<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Landschap in FLO

Werkend Landschap

€ 5.000

'Landschap in FLO' heeft als doelstelling om ontwerpend te onderzoeken hoe met cultuurhistorische kennis gewerkt kan worden aan de versterking en toekomstbestendigheid van specifieke Friese cultuurlandschappen. Dit cultuurlandschap staat onder druk. Er spelen ook in Fryslân veel verschillende opgaven en belangen die een claim leggen op de beschikbare ruimte, zoals voedselproductie, energietransitie, woningbouw, transport, recreatie, veenweideproblematiek en klimaatverandering. FLO staat voor het Frysk Lânskip Oerlis (Fries Landschapsoverleg), een informeel tweewekelijks overlegorgaan, bestaande uit It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie en de Provinsje Fryslân. Zij hebben Peter Hermens (Werkend Landschap) en Klaas Hernamdt (Orion Innovation) gevraagd om te ondersteunen bij strategische visievorming voor het Friese cultuurlandschap. De partners zien een kans om deze vraagstukken uit te werken tot potentiële oplossingen voor de inrichting van het buitengebied, om nieuwe producten te verkennen die verder gaan dan de tot nu toe bekende, om te zoeken naar draagvlak en voorstellen te doen voor nieuw elan voor het cultuurlandschap. In de werksessies en in de uitwerking van het projectvoorstel onderzoeken zij hoe ze waarde kunnen toevoegen door middel van nieuwe, circulaire verdienmodellen en mogelijkheden voor kennisdeling en beleidsontwikkeling kunnen benutten.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

werkendlandschap.nl