<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

De Hoofdige Boer

Nienhuis Landschapsarchitectuur

€ 30.000

Nienhuis Landschapsarchitectuur wil met een ontwerpend onderzoek creatief teruggrijpen op waardevolle strategieën en attitudes uit het verleden ten aanzien van onze omgang met water. Hiermee wil de aanvrager de mogelijkheden voor een ander waterregime en, daaraan gekoppeld, duurzamere vormen van landbouw in kaart brengen. Als gevolg van de invloed van klimaatverandering moet de komende decennia veel meer ruimte gemaakt worden voor de dynamiek van het water dan tot voor kort werd aangenomen. Daarbij moet niet alleen rekening gehouden worden met een substantiële toename van wateroverschotten maar ook aan een forse groei van watertekorten. Dat geldt zeker voor het stroomgebied van de IJssel dat eigenlijk alleen via deze rivier aangesloten is op het nationale, door de Rijn gevoede zoetwatersysteem. De focus in het project De Hoofdige Boer ligt op de binnen- en buitendijkse relaties, waarbij ook de stedelijke gebieden in de IJsselvallei meegenomen worden. Het team onderzoekt dit in drie deelgebieden in de vallei met het Ambtelijk Begeleiding Team IJssel als kennispartner. Hierin hebben onder andere Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat zitting. Daarnaast sluiten bij de ontwerpsessies ook de provincies Overijssel en Gelderland aan, evenals andere regionale partners als Stichting IJssellandschap en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. De uitkomsten van het onderzoek worden gevat in een Kansenkaart Water en een Kansenkaart Landbouw. Deze vormen uiteindelijk een visie op water en landbouw in de IJsselvallei. Daarin worden de (bestuurlijke) keuzes voor waterverdeling verbeeld, de randvoorwaarden in beeld gebracht en de kansen voor het huidige agrarische landgebruik richting een meer natuur en landschap inclusieve landbouw inzichtelijk gemaakt.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

nienhuislandschap.nl