<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Dubbele Dijk

LAOS Landschapsarchitecten

€ 30.000

De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest hebben een nieuwe soort dijk ontwikkeld, de Dubbele Dijk, als onderdeel van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl, rekening houdend met de stijging van de zeespiegel door klimaatveranderingen. Achter de primaire dijk is een tweede, lagere dijk aangelegd. Het zeewater kan gecontroleerd het tussengebied instromen en slib kan bezinken. LAOS Landschapsarchitecten onderzoekt in dit tussengebied de mogelijkheden voor een integrale landschapsinclusieve aanpak van slibopvang, verzilting, garnalenkweek, zeewierkweek, zonnepanelen en recreatie. Het ontwerpend onderzoek is in vier fases ingericht: voorbereiding en analyse, op weg naar denkrichtingen en ruimtelijke modellen, uitwerken ruimtelijke modellen en verkenning opschaling kustlandschap, doorwerken in strategische aanpak. In de eerste drie fasen worden in werksessies diverse stakeholders waaronder bewoners, ondernemers en overheden betrokken. De expertise op het gebied van landschap, natuur en ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door partners met kennis van energietransitie, schaal- en schelpdierkweek, zeewierproductie, kustverdediging en waterbeheer. LAOS Landschapsarchitecten geeft het project grotere bekendheid onder ontwerpers, ontwikkelaars, (lokale) overheden, de kweeksector, onderwijsinstellingen, afnemers van duurzaam geteelde producten en lokale stakeholders door het ontwikkelen van een publicatie, leaflet, website en een bezoekerscentrum op de projectlocatie.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.laoslandschap.nl