<
toekenningen

GOUDasfalt: NEXT level, Gouda

Stichting GOUDasfalt

€ 22.200

Ten zuiden van de historische binnenstad van Gouda ligt het industrieterrein van de voormalige koudasfalt fabriek. Sinds 2016 is het stadslab GOUDasfalt de huurder van dit terrein. Het stadslab heeft in overleg met de gemeente een sluitende businesscase ontwikkeld en een transformatieplan voor de locatie opgesteld. Bijgevolg is de huurovereenkomst verlengt tot vijf jaar, waarin tijdelijk mag worden afgeweken van het bestemmingsplan dat voor het terrein geldt. Deze tijdelijke herbestemming stelt het stadslab in staat om het terrein te exploiteren voor een combinatie van activiteiten: ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, horeca, natuur, groen, sport en toeristisch nachtverblijf. Voor haar activiteiten in 2018 heeft het stadslab zich tot doel gesteld concrete kaders en uitgangspunten te formuleren voor een omgevingsplan voor deze locatie. Activiteiten betreffen verschillende participatietrajecten met burgers en stakeholders. Om een scherper beeld te krijgen van potentieel karakter en identiteit van het uiteindelijke GOUDasfalt zal het stadslab de huidige ruimtelijke visie op basis van deze participatietrajecten aanscherpen tot een masterplan waarin de cohesie tussen verschillende functies op het terrein centraal staat.

website

www.goudasfalt.nl