<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Holtland: ontwerpend onderzoek naar de potentie en ruimtelijke inpassing van productieve bossen in Nederland

FLUX landscape architecture

€ 7.500

De roep om nieuw bos wordt steeds groter, zowel vanuit de politiek als vanuit de wetenschap en niet alleen ter compensatie voor de CO2-uitstoot. (Voedsel)bossen worden steeds vaker genoemd als alternatief voor landbouw, en houtbouw wordt gepromoot als duurzaam alternatief voor het bouwen in beton en staal. Met het oog daarop zou er volgens berekeningen in Nederland ca. 125.000ha nieuw bos bij moeten komen; oftewel anderhalf keer de Veluwe. Flux start daarom een ontwerpend onderzoek naar deze herbebossing en besteedt daarin specifiek aandacht aan de ruimtelijke inpassing en de bijdrage van nieuw bos aan de grote opgaven waar Nederland in de 21e eeuw voor staat, zoals de transitie van de landbouw, klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie. Flux wil hier een ruimtelijk perspectief op bieden en onderzoekt de bosambitie aan de hand van drie stappen: 1. Een inspirerend bosboek met nieuwe toepassingen van bos en bijbehorende kenmerken per bostypologie, zoals maatvoering, sortiment, functies en benodigde condities/locaties; 2. Een ruimtelijke studie en een bosvisie op de schaal van Nederland met aandacht voor verschillende landschappen, condities en bostypes; en 3. Casestudies om te laten zien hoe de grote opgaven concreet met nieuwe bossen kunnen worden aangepakt en hoe bossen met hun omgeving kunnen worden verbonden. In de studie wordt nadrukkelijk samengewerkt met onderzoekers, gemeenten en ontwikkelaars om cross-overs tussen onderzoek, ontwerp en ruimtelijke planvorming te stimuleren.

website

www.fluxlandscape.nl