<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

CAST

€ 57.571

Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) voert in 2020 een divers activiteitenprogramma uit om aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten en een positieve impact te hebben op de ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg. CAST positioneert zich als onafhankelijke speler tussen de belanghebbenden in voor de regio relevante opgaven. Vanuit die positie beoogt CAST door te inspireren, te verbinden en te initiëren de ruimtelijke agenda van de regio mee te bepalen. Het programma van CAST voor 2020 bestaat uit 4 programmalijnen, waarvan er drie reeds in 2019 zijn gestart. Dit zijn Logistiek Landschap, Wijk vol Energie, BOUWSTOF en de nieuwe lijn Tussen Stad en Land. Het jaarprogramma maakt deel uit van een meerjarenprogramma dat tot 2022 loopt. De lijn BOUWSTOF omvat 4 talkshows waarin verschillende gasten over actuele lokale en nationale ruimtelijk onderwerpen praten. De talkshows worden vastgelegd middels een beeldverslag en podcasts. Hiermee kunnen de resultaten vastgelegd worden en online met een breder publiek gedeeld. Voor de andere drie lijnen kiest CAST de vorm van ateliers om de thema's te onderzoeken. In de lijn Logistiek Landschap wordt ingegaan op de ruimtelijke consequenties van de grote vraag naar distributiecentra in Brabant. Het atelier bestaat uit een serie workshops, een expositie en een seminar. Het atelier Wijk vol Energie gaat over de gevolgen van de energietransitie in Tilburg-Noord. In het atelier wordt aansluiting gezocht met een vergelijkbare opgave in Eindhoven en wordt er samen met Panorama Lokaal van het College van Rijksadviseurs verder gewerkt aan de integrale wijkaanpak. Het atelier Tussen stad en land onderzoekt CAST samen met andere Brabantse architectuurcentra de onder druk staande vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. In het kader van deze lijn worden excursies georganiseerd en een ontwerpbijeenkomst waarin een toolbox ontwikkeld wordt. De resultaten worden gevat in een publicatie die tijdens de Landschapstriënnale wordt gepresenteerd.

website

www.castonline.nl