<
toekenningen

Het Leidse gasthuis

GAAGA

Volgens architectenbureau GAAGA hebben de veranderingen in de zorg grote consequenties voor de zorgnetwerken en huisvesting in Leiden. De lichte zorgvraag verschuift van de institutionele zorg naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Lokaal ontstaat er echter ook meer ruimte voor verbindingen tussen zorg- en welzijnsbeleid, integrale dienstverlening en maatwerk. Deze integrale benadering is belangrijk omdat mensen zich niet laten opdelen aan de hand van functies van professionele organisaties. Een werkgroep bestaande uit Leidse zorgaanbieders en woningcorporaties heeft daarom het plan opgevat om gezamenlijk te onderzoeken hoe zij verschillende doelgroepen die tijdelijk opvang nodig hebben kunnen huisvesten. Hierbij is tijdelijkheid leidend. De cliënten dienen binnen een jaar door te stromen (of terug te keren) naar reguliere woningen eventueel met ondersteuning of zorg. GAAGA onderzoekt of zij deze tijdelijke huisvestiging kan realiseren in leegstaand maatschappelijk vastgoed (van gemeente, corporaties of zorginstellingen). Het onderzoek bestaat in deze fase uit het informatieverdieping over de eisen van de betrokken instellingen en de behoeften van de doelgroep. Deze informatie legt GAAGA voor aan focusgroepen en de werkgroep. Op basis hiervan ontwikkelt men een programma van eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Dit dient als basis voor vervolgonderzoek.