NoRA) doet in Afrika onderzoek naar de grootschalige migratie van het platteland naar de grote stad. Zij stelt dat de veelal ongeschoolde nieuwkomers uit rurale gebieden in de stad vaak terecht komen in slechte leefomstandigheden. Tegelijkertijd dreigt in het rurale gebied met het vertrek van jonge arbeidskrachten de voedselproductie onder druk te komen te staan. Door enerzijds data van de officiële instellingen te verzamelen, en anderzijds gebruik te maken van lokale kennis van plattelandsbewoners, wil NoRA een realistische analyse van de situatie maken. Daarbij staan de factoren die aan de migratiestroom ten grondslag liggen, zoals de beperkte financiële opbrengsten van de landbouw, centraal. De startfase van het project moet leiden tot een pilotlocatie waarbij NoRa met lokale partijen de kansen verkent voor de bouw van een innovatief plattelandscentrum met een passend programma rond onderwijs en gezondheidsdiensten. Daarmee beoogt NoRa een alternatief te bieden voor de trek naar de grote steden.

website

www.nora.global