<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

De Toekomst: nieuwe waarden voor Groningen

Stichting Platform GRAS

€ 86.000

Platform GRAS is een platform voor architectuur en stedelijke ontwikkeling in de stadsregio Groningen. Het platform stelt zich ten doel een opbouwende bijdrage leveren aan de kwaliteit van de plan- en beleidsvorming, de kwaliteit van de leefomgeving en een kritische blik van bewoners, gebruikers en de (Groninger) vakgemeenschap. Gras wil dit doel bereiken door te agenderen, inspireren, stimuleren, verbinden en beschouwen vanuit de overtuiging dat ontwerpkracht kan bijdragen aan het oplossen van opgaven op het vlak van klimaat, energietransitie, biodiversiteit, landbouw, gezondheid en de inrichting van de samenleving.

Het activiteitenprogramma van GRAS agendeert de grote (ruimtelijke) opgaven waar de stadregio mee te maken heeft, zoals klimaatverandering, de versterkingsopgave, de stedelijke woningbouwopgave en de verstoorde balans tussen geld en waarde die negatief uitwerkt op
de kwaliteit van de leefomgeving. GRAS stelt dat dit in de stad zorgt voor verdringing en schade aan de inclusieve beleidsambities. Tevens constateert dat ontwerp niet als vanzelfsprekend aan tafel zit als het gaat over deze opgaves. Het platform bepleit daarom een sterke Groninger Bouwcultuur die verbindt, verbeeldt, enthousiasmeert en daadwerkelijk oplossingen aandraagt. De thema's komen vanuit verschillende standpunten aan de orde in de diverse activiteiten die GRAS in haar programma heeft opgenomen.
Dit programma bestaat uit negen activiteiten waarvan er zeven binnen de reikwijdte van deze aanvraag vallen. GRAS magazine voedt online het gesprek over de ontwikkeling van Groningen met longreads, reportages, essays, interviews, columns en (bewegend) beeld. Auteurs en makers komen zowel uit de architectuur als andere creatieve disciplines. In het live magazine 'De linkse mannen lossen het op' gaat GRAS op zoek naar oplossingen voor actuele problemen met stadsmakers uit Groningen en daarbuiten. Twee podcasts met de titel Grasduinen bieden de ruimte om onderwerpen die in de magazines aan bod zijn gekomen verder uit te diepen. In het programmaonderdeel Vergezichten is er ruimte voor twee producties, waarbij talentvolle noordelijke makers gevraagd wordt om een vergezicht, een blik op een mogelijke toekomst van Groningen te schetsen. GRAS koppelt deze makers, zoals grafisch vormgevers, illustratoren en audiovisuele makers, aan thema's die de agenda's van de (ontwerpende) vakgemeenschap de komende jaren zullen bepalen.
In het project Nieuwe Normaalwoning ontwikkelt GRAS samen met architectencollectief de Toeverlaat een diverse catalogus met contextbewuste, typologisch interessant en seriematig te produceren woningen. GRAS constateert dat in de versterkingsopgave in Groningen te weinig aandacht is voor kwaliteit en biedt met dit project een alternatief voor standaard woningbouw. Bij het project worden verschillende stakeholders betrokken zoals aannemers, corporaties en bewoners.

Het bij elkaar brengen van deze bouwkolom is ook het doel van GRASmest. Per jaar organiseert GRAS drie á vier inhoudelijke sessies rond een thema dat ontwerpende aandacht en/of concrete actie vraagt. Aan het einde van het jaar organiseert GRAS het Boumasymposium getiteld Bouwcultuur de thema's uit het programma samenkomen en te reflecteren op zowel de resultaten, de stand van zaken en de uitdagingen voor de toekomst.

website