<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

How to Common

Stichting Stad in de Maak

€ 7.500

Het project 'How to Common' onderzoekt de aard en betekenis van de 'commons' in de hedendaagse praktijk van stadsactivisme en bewonerszelfbeheer en inventariseert nieuwe wegen voor verdere ontwikkeling. De aanvrager ziet dat de crisis van de afgelopen jaren ruimte heeft gecreëerd voor experimenteel gebruik van ruimte in de stad, maar dat deze vrije stedelijke ruimte onder druk is komende te staan door de recente marktontwikkeling. Het project onderzoekt direct toepasbare, nieuwe strategieën en instrumenten die kunnen worden ingezet om ruimte te creëren voor het collectief gebruik voor (combinaties van) betaalbaar wonen, werken en ontmoeten in een stedelijke context. Via literatuuronderzoek naar het begrip 'commons' gaat de aanvrager in samenwerking met nationale en internationale partners praktijkproblemen en succesfactoren van inventariseren. Deze worden samengevat in een aantal probleemvelden die dienen te leiden tot het ontwikkelen van kansrijke nieuwe oplossingen. Het resultaat van dit onderzoek is een open source 'commoning code' als onderlegger voor toekomstige ontwikkelingen. De code wordt samen met een samenvatting van de ruimtelijke, organisatorische en economische aspecten van commons en commoning opgenomen in een werkboek dat zowel online als in geprinte vorm beschikbaar wordt gesteld.

website

www.stadindemaak.nl